บทเรียนเรื่องการใช้ is, am, are

Hello everyone this course ware is e-learning about used to verb to be ; is , am , are ,was ,were

Let's start to learning.

ความรู้เบื้องต้นการใช้ Verb to be

Verb

Verb มีอยู่ด้วยกัน ชนิด คือ                                                                                                                    1. Verb to be                                                          2. Verb to do                                                          3. Verb to have

แต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องการใช้ Verb to be ; is, am , are , was , were กันก่อนนะคะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนนั้น เรามาฟังเสียงของ is , am , are ,was , were กันก่อนดีกว่า

is

am

are

was

were

การใช้ is am are ในประโยคธรรมดา

                           การใช้ is am are  ในประโยคธรรมดา ให้นำกริยาไปวางข้างหลังประธานของประโยค 

ดังโครงสร้างต่อไปนี้

S( ประธาน ) + Verb(is am are )

โดยสามารถใช้ตามรูปแบบเต็มหรือรูปแบบย่อก็ได้ 

เช่น* I  am a student.              

          I'm a student. 

          He is a doctor.         

          He's a doctor.

          It is hot.                        

          It's hot.

          We are happy.               

          We're happy.

แบบฝึกหัดที่ 1

I ...... a teacher. and He....... a  doctor

  • are am
  • am is

การใช้ is am are ในประโยคปฏิเสธ

การใช้ is am are  ในประโยคปฏิเสธ  ก็สามารถเติม not ไว้ข้างหลัง  

Verb to be (is am are ) นั้นได้เลย ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

Subject ( ประธาน ) + Verb to be (is am are )+ not  เช่น

I  am not a student.              

 I'm  not a student.

He is  not a doctor.             

He's not a doctor./ He isn't a doctor.

It is not hot.                         

 It's not hot. / It isn't hot.

We are not happy.               

We're happy.We aren't happy.


แบบฝึกหัดข้อที่ 2

She.......a  beautiful woman .

  • isn't
  • aren't

การใช้ is am are ในประโยคคำถาม

การใช้ is am are  ในประโยคคำถาม 

ก็เอา Verb to be (is am are ) ในประโยคนั้นมาไว้นำหน้าประโยคและเปลี่ยนรูปไปตามประธาน ดังนี้ 

Verb to be (is am are ) + Subject ( ประธาน )?  เช่น


Is she very cleaver?              

Yes, she is. / No, she isn't.

Are you Thai ?                     

Yes, I am. / No, I am not.

Is it hot?                               

Yes, It is. / No, it isn't.

Am I late ?                            

Yes, you are./ No, you aren't.  

แบบฝึกหัดที่ 3

Jenny : Are  you Japanese ?

Chaba : No ...............not. I am Thai.

  • She is
  • I am

การใช้ was were

คำว่า was, were คือ ช่องที่ 2 ของ verb to be (is, am, are) จะว่าไปแล้วก็คือการแปลงร่างครับ เป็นสิ่งที่สร้างความปวดหัวให้กับนักเรียน

was อ่านว่า เวิส มาจาก is,am

were อ่านว่า เวอ มาจาก are

ทั้งสองคำนี้หนา แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่ เป็นเรื่องราวในอดีต ไม่เกี่ยวกับปัจจุบัน


แบบฝึกหัดที่ 4

They ....... at school yesterday. They studied math all day.

  • was
  • were

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความรู้หลังเรียนคลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน