Resmed Elyseé

VÅRDEN AV RESPIRATORPATIENT

Respirator vård

Inledning

I dagens läge har vi allt färre respiratorpatienter på Övervaket. År 2015 var antalet 2 st. Våra patienter sköts i dagens läge med Non-invasiv ventilering (vpap/cpap/airvo) och vi klarar oss undan intubering. Mycket av innehållet i detta kan därför också tillämpas när de gäller Non-invasiv ventilator vård med Bi-pap.

Som regel sköts patienter i Respirator på en högre vårdnivå. De är i första hand Jorv som tar emot våra patienter som är i behov av respirator vård. Vi ska ändå behärska grunderna i vården och kunna påbörja respiratorvård för de patienter som är i behov. Dessutom kan patienter som är i behov av hemma respirator eller patienter i behov av eftervård ligga på vår avdelning.

En annan patientgrupp är också en ev. organdonator som i väntan på transplantationen vårdas hos oss. För den gruppen av patienter finns egna direktiv om önskade inställningar och mål.

Att minnas

Att kopplas till respirator är en obehaglig upplevelse för patienten. Hen blir i stort sett helt beroende av sjukvårds-personalen och har svårt att kommunicera, vilket resulterar i känslor av rädsla, ångest och hopplöshet.

Genom att beakta hela patienten och informera henne om allt som sker omkring hen skapas en trygghetskänsla och en förtroendefull vårdrelation kan etableras. Det är viktigt att patienten upplever att vi verkligen bryr oss om hen

Man måste komma ihåg att patienten kan höra och missförstå diskussioner som sker i rummet. Speciellt det som gäller andra patienter måste diskuteras så att inget missförstånd uppstår.

När man talar med en respiratorpatient måste man därför göra klart för denna att det är just hen man talar till. Gå närmare patienten, ta fast i handen osv.

 Det är viktigt att patienten vidrörs.

VENTILATIONS SVIKT

Produktionen av C02 > eliminationen -> PC02 stiger

 • Orsaker

 • CNS depression
 • Ökat dead-space utrymme
 • Ökad produktion av PC02-> Uppstår som slaggprodukt av ämnesomsättningen
 • Ökning av intraabdominalt tryck
 • Orsakerna kan vara fler på en gång

Oxygeneringssvikt

 • för lite 02 in, 02 brist på alveolär nivå eller ökat behov av 02 (tex feber)
 • Diffusionsproblem alveol <-> kapilär ( atelektaser, ödem)
 • Transport av 02 -> Shunt, Cirkulations svikt (ex lungemboli,lågt hb )

Respirator behandling påbörjas vanligtvis först då andra metoder inte räcker till

 • O2 Tillförsel /High-flow Näskateter (Airvo /Optiflow)
 • CPAP
 •  NIV (Non invasiv) /Bipap

Grundprinciper vid andningsvård

Välj rätt eller Fel

 • Man eftersrävar tidalvolymer > 7 ml /kg för att anse att tillräcklig ventilering sker
 • Man kan fritt öka 02 för syre gör ingen skada
 • Man eftersträvar inställningar som förhindrar uttöjning av lungorna samt exspiratorisk kollaps samt undviker höga syreprocenter och minskar således riskerna för absorbtions- atelektaser och syrets toxiska effekter
 • Vid ventilations svikt klarar patienten inte av att kvittera sig med Co2

Val av respirations modus

Som förstahandsval väljs en modus där flödet är sjunkande. Detta medför ett minskat topptryck, bättre fördelning av syre i lungorna och bättre synkroni  (Tryckkontrollerade /autoflow med volyminställningar)

Inledningsvis vid kritisk syrebrist används inställningar där patientens egen insats är minimal och respiratorn kontrollerar till stor del andningsstödet som ges (Sedering/relaxering)

Senare övergång till modus där det ges rum för egen andning med stöd från maskinen

Modus på våra respiratorer RESMED Eliseé 150

Tryckstyrd ventilation

Ett på förhand bestämt tryck ges till patienten under en bestämd tid och frekvens. Trycket ges oftast med ett inställt PEEP och man talar om ”tryck över PEEP.” 

Med tryckstyrd ventilation är det viktigt att följa med patientens tidal- och minutvolym efter som dessa kan variera.

 Om patienten ligger och biter ihop tuben/ tätt tub pga. slem uppnås de inställda trycket men patienten ventileras inte på önskat sätt

Tryckstödd ventilation:

Ett på förhand bestämt tryck ställs in för inandningen. Patienten måste själv påbörja ett andetag som sedan stöds av maskinen

Resmed har namgett de tryckstyrda funktionerna enligt följande

P(A)CV =Tryckstyrd ventilation (Tillåter egen andning)

PS.SV = Tryckstöd för patientens egen andning

PSIMV = Synkroniserad tryckstyrd ventilation som tillåter egen respiration med tryckstöd

Tryckstyrda ventilationsmodus-Testa din kunskap

 • • P(A)CV
  Tryckstyrd ventilation (Tillåter egen andning)
 • • PS.SV
  Tryckstöd för patientens egen andning
 • • PSIMV
  Synkroniserad tryckstyrd ventilation som tillåter egen respiration med tryckstöd

Volymstyrd ventilation:

En på förhand bestämd volym av luft ges till patienten under en bestämd tid och frekvens. Här används också PEEP.

Vid volymkontrollerad modus är de viktigt att följa med de inspiratoriska trycket som kan bli för högt med allt för stora tidalvolymer

Resmed har namgett de volymstyrda funktionerna enligt följande

(A)CV =Volymkontrollerad andning (som tillåter egen respiration )

PS.VT= Tryckstöd med volymstyrning

SIMV = Synkroniserad intermittent mekanisk ventilation-> tillåter egen respiration med inställt volymstöd

Volymstyrd ventilation -Testa din kunskap

 • • (A)CV
  Volymkontrollerad andning (som tillåter egen respiration )
 • • PS.VT
  Tryckstöd med volymstyrning
 • • SIMV
  Synkroniserad intermittent mekanisk ventilation-> tillåter egen respiration med inställt volymstöd

OBSERVATIONER

Observation av patienten är en av sjukskötarens viktigaste arbetsuppgifter.

Observation och skriftlig registrering är viktigt för att upptäcka komplikationer så tidigt

som möjligt. Det är viktigt att titta på trenderna och notera ev. försämringar i patientens tillstånd

som kräver en mera intensifierad behandling eller en förbättring som kan leda till extubation.

Sjukskötaren måste också veta när läkaren skall informeras.

.

Skriv upp aktuella inställningar i början på varje skift samt vid förändringar