Företag basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Företag tecknar sina försäkringar genom tre kanaler, vilka är det?

 • Navet, gruppaffär och båthandlare
 • Direktaffär, mäklad affär och gruppaffär
 • Båthandlare, kennelförsäkringen och gruppaffär
 • Direktaffär, gruppaffär och olycksfallsaffär

Vilken är den huvudsakliga målgruppen för direktaffären?

 • Kennlar och hunddagis
 • Båt- och mc-handlare
 • Företag som äger byggnader
 • Företag med högst 10 miljoner i omsättning

Vad är väldigt viktigt när det gäller företags målgrupp?

 • Att det finns många verksamheter
 • Att företagen har brandsläckare
 • Riskurvalet
 • Att det är börsnoterade företag

Vilka är de vanligasteförsäkringstyperna?

 • Egendoms-, fordons-, ansvars- och båtförsäkring
 • Egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • Fordons-, djur- och båtförsäkring
 • Avbrotts-, ansvars-, kris- och rättskyddsförsäkring

Egendomsförsäkringen gäller med allriskomfattning, men vad är vanligen undantaget från omfattningen?

 • Skada genom datavirus och terrorism
 • Brand- och stöldskada
 • Dyra vattenskador
 • Maskinskada och skada till följd av terrorism

I vilka av följande fall kan ett företag få ersättning från avbrottsförsäkringen?

 • Om företagets lager brinner upp
 • Om polisen spärrar av så att tillträde till verksamheten hindras
 • Om avbrott sker i verksamheten till följd av skada genom terrorism
 • Om en datakabel utanför huset grävs av
 • Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar hos leverantören
Du kan kryssa i flera alternativ. 

Hur lång är vanligtvis karenstiden i avbrottsförsäkringen?

 • 6 timmar
 • 24 timmar
 • 72 timmar
 • 7 dygn

Vad av följande kan ersättas av ansvarsförsäkringen?

 • utredningskostnader
 • skada inträffad i Nordamerika
 • skadeståndsskyldighet för skada på hyrd byggnad
 • ren förmögenhetsskada
 • skada på levererad egendom
 • skada på omhändertagen egendom

I vilket/vilka av följande fall gäller rättsskyddsförsäkringen?

 • Tvist eller mål med motpart som har sin hemvist utanför EFTA
 • Skattemål som uppkommer i Norge
 • Tvist där värdet av vad som yrkas överstiger 0,5 prisbasbelopp
 • Tvist som avser patenträtt eller företagshemlighet