Industry and Competitor Analysis

Семинарска работа по предметот Учење на далечина.

Вовед и индустриска анализа

Кога се анализира индустрија, претприемачот прво треба да одоговори на три прашања пред да започне да ја остварува идејата за започнување на бизнис.

Дали индустријата е достапна, односно дали е реалистично место за нов бизнис да се вклучи?

Дали индустријата содржи пазари кои што се зрели за иновација?

Дали постојат позиции во индустријата што ќе избегнат некои од негативните атрибути на индустријата како целина?

Од голема важност за нов бизнис е да се размисли за поцизијата на компанијата и продуктот/сервисот на пазарот во однос на конкуренцијата.

Колку и да се желни претприемачите за почеток на својот бизнис, тие никогаш нема да се доволно спремни се додека не ја запознаат нивната околина.

Исто така од голема важност за бизнисот е и во која индустрија се наоѓа, така на 4 годишно ниво бизнисите во информатичкиот сектор имаат стапка на преживување од 38%, додека во здравство и образование 55%

Кои се трите прашања што треба секој претрпиемач да ги одговори пред започнување на бизнис?

 • Дали индустријата е достапна?
 • Дали индустријата опфаќа голем пазар?
 • Дали постојат позиции во индустијата што ќе избегнат некои од негативните атрибути на индустријата како целина?
 • Дали индустријата содржи пазар зрел за иновација?
 • Дали индустријата е нова?

Проучување на трендовите

Првата техника што претприемачот ја има на располагање е разликување на атрактивноста на индустријата и изучување на индустриските трендови.

Два најважни тренда за претприемачите кои што треба да се оценат се еколошките и деловните тредови.

Економските, социјалните, техонолшките напредувања и политичките и регулаторни трендови се најважните еколошки треднови за претприемачот.

Бизнис трендовите се трендови кои што влијаат на индустриите, но не се еколошки, а сепак се важни да се споменат.

Два најважни тренда што треба да се оценат за претприемачите се?

 • Еколошки и деловен
 • Деловен и политички
 • Политички и еколошки

Бизнис трендовите се трендови кои што влијаат на индустриите, но не се еколошки?

 • Точно
 • Неточно

Модел на пет сили

Развиен од страна на Мајкл Портер, професор на Хардвард. Главна негова цел е разбирање на структурата на индустријата.

Заканата од замена, влезот на нови конкуренти, ривалството помеѓу постоечките фирми, моќта на договарање на снабдувачите и моќта на договарање на купувачите ја одредува просечната стапка на поврат за фирмите што се натпреваруваат во една индустрија.

Модел на пет сили

Модел на пет сили


Моделот на петте сили е развиен од?

 • Мајкл Керик
 • Мајкл Портер
 • Џонатан Милер

Кој од наведените не е дел од моделот на петте сили?

 • Закана од замена
 • Влез на нови конкуренти
 • Ривалство помеѓу постоечки фирми
 • Моќта на договарање со снабдувачите
 • Моќта на договарање со купувачите
 • Закана за интеграција

Закана од замена

Индустриите се поактрактивни кога заканата од замена е ниска. Односно кога други индустрии не може да служат како замена за продуктот или севрисот што се нуди.

Индустриите се поактрактивни кога заканата од замена е ниска?

 • Точно
 • Неточно

Закана од нови учесници

Индустријата е поактрактивна кога заканата од влез е ниска, односно конкурентите не можат лесно да влезат во индустријата за да го копираат производот или услугата што се нуди.

Бариера за влез е услов што создава дестимулиран начин за нова фирма да влезе во индустријата. Постојат 6 главни извори на бариери за влез.

Економиите на обем - индустриите кои се карактеризираат со големи економии на обем се тешки за нови фирми да влезат.

Диференцијација на производот - тука спаѓаат индустрии кои се карактеризираат со силни брендови и е тешко нова фирма да се пробие без големи трошоци за маркетинг.

Барања за капитал - потребата да се инвестира гоелма сума на пари за да се добие влез во индустријата.

Предности на трошоците независно од големината - вклучените конкуренти може да имаат предности на трошоците кои не се поврзани со големината што не им се достапни на новите учесници.

Пристап до канали за дистрибуција - каналите за дистрибуција тешко се кршат. Особено за презаситени пазари како на пример супер маркети.

Владини и правни бариери - во индустриите базирани на истражување како биотехнологија и софтвер, патенти, трговски марки и авторски права претставуваат големи бариери за влез, затоа што е потребна лиценца и дозвола од јавен орган.

Каналите за дистрибуција..

 • тешко се кршат.
 • лесно се кршат.

Ривалство меѓу постоечките компании

Во повеќето индустрии главниот одлучувач за профитабилноста на индустријата е конкуренцијата помеѓу компаниите кои што се веќе присутни на пазарот.

Постојат четири фактори кои ја одредуваат природата и интензитетот на ривалството помеѓу фирмите.

Бројот и рамнотежата на конкурентите - колку повеќе конкуренти постојат, толку поголема е веројатноста дека еден или повеќе ќе се обидат да ги придобијат клиентите со намалување на цените.

Степенот на разлики помеѓу производите - степенот до кој производите се разликуваат од еден производител до друг влијае врз ривалството во индустријата.

Стапка на раст на индустријата - конкуренцијата помеѓу фирмите во споро растечка индустрија е поголема отколку таа во брзо растечки индустрии.

Ниво на фиксни трошоци - фирмите кои што имаат високи фиксни трошоци мора да продаваат поголем број од нивниот продукт да ја достигнат точката на еднаквост, за разлика од фирмите со пониски трошоци.

Кои се четирите фактори кои ја одредуваат природата и интензитетот на ривалството помеѓу фирмите?

 • Бројот и рамнотежата на конкурентите.
 • Степенот на разлики помеѓу производите.
 • Стапка на раст на индустријата.
 • Ниво на фиксни трошоци.
 • Ниво на варијабилни трошоци.
 • Намалување на стапката на раст на индустријата.

Моќта на договарање на добавувачите

Во принцип, индустриите се поатрактивни кога моќта на договарање на снабдувачите е ниска.

Во некои случаи добавувачите можат да ја потиснат профитабилноста на индустриите на кои тие ги продаваат со зголемување на цените или намалување на квалитетот на компонентите кои тие ги продаваат и со тоа влиајаат директно на производот или услугата.

Следниве фактори влијаат на способноста на добавувачитеда вршат притисок врз купувачите и да ја потиснат профитабилноста на индустриите.

Концентрација на добавувачот - кога има само неколку добавувачи да се обезбеди критичен производ на голем број купувачи, добавувачот има предност.

Трошоци за преклопување - фиксните трошоци со кои купувачите се среќаваат кога се префрлуваат или менуваат од еден на друг добавувач.

Атрактивност на замените - моќта на добавувачот е зголемена ако нема атрактивни замени за производите или услугите што ги нуди снабдувачот.

Закана за интеграција - моќта на добавувачот е зголемена ако постои веродостојна можност добавувачот да влезе во индустријата на купувачот.

Дали добавувачите можат да ја потиснат профитабилноста на индустриите?

 • Да.
 • Да, во некој случај.
 • Не.

Преговарачка моќ на купувачите

Во принцит, индустриите се поатрактивни кога моќта на преговарање на купувачите е ниска. Купувачите може да ја потиснат профитабилноста на индустриите од кои купуваат со барање на отстапки или зголемување на квалитетот.

Неколку фактори влијаат на способноста на купувачите да извршат притисок врз добавувачите и да ја потиснат профитабилноста на индурстриите од кои тие купуваат. Тие фактори се:

Концентрација на група на купувачи - ако купувачите се концентрирани, значи дека има неколку големи купувачи и купуваат од голем број добавувачи, тие можат да вршат притисок врз добавувачите и да ги намалат трошоците и да влијаат врз профитабилноста.

Трошоци на купувачот - од колку поголема вредност е предметот за купувачот, толку поосетлив ќе биде купувачот на цената што ја плаќа.

Степен на стандардизација на производите на купувачот - степенот до кој производот на добавувачот се разликува од неговите конкуренти влијае на моќта на преговорите со купувачот.

Закана за интеграција - моќта на купувачот е зголемена ако постои веродостојна закана дека купувачот може да влезе во индустријата на добавувачот

Колку поголема вредност има предметот за купувачот...

 • Купувачот станува поосетлив за цената што ја плаќа.
 • Купувачот не се грижи за цената што ја плаќа.

Значење на моделот на пет сили

Моделот на петте сили може да се користи на два начини.

Прво, да и помогне на фирмата да утврди дали треба да влезе во одредена индустрија.

Второ, дали може да се избори за атрактивна позиција во таа индустрија.

Кој е првиот начин на кој моделот на петте сили може да се користи?

 • Да и помогне на фирмата да утврди дали да влезе во одредена индустрија.
 • Дали може да се избори за актративна позиција во таа индустрија.

Видови на индустрии и можности кои што ги нудат

Петте најзастапени индустрии се: новите индустрии, фрагментирани индустрии, зрели индустрии, индустрии во опаѓање и глобални индустрии. И секоја од овој тип на индустрија нуди уникатни можности.

Нови индустрии - претставуваат индустрии во кои стандардните оперативни процедури допрва треба да се развијат. Првата компанија што се појавува во нова индустрија ја има предноста да постави стандарди.

Фрагментирани индустрии - е онаа што се карактеризира со голем број на фирми со приближно еднаква големнина. Примарна можност за започнување во фрагментирана индустрија е да се консолидира индустријата и да се постави индустриско лидерство како резултат.

Најчеститот начин да се оствари ова е преку географска стратегија за придвижување во која една фирма започнува да ги купува сличните како неа фирми што се лоцирани во различни географски локации.

Зрели индустрии - е индустрија која се соочува со бавно или без зголемување на побарувачката, има бројни повторувачки наместо нови клиенти и ограничени  иновации на производи.

Индустрии во опаѓање - се индустрии кои што се соочуваат со намалување на побарувачката.

Глобални индустрии - се индустрии кои имаат значителна меѓународна продажба. Глобалната стратегија е најпосакувана бидејќи е поекономично да се продаде истиот производ на повеќе пазари.

Кој вид на индустрија е најпосакувана?

 • Индустрија во опаѓање
 • Глобална индустрија
 • Зрела индустрија
 • Нова индустрија

Анализа на конкуренти

Откако фирмата стекнала разбирање за индустријата и целниот пазар на кој планира да се натпреварува, следниот чекор е да се заврши анализата на конкурентите

Анализата на конкурент е детална анализа на конкуренцијата на фирмата. Тоа и помага на фирмата да ги разбере позициите на главните конкуренти и можностите кои се достапни за да добие конкурентска предност.

Кој е следниот чекор за фирмата, откако стекнала разбирање за индустријата и целниот пазар?

 • Идентификување на конкуренција
 • Анализа на конкуренти
 • Извори на конкурентна интелигенција

Идентификување на конкуренција

Првиот чекор во идентификувањето на конкуренцијата, е да се одреди која е конкуренцијата. Постојат различни видови на конкуренти: директни, индиректни и идни конкуренти.

Директни конкуренти - претставуваат бизнисите кои нудат продукти или сервиси слични на нашите. Овие конкуренти се најважни бидејќи тие целат на истите потрошувачи.

Индиректни конкуренти - овие конкуренти нудат субститути на нашиот продукт. Продуктитен а овие конкуренти се исто така важни бидејќи тие целат на истата основна потреба на потрошувачите.

Идни конкуренти - тука спаѓаат компаниите кои не се ни директни ни индиректни, но во иднина би можеле да станат едни од нив.

Конкуренти кои нудат продукт или сервис ист како нашиот претставува?

 • Индиректен конкурент.
 • Директен конкурент.
 • Иден конкурент.

Извори на конкурентна интелигенција

За да се заврши значајна конкурентна анализа, фирмата мора прво да ги разбере стратегиите и однесувањето на своите конкуренти. Информациите што ги собира фирмата за да се запознаат со своите конкуренти се нарекуваат конкурентни разузнавачки информации.

Како се нарекуваат информациите што фирмата ги собира за своите конкуренти?

 • Разузнавачки информации.
 • Индустриски информации.

Завршување на конкурентна мрежа за анализа

Конкурентната мрежа за анализа е алатка за организирање на информациите што ги собира фирмата за своите конкуренти. Тоа може да и помогне на фирмата да види како се справува со своите конкуренти.

За да биде одржлива компанијата новиот потфат мора да има барем една јасна конкурентна предност во однос на своите главни конкуренти.