Noun

สวัสดีนักเรียนทุกคน มาเรียนเรื่องNounที่แสนสนุกและเพลิดเพลินกับครูอายกันนะคะวันนี้

noun

Noun

Noun แปลว่า ชื่อ ได้แก่ คำที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ หรือคุณค่าต่างๆ แบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ         

1. Common Noun (สามานยนาม)         

2. Proper Noun (วิสามานยนาม)         

3. Collective Noun (สมุหนาม)         

4. Material Noun (วัตถุนาม)         

5. Abstract Noun (อาการนาม)        

6. Noun Equivalent (สมมูลย์นาม)        

7. Compound Noun (นามผสม)         

8. Agent Noun (นามแสดงความเป็นผู้กระทำ)

มาลองออกเสียงคำว่า noun กันเถอะค่ะ

1. Common Noun (สามานยนาม)

1. Common Noun (สามานยนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น                      

 A man works in the garden.                      

A basket is full of oranges.                      

There is a new house in a big city.

มาลองออกเสียงคำว่า common noun กันเถอะค่ะ

2. Proper Noun (วิสามานยนาม)

2. Proper Noun (วิสามานยนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ Proper Noun เวลาเขียนต้องเขียนขึ้นต้นด้วย Capital Letter (อักษรตัวใหญ่) เสมอไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนของประโยคก็ตาม เช่น                       

London is the capital of England.                      

Sony Television is more expensive than Sanyo. 

Somsri lives in Nakhon Pathom but works in Bangkok.

มาลองออกเสียงคำว่า proper noun กันเถอะค่ะ

3. Collective Noun (สมุหนาม)

3. Collective Noun (สมุหนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของหมู่คณะ ฝูง พวก กลุ่ม โดยปกติแล้ว Collective Noun จะใช้ร่วมกับ Common Noun เสมอ โดยมี of มาคั่น เพื่อเน้นความเป็น หมู่ หรือ คณะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น         Collective Noun + of + Common Noun        a bunch of flowers   (ดอกไม้ช่อหนึ่ง)                            a gang of thieves   (ขโมยแก๊งหนึ่ง)                                a flock of sheep      (แกะฝูงหนึ่ง)                                    a cluster of stars       (ดาวกลุ่มหนึ่ง)                              a group of students (นักศึกษากลุ่มหนึ่ง)

มาลองออกเสียงคำว่า collective noun กันเถอะค่ะ

4. Material Noun (วัตถุนาม)

4. Material Noun (วัตถุนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของวัตถุ ได้แก่ แร่ธาตุ โลหะ ของแข็ง ของเหลว หรือบางทีเรียกว่า Mass Noun (นามมวลสาร) ก็ได้ เพราะนามพวกนี้อยู่เป็นกลุ่ม ก้อน แสดงความมากน้อยด้วยปริมาณ (quantity) ไม่ใช่ด้วยจำนวน (Number) และนามชนิดนี้ ไม่ใช้ Article นำหน้า ได้แก่                       air             =         อากาศ                          

leather     =       หนังสัตว์                      

 bread       =        ขนมปัง                        

 mud           =      โคลน                       

cloth         =         ผ้า                               

oil                =      น้ำมัน                       

coal          =         ถ่าน                             

rice             =      ข้าว                       

copper     =        ทองแดง                      

smoke        =      ควัน    

มาลองออกเสียงคำว่า material noun กันเถอะค่ะ

5. Abstract Noun (อาการนาม)

5. Abstract Noun (อาการนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของสภาวะ สถานะ คุณลักษณะ หรือ การกระทำของคน สัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้                   

Death comes to all men.    

(ความตายมาสู่คนเราทุกคน)                    

I have no choice in this matter.  

  (ผมไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้)                   

Prevention is better than cure.                        

(กันไว้ดีกว่าแก้)                   

 Note : คำ Abstract Noun จะไม่ใส่ Article นำหน้า เว้นแต่จะนำมากล่าวเป็นลักษณะชี้เฉพาะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงใช้ the นำหน้าได้ เช่น                   

The death of Kitti calls for justice.                       (ความตายของกิตติเรียกหาความยุติธรรม)                   

The braveness of his father is well known.                (ความกล้าหาญของบิดาของเขาเป็นที่รู้จักกันดี)  

Abstract Noun มีรูปมาจากคำเหล่านี้        

 1. Abstract Noun มีรูปมาจาก Verb เช่น

Verb       Meaning         Abstract Noun       Meaning 

act           กระทำ              acting                    การกระทำ decide    ตัดสินใจ          decision           การตัดสินใจ   drink       ดื่ม                   drinking                    การดื่ม                                           

2. Abstract Noun มีรูปมาจาก Adjective เช่น

Verb       Meaning         Abstract Noun     Meaning    brave     กล้าหาญ          braveness      ความกล้าหาญ   die        ตาย                   death                 ความตาย                                                                           

  3. Abstract Noun มีรูปมาจาก Noun

Verb       Meaning         Abstract Noun     Meaning   child       เด็ก                   childhood        ความเป็นเด็ก friend      พื่อน                  friendship      ความเป็นมิตร                                       

ชื่อศิลปวิทยาการต่าง ๆ ภาษา ดนตรี กีฬา จัดเป็น Abstract Noun ด้วย เช่น                                  chemistry            เคมีวิทยา                                               geology               ธรณีวิยา                                                   grammar             ไวยากรณ์                                               English                ภาษาอังกฤษ                        etc.

มาลองออกเสียงคำว่า abstract noun กันเถอะค่ะ

6. Noun-Equivalent (นามสมมูลย์)

 Noun-Equivalent (นามสมมูลย์) หมายถึง คำ หรือ หมู่คำ ที่ไม่ใช่นามแต่นำมาใช้ทำหน้าที่ เช่นเดียวกับนาม หรือ เสมือนหนึ่งเป็นนาม มี 5 ชนิด ได้แก่      

  6.1 Infinitive ได้แก่ กริยาที่มี to นำหน้า เช่น to go, to come, to walk, to sleep นำมาใช้อย่าง Noun ได้ เช่น                                       To sleep is necessary for health.                 (การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)                                                    He wants to walk every morning.                      (เขาต้องการเดินทุก ๆ เช้า)        

    

6.2 Gerund ได้แก่ กริยาที่เติม ing (Verb-ing) เช่น running, walking, eating, reading etc. นำมาใช้อย่าง Noun ได้ เช่น                                                    

                                   Maria likes reading after dinner.                                                    

                                  Sleeping at midday is necessary for a baby.       

6.3 Adjective (คุณศัพท์) บอกลักษณะ เช่น good, brave, rich, poor etc. นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้แต่ต้องมี the นำหน้าทุกครั้งและถือเป็นพหูพจน์ (Plural) ด้วย เช่น                                                    

                             The rich must help the poor.                       (คนรวยจะต้องช่วยคนจน)                                                                                The good should be praised.                        (คนดีทั้งหลาย ควรได้รับการยกย่อง)         


6.4 Phrase (วลี) นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้ เช่น                                                     

                                Where to go is not known                                                       (จะไปไหนยังไม่มีใครทราบ)                                                  I do not know what to say.                                                        (ผมไม่รู้จะพูดอะไรดี)          


6.5 Clause (อนุประโยค) นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้ เช่น                                                  

                     What he is doing now is difficult for us to know   (เขากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้ยากสำหรับเราที่จะรู้ได้)                          one can understand why she cried.                                                       (ไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทำไมเธอจึงร้องไห้)

มาลองออกเสียงคำว่า noun-equivalent กันเถอะค่ะ

7. Compound Noun (นามผสม)

Compound Noun (นามผสม) หมายถึง การนำเอานาม 2 ตัว มาเขียนติดกันเป็นคำเดียวหรือเขียนแยกกันโดยมี Hyphen (-) มาคั่นหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น นามผสม (Compound Noun) จึงมีแหล่งกำเนิดในรูปแบบได้หลายอย่าง ดังนี้          

7.1 นำเอา Noun 2 ตัว มาเขียนติดกัน กลายเป็นนามผสม (Compound Noun) ขึ้นมา เช่น                                                     country    +    man       =      countryman         =    คนบ้านนอก                                                     cow           +    boy        =      cowboy                  =    โคบาล                                                     door          +    man       =      doorman               =     คนเฝ้าประตู                                                     life            +    boat       =       lifeboat                =     เรือช่วยชีวิต                                                    mail          +    box         =       mailbox                =     ตู้รับจดหมาย                                                     moon        +    light        =       moonlight           =     แสงจันทร์        


 7.2 นำเอา Verb-ing บ้าง นามบ้าง มาเขียนเป็นคำเดียวติดกับนามตัวอื่น โดยมีเครื่องหมาย Hyphen (-) คั่นไว้ นามนั้นก็จะกลายเป็นนามผสม (Compound Noun) ทันที เช่น                                                    living – room                  ห้องรับแขก                                                    looking – glass             กระจกส่อง                                                   school – boy                  นักเรียนชาย                                                    swimming – pool           สระว่ายน้ำ        


7.3 นำเอานามตัวหนึ่งไปประกอบหน้านามอีกตัวหนึ่ง ทั้งนี้นามตัวหลังเป็นนามหลัก ส่วนนามตัวหลังเป็นนามประกอบ (หรือก Adjective ก็ได้) นามทั้งสองตัวที่มารวมกันกลายเป็นนามผสม (Compound Noun) และเขียนแยกกันโดยไม่ต้องมี Hyphen (-) คั่น เช่น                                                   Bangkok Bank             ธนาคารกรุงเทพ                                                   examination papers    กระดาษสอบไล่                                                   football game                กีฬาฟุตบอล                                                   foot path                        ทางเดินเท้า                                                   government school     โรงเรียนรัฐบาล                                                   mango tree                  ต้นมะม่วง                                                  picnic basket                ตะกร้าสำหรับไปเที่ยว

มาลองออกเสียงคำว่า compound noun กันเถอะค่ะ

8. Agent Noun (นามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ)

 Agent Noun (นามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ) นามชนิดนี้มีรูปมาจาก กริยา หรือ นาม โดยการเติมปัจจัย (Suffic) er, or, ent, ant, ist และ ician ที่ท้ายกริยา หรือ ท้ายนามตัวนั้น แล้วกริยาหรือนามเหล่านี้ก็จะกลายเป็น Agent Noun เช่น                                           study                ศึกษา, เรียน                                             student            นักเรียน                                                       visit                   เยี่ยม                                                          visitor                ผู้มาเยี่ยม

มาลองออกเสียงคำว่า agent noun กันเถอะค่ะ

Function of Noun (หน้าที่ของนาม)

Function of Noun (หน้าที่ของนาม)  

            1. เป็นประธานของกริยาในประโยค (Subject of a Verb) เช่น                                                 Mary loves her parents very much.                                                  Somsak is a student of the English language.            2. เป็นกรรมของกริยา (Object of a Verb) เช่น                                                Jack loves Jane.                                                I ate mangoes.            3. เป็นกรรมของบุรพบท (Object of a preposition) เช่น                                               He speaks to his girlfriend every day.                                              We think of the teacher when we leave school.            4. เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาเพื่อขยายประธานให้ได้ความชัดเจนขึ้น (Subjective Complement) ส่วนมากนามที่นำมาใช้ มักตามหลัง Verb to be หรือ become เช่น                                              Suree is a student.                                              Amnat becomes a doctor.                                              She was a nurse two years ago.            5. เป็นส่วนขยายกรรม (Objective Complement) หรือจะเรียกว่า ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรม (Objective) และส่วนสมบูรณ์ (Complement) พร้อมกัน เช่น                                              His parents named him Henry.                                             We elected Mr.Sombat leader.            6. เป็นนามซ้อนนามที่อยู่ข้างหน้า (in apposition) และระหว่างนามข้างหน้าและนามที่ตามหลัง ต้องใส่เครื่องหมาย Commac (,) คั่นทุกครั้ง การซ้อนกันของนามแยกได้เป็น 2 กรณี คือ                     6.1 ซ้อนในส่วนที่เป็นประธาน ให้วางไว้หลังประธาน เช่น                                             Reagan, the president of the U.S.A., visited Thailand.                                             Our country, Thailand, is the land of peace.                     6.2 ซ้อนในส่วนที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค ให้วางไว้หลังกรรมนั้น เช่น                                             Do you want to see Saman, the writer of this book?                                             We admire our teacher, Mr.Manup.            7. เป็นนามเรียกชื่อ (Vocative) เช่น                                             Robert, please close the door.                                             You are right, Jimmy.                                             Teacher, explain it slowly.            8. แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Case) ของนามทั่วไป โดยใช้เครื่องหมาย Apostrophe (‘s) ทุกครั้ง เช่น                                             The teacher’s table is standing in front of the class.                                             Do you know my principal’s house?            9. เป็นคุณศัพท์ (Adjectival Noun) ประกอบนามด้วยกัน โดยวางไว้หน้านามนั้น เช่น                                             Sompong is waiting for you at the bus stop.                                             The football match for today is very interesting.          10. เป็นกรรม ซึ่งมีลักษณะและความหมายเดียวกับกริยาที่อยู่ข้างหน้า (Cognate Object) เช่น                                             She smiled a sweet smile.                                                         (หล่อนยิ้มหวาน)                                             Malee dreamt a good dream last night.                                                         (มาลีฝันดีเมื่อคืนนี้)          11. เป็นประธานอิสระของกลุ่มคำที่เป็นส่วนของกริยาวลี (Absolute Subject of Participial Phrase) แล้วไปขยาย Subject ในประโยค Main Clause อีกทีหนึ่ง เช่น                                            Dinner being over, we all sat and talked.                                   (เมื่อ (ทาน) อาหารมื้อเย็นเสร็จแล้ว พวกเราทุกคนก็นั่งคุยกัน)                                            The sun having set, the farmers walked home.                                                (เมื่อดวงอาทิตย์ตกดิน ชาวนาทั้งหลายก็กลับบ้าน) Note : ประธานของประโยค Main Clause กับประธานอิสระ (Absolute Subject) ของกลุ่มคำ Participle Phrase ต้องเป็นคนละคนกัน และประธานอิสระเป็นสรรพนาม (Pronoun) ก็ได้  เช่น                                            He having finished his work, we left the office together.                                               (เมื่อเขาทำงานเสร็จแล้ว เราก็ออกจากสำนักงานไปด้วยกัน)

   

มาลองออกเสียงคำว่า function of noun กันเถอะค่ะ

Number of Nouns (พจน์ของนาม)

Number of Nouns (พจน์ของนาม)

   แบ่งเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ                  

1. Singular Number (เอกพจน์)                  

2. Plural Number (พหูพจน์)      Singular 

Number หมายถึง นามที่เป็นชื่อของ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ที่มีจำนวนเพียงสิ่งเดียว อันเดียว คนเดียว เช่น                                           One cat is grasping a rat under the tree.                                                (แมวตัวหนึ่งกำลังตะครุบหนูอยู่ใต้ต้นไม้)                                                            I saw an old man praying in the church.                                              (ฉันเห็นชายชราคนหนึ่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์)      Plural Number หมายถึง นามที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เช่น                                           The students are reading in the room.                                           Did you see two men come here yesterday?                                           My father bought three fish from the market.

 1. เติม s หลังนามเอกพจน์ทั่ว ๆ ไป เช่น                              book                            book                 หนังสือ                    cat                               cats                       แมว 


2. เติม s เมื่อนามนั้นลงท้ายด้วย e เช่น                  face                              faces                       ใบหน้า           house                          houses                    บ้าน                                                     

3. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, และ z ให้เติม es เช่น                                         

bus                               buses                      รถประจำทาง box                               boxes                        กล่อง                                                   

4. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es เช่น                                         

echo                             echoes                         เสียงก้อง   hero                             heroes                          วีรบุรุษ                                            

ข้อยกเว้น    นามที่ลงท้ายด้วย o ต่อไปนี้ให้เติม s เท่านั้น                                     

bamboo                       bamboos                       ไม้ไผ่       piano                            pianos                             เครี่องเปียโน                                   

