ภาษาอังกฤษ

วิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่อง Preposition (คำบุพบท) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการเรียน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย !!

เรื่อง Preposition

ความหมายของ Preposition

 Preposition หรือคำบุพบทคือ คำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม หรือเชื่อมคำนามกับวลี/ประโยค โดยจะมีอยู่ประมาณ 40 กว่าคำที่ใช้บ่อย และการใช้ preposition จะแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้

    1. การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition                                                                             2. การใช้ preposition แสดงวันที่, วัน, เดือน, ปี และเวลา

    3. การใช้ preposition แบบ collocation

การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition

การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition

    Preposition แต่ละคำจะมีความหมายประจำตัวของตัวเอง และเราสามารถใช้ไปตามความหมายนั้นๆได้ ดังนั้น จึงขอให้นักเรียนท่องจำความหมายของ preposition ดังต่อไปนี้ให้ขึ้นใจ พร้อมทั้งดูประโยคตัวอย่างประกอบไปด้วย แล้วนักเรียนก็จะเข้าใจการใช้ preposition แต่ละคำอย่างกระจ่างแจ้ง

preposition

ตัวอย่าง การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition

on = บนพื้นผิวของบางสิ่ง     

 –The glass is on the table.  

in = ใน/ภายในพื้นที่ของบางสิ่ง; ไปในบางสิ่ง; ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ      

  –He is in his room.       –I live in Thailand.               –Put it in that box.       –Can you do this in a              week?     

at = ที่ตำแหน่งใดๆ; ณ สถานที่ใดๆ; ณ เวลาใดๆ;        ณ อายุใดๆ      

 –Put it down at that corner.                                        –They live at 100 Serithai Road.                                  –He studies at a university.                                       –She works at a hospital.                                           –He died at 92.

on

in

at

In และ At ในการใช้เกี่ยวกับสถานที่

  เราจะเห็นว่า in และ at ต่างก็ใช้กับ ‘สถานที่’ ได้ แต่การใช้จะแตกต่างกันดังนี้

            In มีความหมายว่า ‘ใน/ภายในพื้นที่ของบางสิ่ง’             In จึงเน้นการใช้กับสิ่งที่มีพื้นที่และเราก็ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้น เช่น in the room, in prison, in the building, in Siam Square, in the community,        in the area, in the province, in the country, in the sky, in the sea, in the ocean, in the world, in space และ in the universe เป็นต้น

            สรุปก็คือ เราใช้ in เมื่อการใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่และเราได้เข้าไปอยู่ใน พื้นที่นั้น เช่น                                   –We have arrived in Bangkok.                                   –Thailand is a country in Asia.               


in

In และ At ในการใช้เกี่ยวกับสถานที่

ส่วน at มีความหมายว่า ‘ณ สถานที่ใดๆ’                             At จึงเป็นการใช้ที่เน้นที่ต้วสถานที่ ให้ความสำคัญกับตัวสถานที่ ไม่ได้เน้นการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ แม้ว่าจริงๆแล้วเราจะได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสถานที่นั้นๆแล้วก็ตาม เช่น at home, at the office, at the airport, at     Centre Point, at Queen Sirikit Convention Center, at the exhibition hall, at the university เป็นต้น

            สรุปก็คือ เราใช้ at เมื่อการใช้เป็นการเน้นที่ตัวสถานที่ ให้ความสำคัญกับตัว       สถานที่ไม่ใช่พื้นที่ของสถานที่นั้นๆ เช่น                                                                              –We have arrived at the airport.                                –I studied at Ramkhamhaeng University.               

at

กลเม็ดการใช้ in และ at ที่เกี่ยวกับสถานที่ในเชิงปฏิบัติ

กลเม็ดการใช้ in และ at ที่เกี่ยวกับสถานที่ในเชิงปฏิบัติ

      สถานที่ที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากนัก เช่น บ้าน, สำนักงาน, อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง       ต่างๆ ฯลฯ สามารถใช้ได้กับทั้ง in และ at อันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้ของเราว่า        เราต้องการเน้นที่พื้นที่หรือเน้นที่ตัวสถานที่นั้น เช่น

       –in the house/at home

       –in/at the office

       –in/at the building             –in/at a hotel

       –in/at the Faculty of Political Science

             แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างมากตั้งแต่ระดับชุมชน, หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ,        จังหวัด, ประเทศ, ทวีป, ทะเล/มหาสมุทร, โลก, อวกาศ, ไปจนถึงระดับจักรวาล ก็จะ       ใช้กับ in เสมอ

at the back of = ที่อยู่ตรงส่วนท้าย/แถวสุดท้ายของ        –His photo is at the back of his book.                       –He sat at the back of the classroom.                  

at the front of = ที่อยู่ตรงส่วนหน้า/แถวหน้าสุดของ       –Her news is at the front of the newspaper.         –She sat at the front of the classroom.

at the back of

at the front of

ตัวอย่าง Preposition

at the back of = ที่อยู่ตรงส่วนท้าย/แถวสุดท้ายของ         –His photo is at the back of his book.                      –He sat at the back of the classroom.                     at the front of = ที่อยู่ตรงส่วนหน้า/แถวหน้าสุดของ      –Her news is at the front of the newspaper.             –She sat at the front of the classroom.    behind = ที่อยู่ถัดไปจากด้านหลังของ                             –The car park is behind the bank.                          in front of = ที่อยู่ถัดไปจากด้านหน้าของ; ตรงหน้า        –Flagpole is in front of the school.                             –My teacher stands in front of the classroom.       –The accident occurred in front of me.

behind

in front of

ตัวอย่าง Preposition

  between = อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งขึ้นไป; อยู่ระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป                                                                –I sat between 2 women.                                               out of = ออกมาจาก; ออกไปจาก; ห่างออกมาจาก; ห่างออกไปจาก                                                                           –A beautiful woman got out of a car.                       –Shoppers’re pouring out of a shopping mall.    from = จาก(สถานที่ที่เราอยู่); จาก(คนที่อยู่ห่างออกไป/สถานที่ที่อยู่ห่างออกไป)                                                      –From here I can see the view clearly.       –The email is sent from my friend.

between

out of

from

ตัวอย่าง Preposition

before = ก่อน      –I will come back before noon.     after = หลัง      –I will come back after noon.  below = ที่อยู่ต่ำลงไปจาก(บางสิ่ง); ที่อยู่ต่ำลงมาจาก(บางสิ่ง)     –There is a brook below this village.  under = ใต้      –My dog was under the blanket with me.

before

below

below

under

ตัวอย่าง Preposition

into = มุ่งไปยัง; มุ่งมายัง; ไปใน (into มีนัยว่าได้สัมผัสกับสิ่งนั้นแล้ว)                                                                           –This bus’s moving into town.                             to = ไปยัง/มายัง      –This bus’s going to Silom. near = ใกล้กับ      –I live near 2 shopping malls.    off = (ลง/หลุด/หล่น)จาก      –A man got off the bus.    

into

to

near

of

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

Preposition คือ ?

 • คำนาม
 • คำบุพบท
 • คำสรรพนาม
 • คำวิเศษณ์

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

The glass is..........the table.

 • on
 • in
 • at
 • front

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

Put it..........that box.

 • at
 • above
 • behind
 • in

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

His photo is............... his book.  

 • at the back of
 • at the front of
 • away from
 • out of

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

I sat............ two women. 

 • among
 • out of
 • between
 • above

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียน

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน