ภาษาอังกฤษ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู เป็นบทเรียนออนไลน์สำหรับให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม หลังจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ เพื่อทบทวนความรู้ต่างๆ เรามาเรียนกันเลยค่ะ

Family

Content (เนื้อหา)

Family

         ครอบครัว หมายถึง ส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกันช่วยกันดูแลรักษาและออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านร่วมกัน

          นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็นรากฐานหรือสถาบันที่สำคัญของสังคมในการให้การศึกษาอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูและสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆแก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ยังเด็กจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Family" กันนะคะ โดยคลิกที่ปุ่ม play ด้านล่างเลยค่ะ ^^

ลักษณะของครอบครัว

          1. ครอบครัวที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความผูกพันกันทางกฎหมาย เช่น โดยการสมรสแต่งงานกันโดยจดทะเบียน และการรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรม

          2. ครอบครัวที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความผูกพันกันทางสายโลหิต เช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้อง หลาน อา น้า และป้า

          3. ครอบครัวที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีการใช้จ่ายร่วมกันจากเงินงบประมาณเดียวกัน อาจเกี่ยวพันทางสายโลหิตหรือไม่เกี่ยวพันกันก็ได้ เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อน พนักงาน และผู้อาศัย

ลักษณะของครอบครัวในปัจจุบัน

          ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ชีวิตประจำวัน และสภาพของสังคม สังคมเมืองและสังคมชนบทก็จะมีลักษณะของครอบครัวที่แตกต่างกัน ลักษณะของครอบครัวนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย


ครอบครัวเดี่ยว

           คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และ ลูก ซึ่งครอบครัวลักษณะนี้มักจะพบในสังคมเมือง


ครอบครัวขยาย

          คือ ครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีมาแต่เดิม โดยอาจจะมีปู่ย่า หรือตายาย หรือญาติคนอื่นๆ อาศัยรวมกับพ่อแม่และลูกหลาน ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่มักจะพบในสังคมชนบทและชานเมือง

ลักษณะของครอบครัวที่ดี

          สมาชิกในครอบครัวควรมีชีวิตที่มีความสุข และมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. มีความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกัน

2. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย ไม่ปิดบัง และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

3. เห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว

4. มีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกัน จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่น รู้จักยอมรับผิดและให้อภัยแก่ผู้ทำผิด

5. ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ จะทำให้เกิดความอบอุ่น และความสามัคคีภายในครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข


สมาชิกในครอบครัว ได้แก่

 • Grandfather (ปู่,ตา)

                                                      

 • Grandmother (ย่า,ยาย)

 • Father (พ่อ)

 • Mother (แม่)
 • Son (ลูกชาย)
 • Daughter (ลูกสาว)

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Grandfather" กันนะคะ โดยคลิกที่ปุ่ม play ด้านล่างเลยค่ะ ^^

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Grandmother" กันนะคะ โดยคลิกปุ่ม play ข้างล่างเลยค่ะ ^^

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Father" กันนะคะ โดยคลิกที่ปุ่ม play ด้านล่างเลยค่ะ ^^

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Mother" กันนะคะ โดยคลิกที่ปุ่ม play ด้านล่างเลยค่ะ ^^

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Son" กันนะคะ โดยคลิกที่ปุ่ม play ด้านล่างเลยค่ะ ^^

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Daughter" กันนะคะ โดยคลิกที่ปุ่ม play ด้านล่างเลยค่ะ ^^

หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว          พ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของทุกคนพ่อจึงต้องทำงานหนักเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวทำให้ครอบครัวมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดี          แม่ เป็นผู้ช่วยของพ่อ มีหน้าที่รับผิดชอบคือเป็นแม่บ้านคอยอบรมเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและดูแลสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดี กินดี มีความสุข


          ลูก มีหน้าที่ช่วยเหลือ พ่อ แม่ทำงานบ้านลูกที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เช่นกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้นอกจากนั้นลูกยังมีหน้าที่สำคัญคือตั้งใจเรียนหนังสือ

งานบ้าน

          งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติร่วมกันเพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิ่งที่จำเป็นและต้องการในการดำรงชีวิต โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทุกคนในครอบครัวมีพัฒนาการเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

1. ครอบครัวหมายถึงข้อใด?

 • ปู่
 • ตา
 • พ่อ
 • คนที่อยู่ร่วมกัน

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

2. ใครคือหัวหน้าครอบครัว?

 • พ่อ
 • แม่
 • ตา
 • ยาย

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

3. พ่อของแม่เรียกว่าอะไร

 • ปู่
 • ย่า
 • ตา
 • ยาย

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

4. ย่า สัมพันธ์กับข้อใด

 • พ่อของแม่
 • น้องของพ่อ
 • แม่ของพ่อ
 • แม่ของแม่

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

5. หน้าที่ที่สำคัญของนักเรียนคือข้อใด

 • ลอกการบ้านเพื่อน
 • ตั้งใจเรียน
 • ไม่ทำงานบ้าน
 • ไปเที่ยว

แบบทดสอบเรื่อง My Family

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง My Family

เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน ว่าผ่านการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่


หากพร้อมแล้วให้นักเรียน    คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