  Note : นามที่ลงท้ายด้วย o ต่อไปนี้จะเติม s อย่างเดียวก็ได้ หรือเติม es ก็ได้ เช่น                                    buffalo            buffalos            buffaloes           ควาย   cargo                 cargos                cargoes              สินค้า  

ข้อยกเว้นพิเศษ       ส่วนนามที่ลงท้ายด้วย i ให้เติม s เช่น                                

taxi                                taxis                                    

ski                                 skis             


5. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น                                

baby                              babies                                           

body                               bodies                                

city                                 cities                                 

แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ไม่ต้องเปลี่ยน ให้เติม s ได้เลย เช่น                              

boy                                   boys                               

day                                   days                               

key                                   keys                                       

monkey                           monkeys                               

ray                                     rays                               

toy                                     toys 

ข้อยกเว้น        ถ้านามนั้น เป็นชื่อเฉพาะ (Proper Noun) ให้เติม s ได้เลย เช่น                             

 Henry                                Henrys                               Mary                                  Marys             


6. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v ก่อนแล้วจึงเติม es เช่น               calf                                    calves                             ลูกวัว leaf                                    leaves                             ใบไม้

 Note :    นามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ต่อไปนี้ เติม s ได้เลย เช่น                                     

chief                                  chiefs                          หัวหน้า 

cliff                                    cliffs                           หน้าผา  นาม 3 คำต่อไปนี้จะเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es หรือไม่เปลี่ยน แต่เติม s ได้เลย เช่น                                       scarf                scarfs             scarves      ผ้าพันคอ      staff                 staffs             staves        คณะบุคคล            

 7. เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนสระ ภายใน  เช่น                     foot                     feet                                     เท้า                goose                              geese                                 ห่าน  man                                  men                                    ชาย                                    mouse                              mice                                   หนู                     


 8. นามต่อไปนี้เมื่อเป็นพหูพจน์ให้เติม en หรือ ren เช่น                         

 child               children                          

ox                      oxen           


9. นามต่อไปนี้เป็นได้ทั้ง เอกพจน์ และ พหูพจน์               cod                cod                              ปลาค็อด                  corps             corps                          กองร้อย              deer               deer                            กวาง                         fish                 fish                             ปลา                            series            series                        ชุด       etc.          


10. นามที่บอกสัญชาติ ลงท้ายด้วย ss หรือ se เป็นได้ a Chinese              two Chinese                                        a Japanese         two Japanese                                     a Portuguese  two Portuguese                                       a Swiss             two Swiss                                                 

11. นามต่อไปนี้มีรูปเป็น พหูพจน์ แต่ใช้เป็น เอกพจน์     civics                  ประชากร                                                 ethics                ศีลธรรม                                                     economics       เศรษฐศาสตร์                                                                

12. นามต่อไปนี้มีรูปเป็น เอกพจน์ แต่ใช้เป็น พหูพจน์     cattle                 วัวควาย                                                      gentry                พวกผู้ดี                                                      minority             คนส่วนน้อย                                           people               ประชาชน 

Note : people ถ้าเติม s หมายถึง คนหลายเชื้อชาติ เช่น There are peoples living in Thailand.         

 13. นามต่อไปนี้มีรูป และใช้อย่าง พหูพจน์                     pants                  กางเกง                                                    shorts                 กางเกงขาสั้น                                       goods                 สินค้า                                                      scissors             กรรไกร       etc.          


14. ตัวอักษรย่อ ทำเป็นพหูพจน์โดยเติม s ที่ท้ายตัวอักษร เช่น                                                     VIP                       VIPs                                                     CD                        CDs

มาลองออกเสียงคำว่า number of nouns กันเถอะค่ะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

Which one is a uncountable noun? (นามนับไม่ได้)

 • broom
 • money
 • handbag
 • handbag

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

A chair is made of ... .

 • wood
 • clock
 • book
 • mice

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

The ... brings us letters.

 • table
 • wood
 • postman
 • flowers

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

This is ... bag of sugar

 • a
 • an
 • the
 • -

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

Which one is a countable noun? (นามนับได้)

 • sugar
 • stamp
 • bread
 • salf

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียน คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน