Игрова двигателна дейност за Ӏ- ӀV група съобразно образователно направление „Физическа култура“ за предучилищното образование

Целите на програмата са формулирани в контекста на академичната, педагогическата и административната компетентности от ДОС за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

В предложените примерни игри за първа, втора, трета и четвърта групи са използвани естествено-приложни упражнения за формиране на двигателни навици и повишаване на физическата дееспособност, за усвояване на социално-комуникативни умения, взаимодействие в екип, развитие на двигателна култура.
 

Ролята на физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността

Проблемното поведение на децата

При подрастващите най-често срещаните причини за проблемно поведение  са хиперактивността, разстройство на вниманието, агресията, тревожността и проблеми с раздялата.

Добри практики за справяне с агресията

Известни са установени добри практики за справяне с агресията като:

Активно участие на специалисти - психолог и педагог при случаи на вербална и индиректна агресия от страна на деца,

Провеждане на  консултации с психолог и социален работник;

Включване на децата, в групови работи за превенция и начини за справяне с афективни състояния при прояви на агресия;

Срещи с родителите на тези деца ; Провеждане на разговори  във връзка с поведението на децата и наказанието;

Проследяване поведението на децата след тези действия на специалистите;

Образователна и терапевтична подкрепа на деца със специални нужди и техните родители;

Добронамерено отношение, загриженост и насърчаване на децата и родителите за преодоляване на възникналите затруднения;

Обсъждане с родителите на възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации и др.

Физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността в детска възраст

Въпреки системно прилаганите големи усилия от страна на психолози, педагози, социални работници и родители проблемното поведение при децата в предучилищна възраст и в последствие и в училищна възраст, остава сериозен и неразрешен социален проблем.

Недобре познати и популярни са възможностите и ролята на физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността в детска възраст.

Богатият ни практически опит в работата с подрастващи в сферата на физическото възпитание и спорта ни дава основание да предложим друг естествено приложим подход , свързан с използването на физически упражнения и спорт за справяне с проблемното поведение при децата и превенция на агресията.

В основата на всички терапии за превенция е изграждането и развитието на личностни качества, които да канализират гнева и агресията в социално приемлив вид, да предоставят алтернативно поведение и а осигурят социално-психическото здраве на децата.


Научни изследвания свързани с положителното влиянието на физическите упражнения върху агресивното поведение

Научната литература изобилства от примери за това как системните занимания с физическо възпитание и спорт могат да имат положителен ефект за намаляване на риска от емоционален дисстрес (Steptoe&Butlerq 1996), намаляване на проявите на суицидно поведение (Taliaferro, Eisenberg, Johnson, Nelson, Neumark-Sztainer, 2011). Повишената физическа активност се свързва с намаляване на психологическия стрес, неудовлетвореността от живота и тревожността (Schnohr, Kristensen, Prescott, Scharlingq 2005)

Изследване на Valis, Zulling, Huebner, Drane (2004) установява, че удовлетвореността от живота сред гимназисти е значително по-голяма при тези от тях, които ангажират свободното си време в отборни спортове.

Резултатите от друго изследване на Valois, Umstattd, Zulling, Paxton (2008) установяват закономерност между интензивността на двигателната активност в отбора и чувството за емоционална ефективност (self-efficacy).

Спортни занимания, независимо дали те са провеждани към спортни клубове или не,значително подпомага  изграждането и развитието на социални компетенции (Howie, Lukacs, Pastor, Reuben, Mendola, 2010), подпомагайки младежите в преодоляването на емоционалните предизвикателства, които възрастта и етапите на живота им представят (Alimohammadi, Nedaee, Firoujah, Deheshti, 2016). Това е особено валидно предвид терапевтичния ефект на спорта (Walsh, 2011) , който създава условия за социална подкрепа  и приятелство (Galloway, Bell, Hamilton, Scullion, 2006)

Човешката агресия

Безспорно е, че в днешното съвремие един от най-сериозните социални проблеми е човешката агресия. Повече от очевидно е, че невероятното насилие в съвременното ни общество роши социалните структури. Превърналите се едва ли не в „задължително присъствие“ на ежедневието ни посегателства върху личността, незачитане на обществения ред, липса на обич и уважения между поколенията, детското малтретиране и т.н ерозират сериозно вярата и сигурността на хората в стабилността на семейството, обществото и институциите, които отговарят за реда и спокойствието ни. 

Бългаската душевност и самосъзнание са застрашени от ескалираща дезинтеграция. Социалната хармония е нарушена от пагубното индивидуализиране на междуличностното доверие и ефективното сътрудничество. Важна част от начините за преодоляването на агресията е да се потърси причината за проявяването и, разпознаването на предразположените към агресия личности, развитие на склонност към агресивно поведение, както и възможност за нейното контролиране.

В тази връзка искаме да подчертаем, че с настоящото обучение се опитваме да популяризираме възможностите на физическото възпитание и спорта като механизъм за овладяване на човешката агресия.

Физически упражнения и спорта създават положителни навици и са предпоставка за оформяне на всестранно развити личности

Според  нас и редица автори, редовното занимание с физически упражнения и спорт на децата създава положителни навици и е предпоставка за оформяне на всестранно развити личности. Умишлено насочваме вниманието на педагозите по отношение на ролята на физическите упражнения като механизъм  за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността сред децата.

Трудът на учителя е труд на педагог. Той може да изпълнява функциите си в педагогическата система, ако владее професионални знания, умения и навици в различни сфери, ако притежава личностни качества и умее непрекъснато да се усъвършенства.

Системното използване на физически упражнения спомага за личното усъвършенстване, насочено едновременно към физическото, умственото и духовно развитие.

Натрупаната агресия може да се трансформира в полезно системно занимание с физически упражнения и спорт

Физическите упражнения и спорт дават възможност всеки индивид да намери свой начин да се свържи със себе си и да преодолее безбройните отрицателни предизвикателства. Като намери връзката със себе си, човек получава възможност да се  справи с дисхармонията в настоящето, да осъзнае собствените си агресивни прояви, да прояви състрадание и възприятие към вътрешната и  външната реалност. Агресията е вродена. Човек се ражда с някаква естествена агресивна енергия, която постоянно  се увеличава, независимо от условията и средата. Редица изследвания в тази насока показват, че една част  от натрупаната агресия може да се трансформира в полезни видове дейности, сред които е и системното занимание с физически упражнения и спорт. 

Физиологичната предразположеност към агресията само дава възможност за проява на агресивно поведение. В своята същност човешката агресия е свързана с нарушаване на социалните обществени правила, а същността на спортната дейност е спазване на точно определени регламентирани правила, контрол за тяхното спазване и изключителна дисциплина за тяхната реализация. Системните занимания с физическа дейност от най-ранна възраст поставя основите на подобно позитивно мислене и действия. Добрият педагог е в състояние да използва физическите упражнения и спорта като „отдушник“ за агресивните прояви при децата, в следствие на кипящата им енергия. Силата на системните физически занимания  с  децата е в  пренасочването на тяхното агресивно поведение в канализирана енергия за игри.

Дълбоко сме убедени във възможностите и ефективността на системните физически занимания за превенция на човешката агресия и препоръчваме приложението им от най-ранна детска възраст.

Всички ние осъзнаваме положителното въздействие на физическите упражнения като най-естественото за човека средство за превенция на агресивно поведение, но трудно възприемаме най-близкото и очевидно за нас.  

Според Galloway и колектив, спортът създава условия за социална подкрепа и приятелство.

 • Вярно;
 • Невярно.

Морфофункционални и кординационни двигателни характеристики на подрастващите

Морфо-функционалните особености на подрастващите

Под влияние на ендогенни и екзогенни фактори строежът и функциите на човешките органи и системи се променят, като през различните възрастови периоди морфо-функционалните промени се характеризират с редица особености.

Темпът на растеж и развитие на организма на подрастващите е различен, поради което се забелязват периоди на усилен и забавен растеж. Много учени – физиолози, медици, педагози и т.н подчертават необходимостта от отчитане на морфо-функционалните особености на децата за правилна постановка за физическо развитие и физическо възпитание. 

Първите очевидни особености са различията в ръст, тегло и външен вид на децата спрямо възрастния човек, но различията в развитието на опорно-двигателния апарат, енергообезпечаването и нервно-психологичните особеност имат по-съществено значение. 

В процеса на растеж и развитие на организма на човека като цяло и на отделните органи и системи се извършват количествени натрупвания и качествени изменения на структурата, състава и функциите на организма. Така се извършват промените подчинени на биологичния закон за постепенното и неравномерно развитие в резултат на генотипни и фенотипни предпоставки.

Особености на растежа

Възрастовият период от 2 до 6 години се отличава с ускорени темпове и нарастване на показателите на физическо развитие. 

Установено е, че при момчетата най-интензивен растеж е между 4 и 5-то година, а при момичетата между 3,5  и 4-тата година. 

Интензивността на растежа и при момчетата и при момичетата към края на предучилищната възраст намалява. Телесната маса е с непрекъсната тенденция към повишаване между 6,5 и 7–та година при момчетата, а при момичетата се повишава равномерно. 

През предучилищният период се наблюдава не само количествен растеж, но и съществено функционално преустройство на организма.

Особености на дихателната система

Жизнената вместимост на белите дробове се увеличава. Функциите на външното дишане се съпровожда от повишаване на енергетичното обезпечаване на организма.

Особености на развитието на двигателния анализатор

 Развитието на двигателния анализатор към 6-тата, 7-та година като цяло чувствително се доближава до степента на развитие на възрастен човек. Много добре се развиват процесите на диференцираното задържане, поради което детето може да изпълнява по-сложни по координация движения. Успешно се развива бързината на двигателната реакция, движенията стават по-икономични, по-точни, по-пластични и по-изразителни.

Особености на развитието на опорно-двигателния апарат

Измененията в опорно-двигателния апарат се характеризират с неравномерно вкостяване не скелета. Педагогът трябва да е особено вничателен към възрастовите особености, особено с тези свързани с формиране на скелета на децата. 

 • Шийната и гръдната изисква на гръбначния стълб придобиват нормалния си вид към седмата година, а поясната към 12-та година. 
 • Вкостяването на костите на пръстите на ръцете завършва към 9-10 –та година, а на лопатката и ключицата към 23-та година. 
 • От практическа гледна точка е важно да се знае, че срастването на трите тазобедрени стави става към 15-16-та година.  От тази гледна точка прекомерните силови натоварвания, резките подскоци, неправилните изходни положения и пози, влияят отрицателно на естественото оформяна на гръбначния стълб и правилното срастване на тазобедрените кости. Подобно използване на гореспоменатите физически упражнения причиняват плоскостъпие. Резките удари при приземяване, неравномерно или прекомерно натоварване трябва да се избягват. 
 • С развитието на костната система нараства и мускулатурата. Към 10-та година тя съставлява около 22% от тежестта на тялото, като нейната възбудимост е почти същата като тази на възрастните. Прекомерното мускулно натоварване ускорява процесите на вкостяване и се отразява отрицателно на удължаването на тръбните кости. 
 • Претоварването с физически упражнения до 7-то- 10-тата година може да доведе до деформация на ставите на долните крайници и гръбначния стълб във връзка с промяната на костно-хрущялната структура.

Особености на функциите на сърдечно-съдовата система

Възрастовите особености на функциите на сърдечно-съдовата система ограничават големината и интензивността на физическите натоварвания, поради незавършеността и. пълно функционално и морфологично развитие на сърцето на човека се достига на 20-21 години, и най-интензивния му растеж е тогава, когато расте масата на тялото.  

Сърдечно-съдовия апарат в периода 7-11 години се изменя с по-бавни темпове, но количеството кръв в кръвоносната система отнесено към тялото е по-голяма отколкото при възрастния. 

При децата минутният обем на сърцето спрямо килограм тегло е по-голям в сравнение с възрастния човек.  

Честотата на пулса при децата също е по-голям в сравнение с възрастните. Кръвта прави пълна обиколка на тялото по-бързо и при физическа работа тъканите на детския организъм са по-добре кръвоснабдени. 

Децата по-бързо се вработват и за по-кратко време възстановяват, но продължителните физически натоварвания могат да доведат до намаляване на хемоглобина и еритроцитите, тъй като в детската възраст възстановителните процеси в кръвта се извършват по-бавно. Посочените особености обуславят значителна напрегнатост в дейността на сърдечно-съдовата система на децата при мускулна работа. Педагозите трябва да се съобразяват с горепосочените процеси и да се избягват продължителните натоварвания. Кислородната консумация нараства с възрастта. 

Възможността за анаеробна (безкислородна) работа при децата в сравнение с възрастните са ограничени, но в същото време кислородната недостатъчност след краткотрайни анаеробни физически натоварвания се ликвидира по-бързо при децата. Това е основание за работа за бързина на единични движение, бързина на реакцията и т.н.

Трябва да се има предвид, че децата имат по-малка приспособимост към продължителните анаеробни натоварвания, които предивяват по-големи изисквания към дихателния апарат. Например многократно бързо пробягване на отсечки с недостатъчен отдих между тях; продължителни средни бягания; силови упражнения с напъване и задържане на дишането и т.н. Подобни физически упражнения трябва да се избягват.

Особености на развитието на нервната система

Към 7-8-та годишна възраст висшата нервна система достига висока степен на развитие. Значително са развити силата, подвижността и уравновесеността на основните нервни процеси. Трябва да се има предвид, че в този период нервните процеси се характеризират с неустойчивостта си, поради бързата ирадиация на възбудните процеси. 

В детската възраст най-активно се оформя двигателния анализатор в резултата на усъвършенстване на мозъчната кора и движенията на децата се отличават с добра съгласуваност, но независимо от високата степен на коровите фунции, изграждането на функциите на ЦНС не е завършено и продължава в по-горна възраст.

Необходимостта от оптимизиране на двигателната активност на децата в предучилищна възраст е доказана и препоръчана от редица специалисти. Положителното въздействие при използването на физическите упражнение и спорт върху морфо-функционалното, физическо и психическо развитие на децата е безспорно, но е необходимо да се  отчитат на гореизброените особености на предучилищната възраст.

Спортът и хормоните на щастие

Допаминът, серотонинът, окситоцинът и ендорфините са биохимичната основа на щастието. Техните количества в организма ни не са веднъж завинаги фиксирани, а могат да се променят.

Допамин

Допаминът предизвиква мотивация за осъществяване на целите, желанията и нуждите ни. Благодарение на него изпитваме удоволствие и се чувстваме добре, когато ги постигаме и удовлетворяваме. Също така допаминът изостря и подобрява вниманието ни. Отлагането, неувереността, както и липсата на ентусиазъм на биохимично ниво се изразяват в ниски нива на допамин.

Насоки за стимулиране отделянето на допамин: 

 • поставяне на ниски и достъпни цели, така самия процес ще се превърне в източник на удоволствие;
 • планиране на прости задачи – изгражда се  навик  да се планират източниците на допамин за повишаване на мотивацията и продуктивността; 
 • слушане на музика; 
 • изпълнение на физически упражнения; 
 • дихателни упражнения насочване на мисълта към дишането; 
 • достатъчно сън (опитайте 8 часа сън); 
 • творческа дейност.

Серотонин

Серотонинът е свързан със самочувствието ни и усещането, че можем. Също така влияе на настроението, съня и бодърстването, сексуалното желание и апетита ни.

Ниските нива на серотонин са свързани с депресията и други психологически проблеми.

Насоки за стимулиране отделянето на серотонин:  

 • подчертаване на всяко постижение; 
 • припомняне си предишни успехи;
 • изпълнение на любими дейности.

Окситоцин

Окситоцинът създава преживяването на интимност и доверие и е основа на взаимоотношенията. Също така увеличава вярността и е от съществено значение за постигането на силни и удовлетворяващи връзки. А близостта и повишеното количество окситоцин намалява стреса и подсилва имунната система. 

Насоки за стимулиране отделянето на окситоцин:  

 • изпълняване на упражнения и двигателни действия свързани с физически контакт (упражнения по двойки, народни хора);
 • възпитание във феърплей;
 • наградите под всяка форма повишават нивата на окситоцина.

Ендорфини

Ендорфините се освобождават при физическо натоварване като бягане и спортуване. Чрез тях организмът ни се справя с болката и умората. Водят до облекчаване на стреса и напрежението и предизвикват приятни усещания и спокойствие. Подобно на морфина, те действат като аналгетик и болкоуспокоително. Също така ендорфини се отделят, когато човек се смее. 

Насоки за стимулиране отделянето на ендорфини: 

 • спорт и  физически упражнения;
 • смехотерапия;
 • дихателни упражнени.

Серотонин се съдържа и в шоколадовите изделия, но далеч по-здравословно е да се доставя щастие чрез физически упражнения и спорт. Предизвикателството е да се изгради траен интерес и „зависимост“ към физическите упражнения и спорта, които да доставят удоволствие и наслада на децата.

Развитието на двигателния анализатор се доближава до този на възрастния към:

 • 4-5 година
 • 6-7 година.

Теоритико-практични насоки - методически правила

Методически правила

Методическите правила за провеждане на занимания по „Физическа култура“ могат да се разделят на две основни групи:

 • Педагогически;
 • Физиологични.

Педагогически правила - Съзнателност и активност

 • Детето трябва да бъде насърчавано и мотивирано да  участва в образователния процес. 
 • Това е най-подходящата възраст за създаване на навици за изпълнение на физически упражнения и спорт и изграждане на положително отношение към движението. За да бъде спечелено детето за спорта е необходимо да се спечели неговото доверие. Много внимателно трябва да се прилага метода на поощрение. 
 • Друг метод, който може да се прилага е наказанието.Трябва да се започне с лека заплаха: „ Не се държиш добре, и ако продължаваш така ще бъдеш изваден от играта“. Дори да не се приложи наказанието, заплахата има добър ефект.  
 • Необходимо е педагога да създаде добра организация и трябва да изисква от децата  да спазват необходимата дисциплина; (да уважават времевите рамки; да изпълняват точната дозировка; да изпълняват точните правила на играта; тези които нарушават правилата да бъдат отстранявани от нея).  
 • И все пак, най-прекия път до сърцата на децата е обичта.

Педагогически правила - Точност, пълнота и разбираемост на обясненията

Могат да бъдат използвани не само устните обяснения, но демонстрация, печатни материали, записи и т. н.

Педагогически правила - Достъпност

 • От по-лекото към по-сложното. 
 • Упражненията  и игрите трябва да са съобразени с възможностите и развитието на децата в тази възраст. 
 • Трудните упражнения могат да имат негативен психо-емоционален ефект.

Физиологични правила - Индивидуален подход

Въпреки рамката на заниманието, които предполага групово изпълнение, педагога трябва да се съобразява с индивидуалните психо-физиологични особености на децата 

 • хиперактивни деца; 
 • деца, които страдат от липса на внимание; 
 • деца с желание да доминират; деца склонни към насилие;
 • деца, който нарушават правилата;  
 • деца, които изпитват неудовлетвореност, 
 • деца със слабо физическо развитие; 
 • деца с изоставяне в умствено развитие и др.; ). 

Индивидуалният подход предполага да се вземат предвид индивидуалните особености, като педагога се старае да ги приобщи  към колектива чрез насърчаване или порицание).

Физиологични правила - Оптимално натоварване

 • За да има положителен ефект физическите упражнения трябва да предизвикат определени изменения в организма (да се предизвика достатъчно възбуждение на кората на главния мозък, да се създадат условно-рефлектони връзки и т.н.). 
 • Подпраговите дразнения не дават необходимия ефект, а надпраговите могат да навредят. 
 • Неадекватното натоварване, било то по-голямо или по-малко, ще доведе до загуба на интерес на децата към движението и спорта и вместо да ги спечелим за каузата да обичат спорта, ние ще ги отблъснем.

Физиологични правила - Постепенност на натоварването

 • Основава се на физиологичния процес на вработване с цел постепенно подобряване на дееспособността на организма. 
 • Необходимо е да се използва класическата форма  на заниманието с подготвителна, основна и заключителна част. 
 • В практически аспект, игрите трябва да  бъдат предхождани от изпълнение на загряващи упражнения. В заключителната част на заниманието се прилагат релаксиращи и дихателни упражнения. 
 • Принципът на постепенност на натоварването е валиден както за отделното занимание, така и в дългосрочен план (изискванията се повишават пропорционално със всяко следващо занятие и  с нарастването на възрастта). 
 • Децата са с по-висок пулс, в сравнение с възрастните, като бързо се вработват и за по-кратко време възстановяват.  Трябва да се има предвид, че продължителните физически натоварвания могат да доведат до намаляване на хемоглобина и еритроцитите, тъй като в детската възраст възстановителните процеси в кръвта се извършват по-бавно.

Физиологични правила - Системност и продължителност на въздействието

 • За всяко занимание е необходимо да се изготви план, в който да се набележат целта, задачите, средствата, натоварването, почивките и т.н. 
 • Подобряването на физическата дееспособност и развитие на детето е на базата на системно натрупване на физически активност. Точно както за да се напредва в математиката е необходимо да се решават задачи, така за да се подобрява физическата дееспособност и необходимо детето да се движи системно. Пропускане на един аритметичен знак, води до грешен отговор на задачата, непостоянството във физическите натоварвания няма да доведе до напредване във физическото развитие на детето.

Физиологични правила - Разнообразие на средствата и формите

 • Поддържа интереса, и осигурява активното  участие на детето . 
 • Подобрява емоционалния фон на заниманието и го прави по-атрактивно. Използването на разнообразни форми и средства са способ за предизвикване на желание и удоволствие на детето от изпълнението на физическа дейност. Мотивацията на децата за участие може да се използва за контрол от страна на педагога за спазване на дисциплината, например „Не спазваш дисциплината. Отстранявам  те от играта. Ще седиш и ще наблюдаваш, как другите играят.“
 • Еднообразните занимания са скучни и по-бързо водят до умора.

Правилото за оптимално натоварване спада към

 • педагогическите правила;
 • физиологичните правила.

Държавният образователен стандарт за предучилищното образование Образователно направление „Физическа култура"

I. Общи цели на образователното направление

 • Целевата ориентация на стандарта по образователното направление е комплексното развитие на детето от предучилищна възраст: 
 • добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; 
 • потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност; 
 • игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. 

Очакваните резултати за това направление са: 

 • съответстващо на възрастта ниво на двигателните способности и функционалните възможности на организма; 
 • умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; 
 • познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка; 
 • положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.

II. Очаквани резултати. Първа група Естествено приложна двигателна дейност

 • Придвижва се самостоятелно и организирано в група със и без водач от и към предварително определени ориентири и посоки;
 • Придвижва се чрез ходене с малки крачки, с големи крачки, на пръсти, пети и назад с различни положения и движения на ръцете;
 • Придвижва се чрез бягане в различни посоки и редувано с ходене. Бяга в коридор до определена цел;
 • Подскача с два крака на място и с придвижване. Скача на дължина от място, в дълбочина – от високо на ниско и за достигане на предмет, окачен на височина;
 • Търкаля/хвърля отдолу плътна топка (1 кг) с две ръце, гумена топка с една и две ръце свободно и към цел, между деца в кръг;
 • Катери се по наклонена и вертикална стълба (катерушка) със стъпване с двата крака на всеки напречник.;
 • Придвижва се чрез свободно лазене от колянна опора от и към предварително определени ориентири в права посока и зигзаг и се провира под въже;

II. Очаквани резултати. Първа група Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Изпълнява дейности от различни спортове, имащи естествено-приложен и оздравителен характер (спускане с шейни, тротинетка или колело, туристическо ходене, катерене)
 • Проявява желание да изпълнява елементи от различни спортове и преодоляване на изкуствени и естествени препятствия
 • Проявява интерес към елементи от различни спортове;

II. Очаквани резултати. Първа група Физическа дееспособност

 • Изпълнява физически упражнения без уред, които въздействат върху развитието на всички мускулни групи
 • Включва се в организирана двигателна дейност

II. Очаквани резултати. Първа група Игрова двигателна дейност

 • Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри
 • Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност;
 • Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката.

II. Очаквани резултати. Втора група Естествено приложна двигателна дейност

 • Строява се един зад друг и един до друг по права линия, в кръг и обратно със и без захващане на ръцете. Придвижва се чрез ходене в общ темп и ритъм;
 • Придвижва се чрез ходене в разпръснат строй, в колона с престрояване в кръг и обратно, със смяна на посоката;
 • Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, в колона, със смяна на посоката и темпа. Бяга в права посока и зигзаг;
 • Изпълнява подскоци с придвижване напред. Скача в дълбочина – от ниско на високо. Скача и прескача ниски препятствия с един и два крака;
 • Хвърля с две ръце отдолу напред и отгоре напред гумена топка, с една ръка малка топка във вертикална цел и в далечина;
 • Катери се по невисока катерушка и сяда върху нея. Свободно се прекатерва над уред с височина до 40 см.;
 • Придвижва се от свита стояща опора от и към предварително определени ориентири в права посока, по гимнастическа пейка и се провира през обръчи;

II. Очаквани резултати. Втора група Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Изпълнява щафетни игри с елементи от различни спортове (бадминтон, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, футбол, хандбал, тенис и др.);
 • Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на елементи на различни спортове;
 • Познава характерни различия между популярни спортове, както и местата и изискванията за провеждането им;

II. Очаквани резултати. Втора група Физическа дееспособност

 • Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат върху развитието на всички мускулни групи и подпомагат развитието на по-слабите мускулни групи (коремни и странични);
 • Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателна дейност;

II. Очаквани резултати. Втора група Игрова двигателна дейност

 • Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер, за развитие на моториката и двигателните способности, музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и други;
 • Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване;
 • Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за безопасността на другите деца.

II. Очаквани резултати. Трета група Естествено приложна двигателна дейност

 • Строява се от разпръснат строй в колона, редица, в кръг и обратно. Придвижва се чрез ритмувано ходене по предварително определен метричен размер;
 • Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски препятствия, в различно темпо, в зигзаг и странично с догонваща крачка, с високо повдигане на коленете;
 • Придвижва се чрез бягане в права посока и зигзаг над и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане единично и по двойки;
 • Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско на високо, съчетано с отскачане от един и два крака.;
 • Скача на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на място;
 • Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка гумена топка (с една ръка, със смяна на ръцете), подава и лови гумена топка по двойки;
 • Катери се по висока катерушка или гимнастическа стена със странично хоризонтално придвижване;
 • Придвижва се чрез лазене от лакътноколянна опора и от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация с провирване и прекатерване;

II. Очаквани резултати. Трета група Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
 • Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата дейност и проявява обща солидарност към принципите на честната игра;
 • Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите в съревнователни условия и игри;

II. Очаквани резултати. Трета група Физическа дееспособност

 • Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и без уред, които да въздействат върху развитието на всички мускулни групи. Използва естествено-приложните движения за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет развитието на двигателните качества гъвкавост и ловкост.

II. Очаквани резултати. Трета група Игрова двигателна дейност

 • Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри;
 • Проявява двигателни умения и качества,определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност,бързина, оригиналност, екипност;
 • Разбира значението на„честната игра“.


II. Очаквани резултати. Четвърта група Естествено приложна двигателна дейност

 • Строява се и се престроява в колона, редица, кръг и обратно със смяна на посоката и темпа. Придвижва се чрез маршируване и спазва точно устни указания;
 • Придвижва се чрез ходене равновесно по тясна повърхност (пейка) с изпълнение на равновесни стоежи, обръщане, пресечни стъпки, отскок до полуклек;
 • Изпълнява комбинации от различни видове бягане с други естествено-приложни движения. Изпълнява насрещно бягане с разминаване в редици. Бяга за постижение;
 • Изпълнява подскоци с един крак и с придвижване напред. Скача с въженце с придвижване напред, на дължина и на височина със засилване, в дълбочина (върху постелка) от височина 40 см;
 • Хвърля малка гумена топка с една ръка отгоре в далечина, плътна топка (1 кг) с две ръце над глава, гумена топка с две ръце от гърди и отгоре в повдигната хоризонтална цел;
 • Катери се с кръстосана координация по диагонал на гимнастическа стена (катерушка) и изпълнява вис – обръщане в тилен лег и повдигане на краката;
 • Придвижва се чрез лазене от от свита стояща опора странично и в кръг. Провира се чрез изтегляне от лицев и тилен лег;

II. Очаквани резултати.  Четвърта група Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Участва в игри и състезания с поставени задачи от спортове (лека атлетика, бягане, скачане и хвърляне, баскетбол, футбол или хандбал, тенис на корт, плуване), насочени към формиране на двигателен опит;
 • Проявява стремеж към постижения и себедоказване, коопериране и взаимодействие в различни по вид игри;
 • Посочва примери за вида спорт в зависимост от използвания уред (топка, ракета и др.), от броя на играчите (отборни и индивидуални), от условията, при които се провеждат (зимни, водни);

II. Очаквани резултати. Четвърта група Физическа дееспособност

 • Използва естественоприложните движения за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет развитието на двигателните качества бързина, сила и издържливост;
 • Изпълнява закалителни процедури;
 • Изпълнява физически упражнения за развитие на двигателни качества;

II. Очаквани резултати. Четвърта група Игрова двигателна дейност

 • Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни, успокоителни); музикалнодвигателни; спортноподготвителни; щафетни; за усъвършенстване техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и други;
 • Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план;
 • Познава и спазва духа на „честната игра“.

III. Насоки за учителя

От значение за реализация на целите и очакваните резултати са потребностите на децата от успех и емоционалната удовлетвореност от постиженията. Те изискват организация на стимулираща образователна среда, изпълнение на двигателната дейност чрез подражание, прояви на внимание, подкрепа и сътрудничество, ориентация към резултата чрез игрова мотивация, ясно изразено и видимо одобрение. 

Учителите насочват своите усилия към изграждане на среда за насърчаване на игровата двигателна дейност като средство за стимулиране на двигателната активност на детето. Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум три педагогически ситуации седмично за всяка възрастова група. 

Очакваните резултати са разпраделени в образователните ядра:

 • „Естествено-приложна двигателна дейност" за формиране на двигателни умения и повишаване на физическата дееспособност;
 •  „Спортно-подготвителна двигателна дейност" за овладяване на елементи от два или три спорта (в зависимост от материалната база), усъвършенстване на моториката и усвояване на знания за спортове, спортни пособия, спортна и туристическа екипировка;
 •  „Физическа дееспособност" за развитие на двигателните качества и повишаване на равнището на физическата дееспособност;
 • „Игрова двигателна дейност" за усъвършенстване на естествено-приложните движения, развитие на двигателните качества, на уменията за изпълнение на елементи от спортните игри, усвояване на социално-комуникативни умения за коопериране, взаимодействие и работа в екип в различни подвижни игри, развитие на игровата култура. 

Образователното съдържание се реализира в педагогически ситуации, свързани с образователните ядра „Естествено-приложна двигателна дейност" и „Спортно-подготвителна двигателна дейност", в утринното раздвижване, в подвижните игри и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

Допълнителна задължителна форма за стимулиране на двигателната активност с оздравителен ефект е утринната гимнастика, включваща дихателни и изправителни упражнения, различни видове ходене, бягане с малка продължителност, общоразвиващи упражнения и подвижни игри.

Според ДОС, децата от коя група трябва да са запознати с понятието "честна игра"?

 • Първа група
 • Втора група
 • Трета група
 • Четвърта група

Значение и роля на игровия метод в предучилищната възраст

Оставете децата да играят! Бенжамин Спок

Игровата двигателна дейност спомага за развитие на двигателните качества и умения, повишава равнището на физическата дееспособност при децата. При използване на игровия метод се усъвършенстват естествено-приложните движения, развиват се двигателните способности, изучават се по естествен непренуден път елементите от различни спортове, усвояват се социално-комуникативни умения за работа в екип. Намалява се агресията сред децата и се развива игровата култура. За оптимизиране на двигателната дейност и за осъществяването на функционално натоварване върху децата в предучилищната и училищната възраст за избягване на задръжните процеси и превенция на агресивността, използването на физически упражнения под формата на игри е най-предпочитания и подходящ вариант.

Ходене

На вниманието на детските педагози препоръчваме използването на разнообразни физически упражнения в по-голяма степен да бъде под вид на  игри. След навършването на 4 години детето контролира по-добре ходенето си, походката му е по-сигурна. За да се затвърди правилното положение на тялото и постановката на ходилата, ходенето по неравен терен, изкачването на стълби, ходенето в пясък и т.н. са предпочитани естествено-приложни упражнения.

При приложение на игри с включено ходене, трябва да се обръща внимание за положението на ръцете, да се следи за изправеното положение на главата и на торса, да не се допуска изпъчване на корема, а  същото така и стъпването на пръсти преди да бъде поставено ходилото на земята. Много ценни са упражненията за ходене да са сред природата.  Важна роля роля за оформяне на красива походка  и правилна стойка имат игрите с маршировка – престрояване в една или две редици, в колона по един и по двама.

Трябва да се отдели време за изучаване на маршовата стъпка и обръщане на място, наляво, надясно, кръгом. 

Лазене

И по-малките и по-големите деца обичат да лазят. Необходимо е това тяхно увлечение да се използва при създаване на подвижни игри с лазене. Целта на тези игри при по-малките деца е да се преодолее страха от необикновеното положение, което заема тялото и от което виждат заобикалящите ги предмети. Лазенето развива смелост, самостоятелност, издръжливост и т.н. дете, което е участвало в игри с лазене по-късно проявява активност и в щафетните игри.

Бягане

Игрите с бягане са интересни за децата и допринасят за усъвършенстване на това естествено-приложно упражнение. Освен това бягането е лесно достъпно, универсално средство, приложимо при всякакви условия. Бягането не изисква допълнителни материални средства, а в бъдещото развитие на децата е основно средство за кондиционна подготовка на всички видове спорт.

Целта на игрите и упражненията, в които се включва бягането е децата да се научат правилно, бързо, смело и свободно да изпълняват това упражнение. Бягането не само укрепва мускулатурата, но и активизира дейността на всички органи и системи в организма по непринуден начин. Игрите, които включват бегови упражнения подобряват работоспособността, укрепват волевите качества и засилват увереността в собствените сили.

Най-добре децата се мотивират при щафетните игри с бягане. Спортните педагози са единодушни, че бягането и скачането трябва да присъстват във всекидневната работа в детските градини.

Скачане

Едно дете научено правилно да бяга и скача с лекота преодолява различните препятствия в игрите, справя се бързо и с удоволствие с различните поставени задачи.  

За да не протичат монотонно игрите, с които целим да научим да скачат  децата правилно, в тях се включват различни емоционални моменти. Например, за скок на височина ще закачим на определена височина един балон и детето ще скача да го достигне с ръка.  След което най-добре справилите се ще получат символична награда. 

Когато децата а се научили правилно да извършват скок от ниско на високо, от високо на ниско, скок на дължина, могат да се дават и по-сложни игри(например комбинирано бягане със скокове, преодоляване на препятствия, лазене и т.н.).

Координация

Игрите със завързани очи са интересни и забавни за децата. 

Те са подходящи за деца навършили 5 годишна възраст. От една страна децата изпадат в неловки положения, губят ориентация, объркват се, което създава весело настроение у останалите. От друга страна игрите със завързани очи развиват у децата мисленето, опитват е да запомнят крачките си, ориентират се по слух, обогатяват координацията на своите движения и развиват двигателния си анализатор.

Щафетни игри

Много интересни за децата от предучилищната възраст са щафетните игри. Провеждането им изисква много добра предварителна подготовка. Всички уреди и пособия трябва да бъдат достатъчно на брой и на достатъчно разстояние за да не се губи време за изчакване. Обикновено за тези игри се използват уреди с които разполага всяка детска градина. Подходящи за щафетни игри са:

Топки за тенис;

Гумени, плажни, волейболни , футболни топки;

Въженца;

Препятствия;

Флагчета;

Кегли;

Гимнастически пътеки;

Обръчи за художествена гимнастика;

Кукли;

Гумени играчки;

Спасителни пояси;

Пластмасови кофи;

Лопатки  и др.

Много важно изискване е учителя да даде правилни точни указания за правилата на щафетните игри и да следи стриктно за тяхното изпълнение. Победителите да се оценяват не само по бързината на изпълнение, а и да се отчитат наказателни точки за неправилно техническо изпълнение.  Това възпитава у децата спазване на реда и порядките, аналог на законите есенциални за социума. 

В преценката могат да участват и децата. Поставя им се задача да споделят своето мнение кой как е играл, кой какви грешки е допуснал, кои се е справил най-добре и т.н. вссичко това ги организира по особен начин, защото те участват активно и развива мисловната им дейност. От друга страна децата израстват и в нравствено отношение. Развива се чувство за справедливост, за толерантност и честност и взаимоуважение, научават се да не търпят този, които пречи , реагират бурно към   дете, което не спазва правилата, дори не му позволяват да играе повече, а уважават този който е подготвен най-добре и му се подчиняват доброволно.

Подвижни игри

Емоционалните моменти в игрите спомагат заниманията с физически упражнения да не протичат монотонно и да поддържат интерес у децата. За по-големите деца от предучилищната възраст са подходящи и спортно-педагогически игри, в които се включват елементи от различни спортове – футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол, тенис и т.н. тези игри са подходящи за деца над 5 годишна възраст. 

Успешността от провеждането на подвижните игри зависи от успешното ръководство на учителите. При подвижните игри се включват добре познати усвоени движение, не се налага подробно да се пояснява и показва как се извършват те. Подробните изисквания в това отношение ще затормози децата. Основно се дават указания предимно върху последователността на провеждане на игрите, стриктно спазване на правилата. Добре е по време на играта децата да се поощрява или да се отчитат някои недобри прояви.  Своеобразен инструмент за контрол на децата със склонност към агресия е изискването за спазване на правилата на играта „Ако не влезеш в строя и не изпълняваш правилата на играта, няма да участваш в нея. “

Един от важните моменти на подвижните игри е обявяването на  резултатите. Важно е победителите да бъдат наградени  по своеобразен начин.  Когато играта няма състезателен характер, трябва да се подчертава и поощрява този, които най-добре е изпълнил движенията, да се отчита кое от децата е допуснало грешки и в заключение задължително да се изказва похвала на всички деца участвали в играта. Този подход поддържа интереса на децата, създава им чувство за справедливост, мотиви ги да станат по-добри, и развива положителни навици за системни занимания с физически упражнения и спорт. Предучилищната възраст е ключова за култивиране на любов към движението и спорта.

Разкрепостяването на задръжните процеси по време на играта позволява да се получи реална представа за емоционалните реакции на децата в различни ситуации, за наличие на качества като смелост, решителност, целеустременост, способност за мобилизация в определен момент, критично отношение към действието на околните и собствените си постъпки.

Чрез игрите може да се получи представа за координационните способности на участниците.

Възможностите на игрите в тази насока най-кратко и точно се изразяват в максимата „Човек се познава в беда, а детето в игра“.

Игрите със завързани очи са подходящи за деца навършили

 • три години
 • четири години;
 • пет години.

Примери за игрова двигателна дейност, комплексно развитие на физическите качества на децата от първа група

Ходене на пета- пръсти

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: два обръча за художествена гимнастика;

Подготовка за играта: Обръчите се поставят на пода , като първия служи за начална точка на играта, а втория се поставя на 5 м от него, като крайна точка за придвижване.

Съдържание на играта: Децата се подреждат в колона по един. Първото дете застава на старт в обръча. След команда „Тръгни!“ детето започва да се предвижва напред по начин пета-пръсти. При този начин на предвижване ходилата се поставят едно след друго , като петата на предния крак опира пръстите на задния. След достигане на крайния обръч,  детето влиза в него, повдига двете си ръце и връща от ляво в края на колоната с бягане. Така се изреждат всичките деца от групата.

Дозировка: Всяко дете преминава разстоянието 3-5 пъти

Методични указания: Преди стъпването на пръсти, детето задължително трябва да е стъпило на пета, за да се усъвършенства движението на глезените стави.

Варианти на играта: 1.)Изпълнение само на пети; 2.) Изпълнение със ситно бягане; 3.)Изпълнение с бягане с високо повдигнати колене.

Скок на дължина в обръч

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: гимнастически обръч

Подготовка за играта: Начертава се стартова линия и на десет метра от нея се поставя гимнастически обръч.

Съдържание на играта: Децата се подреждат в колона по един. Първото дете застава зад стартовата линия на висок старт напред с удобния за него крак. При сигнал детето бяга по разстоянието и приземява със скок с два крака в обръча. Връщане ходом отляво. Изреждат се всички деца

Дозировка: 3-4 пъти

Методични указания: Естествено приложните движения, децата по принцип изпълняват ергономично правилно. Важно е в този възрастов период да не се дават указания за техника на изпълнение. Подобни указания ще ги объркат и затормозят.

Варианти на играта: 1.)Изпълнява се с подскоци напред с два крака. 2.)Същата игра може да се проведе със състезателен характер в две колони  с два обръча и да се излъчи победител.

Хвърляне на топка

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: плътна топка (1 кг)

Подготовка за играта: Начертава се стартова линия. Децата се подреждат в една колона зад нея.

Съдържание на играта:Първото дете заема изходно положение разкрачен стоеж, ръцете са повдигнати високо нагоре с топка в тях. При сигнал, детето се навежда до долу хвърля топката напред и стартира след нея. Настига топката с бягане и с търкаляне я връща до следващия участник. Връща се отляво в края на колоната.

Дозировка: 3-5 пъти за всеки участник

Методични указания: При заемане на изходното положение с топка над лава, ръцете да се изпънати в лакътните стави, стъпалата леко повдигнати на пръсти.

Варианти на играта: 2.)Същата игра може да се проведе със състезателен характер в две колони.  Връщането на децата в края на колоната е от външната страна на колоната (за едните отляво, за другите отдясно).

Катерене

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: катерушка

Подготовка за играта: Начертава се стартова линия.   Децата се подреждат в една колона зад стартовата линия.

Съдържание на играта: При сигнал първото дете тръгва от висок старт бегом. Достига катерушката, качва се на нея, слиза и се придвижва бегом. Стига до следващото дете, пляска с длан, дланта му. Така се изреждат всичките деца.

Дозировка: 3-4 пъти за всяко дете

Методични указания: При заемане на висок старт, детето поставя удобния за него крак напред

Примери за игрова двигателна дейност, комплексно развитие на физическите качества на децата от втора група

Маршируване в кръг със смяна на посоката

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: шапка за детето определено за водач

Подготовка за играта: Децата се хващат за ръце и образуват кръг. Начертава се кръг от вътрешната страна на децата.

Съдържание на играта: Определя се един водач. На главата му се поставя шапка. Децата изпълняват ходене на място, след което при сигнал преминават в ходене с големи крачки надясно около кръга. При втори сигнал децата се обръщат кръгом и продължават наляво. При всеки следващ сигнал се сменя посоката на движение.

Дозировка: 2 мин

Методични указания: При командата „Кръгом!“ децата сменят посоката,като се обръщат винаги наляво. При изпълнението се следи тялото да бъде изправено, коремът прибран, гърдите леко издадени напред, брадичката леко повдигната, погледа напред.

Варианти на играта: 1.) Изпълнение със ситно бягане; 2.) бягане с високо повдигнати колене; 3.)От изходно положение колянна опора се изпълнява лазене в кръг.

Игра на дама

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: три гимнастически обръча;

Подготовка за играта:Начертава се стартова линия и на 5 м от нея се начертава дама. На 5м от дамата се  поставя първият гимнастически обръч, непосредствено след следващите два. Финалната линия се начертава на 5 м от последния обръч. Децата се подреждат в една колона зад стартовата линия;

Съдържание на играта: Първото дете стартира от висок старт, преодолява разстоянието от старта до финала с бягане, като преминава със скачане през дамата, достига до обръчите и преминава през тях на подскоци, като стъпва във всеки един от тях с един крак;

Дозировка: 2-3 пъти за всеки участник;

Методични указания: Децата внимават да не стъпват върху чертите на дамата.

Надскачане

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: гимнастическа пейка

Подготовка за играта: Децата се разделят на четири групи, като застават в четири колони зад пейката;

Съдържание на играта: Първите деца от колоните се качват на пейката. След сигнал, първите четири деца скачат едно след друго и заставят на мястото на приземяването си. Излъчва се победител. По този начин се изреждат всичките деца. Накрая се оформя финална четворка за излъчване на победителя;

Дозировка: 3 пъти;

Методични указания: Учителката  обяснява предварително, че ще има надскачане. Не бива да се допуска преместване на краката след скока.

Варианти на играта:1.) Изпълнява се в три колони.

Катерене

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: 5 пластмасови конуса;  катерушка.

Подготовка за играта: Начертава се стартова линия и след нея конусите се поставят на разстояние един метър един от друг пред катерушката. Децата се подреждат в една колона зад стартовата линия.

Съдържание на играта: При сигнал първото дете тръгва от висок старт бегом, като прескача конусите. Достига катерушката, качва се на нея, слиза и се придвижва бегом страни на конусите. Стига до следващото дете, пляска с длан, дланта му. Така се изреждат всичките деца.

Дозировка: 3-4 пъти за всяко дете

Методични указания: При заемане на висок старт, детето поставя удобния за него крак напред

Варианти на играта: 1.)Изпълнение на играта без конуси; 2.)Изпълнение с , конуси, без катерушка; 3.)Изпълнение с придвижване на зиг-заг между конусите.

Примери за игрова двигателна дейност, комплексно развитие на физическите качества на децата от трета група

Сляпа баба

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: лента за очи;

Подготовка за играта: С кратко хумористично стихотворение (ала бала ница…; две петлета се скарали пред поповата врата …) се определя се дете на което му се връзват очите с лента. По същия начин се определят двама играчи, които ще бъдат търсени от сляпата баба;

Съдържание на играта: Останалите деца се хващат за ръце и образуват кръг.  В кръга със сляпата баба са и двете избрани деца. Сляпата баба гони децата и когато хване някое от тях, то става сляпа баба. Следва избор на други деца.

Дозировка: Играта се играе до загуба на интерес от децата;

Методични указания: Играта е с развлекателен характер и има допълнителен ефект на смехотерапия (децата се забавляват, когато наблюдават, че други са объркани).

Въртящо се въже

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: въже(2-3м)

Подготовка за играта: Очертава се кръг с подходящ диаметър и учителката застава в центъра му. В ръцете си държи въже(2-3м). Децата се нареждат по външната страна на кръга на една ръка разстояние едно от друго.

Съдържание на играта: Учителката кляка и дава команда „Пази се, започваме“. Тя върти въжето по посока на часовниковата стрелка на няколко сантиметра от повърхността.  Децата следят движението и го прескачат, когато достигне до тях. Въртенето на въжето се спира, когато докосне крака на някое дете. С напредване на играта, учителката засилва постепенно темпото на въртене. Детето, което не успее да прескочи въжето два пъти, напуска играта.

Дозировка: 1 път

Методични указания: Дължината на въжето да е съобразно броя на участниците, които оформят кръга.

Най-силния отбор

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: дълго, здраво и дебело въже;

Подготовка за играта: Децата се разделят на два отбора с равен брой участници. Ако броят на децата е нечетен, едното от тях се определя за помощник съдия. Начертава се линия. Двата отбора застават на два метра от линията в колона по един и хващат здраво въжето.

Съдържание на играта: При  подаване на сигнал двата отбора започват да дърпат въжето към себе си. Целта на играта е единият отбор да изтегли другия към себе си, докато първия в колоната на единия отбор престъпи начертаната линия.

Дозировка: 1-2 пъти

 Методични указания: Въжето трябва да е опънато в началото на играта


Музикален стол

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: един брой столчета по-малко от броят на децата;

Подготовка за играта: Столчетата се нареждат в кръг.

Съдържание на играта: Пуска се музика и децата танцуват и се предвижват в кръг около столчетата. При спиране на музиката, всяко дете се опитва да седне на столче. За едно от децата няма столче. То изгаря. Маха се столче от кръга и играта продължава.  Играта продължава докато остане едно столче и две деца, от които се излъчи победител. 

Дозировка: 1-2 пъти

Методични указания: Следи се децата да се придвижват напред, по часовниковата стрелка, а не да танцуват пред столчетата.

Бряг море

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: дълго въже;

Подготовка за играта: Въжето се поставя на земята. Децата застават от едната страна на въжето в редица.

Съдържание на играта: При команда „Бряг“ – остават на място. При команда „Море“, прескача въжето.

Дозировка: 1-2 пъти

Методични указания: Постепенно се ускорява темпото на подаване на командите. За концентрация на вниманието командите се редуват нестандартно – „Бряг“; „Бряг“;“Море“; „Бряг“; “;“Море“ ;“Море“ и т.н.

Примери за игрова двигателна дейност, комплексно развитие на физическите качества на децата от четвърта група

Мини футбол

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: футболна топка и две врати за мини футбол или символични врати;

Подготовка за играта: Децата се разделят на два отбора. При нечетен брой един от тях е помощник съдия.

Съдържание на играта: мини футбол;

Дозировка: 2 полувремена по 10 минути с почивка между тях 10 мин.

Методични указания: Преди играта децата трябва да загреят с леко бягане и упражнения за всички групи мускули; Следи се за спазване на основни правила като да не се пипа топката с ръка.

Баскетбол с един кош

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: Баскетболен кош и топка

Подготовка за играта: Децата се нареждат в колона по един след друг зад линия 2-3 м срещу баскетболния кош.

Съдържание на играта: Всяко дете хвърля с две ръце отгоре и се стреми да уцели коша. Изреждат се всичките деца.

Дозировка: Всяко дете стреля към коша 2-3 пъти по два опита;

Методични указания:Всяко дете изпълнява по два изстрела един след друг към коша.

Баскетбол с един кош

Брой участници: всички деца от групата.

Необходими пособия: Баскетболен кош и топка

Подготовка за играта: Децата се нареждат в колона по един след друг зад линия 2-3 м срещу баскетболния кош.

Съдържание на играта: Всяко дете хвърля с две ръце отгоре и се стреми да уцели коша. Изреждат се всичките деца.

Дозировка: Всяко дете стреля към коша 2-3 пъти по два опита;

Методични указания:Всяко дете изпълнява по два изстрела един след друг към коша.

Кой е най-бърз?

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: няма

Подготовка за играта: Децата се разделят на четири колони. Начертава се стартова линия и финална линия на разстояние 15 м една от друга.

Съдържание на играта: От нисък старт с при подаден сигнал се стартира. Определят се победители от всички серии, който стартират накрая заедно за да се определи крайния  победител . Той е най-бърз.

Дозировка: Играта се повтаря два пъти.

Методични указания: Ниският старт се изпълнява под три команди. „По местата“ – децата заемат стартова поза; „Готови“ – повдигат таза над нивото на раменете, при „Старт“ – тръгват да бягат бързо.

Насрещна щафета

Брой участници: всички деца от групата;

Необходими пособия: две щафетни палки; две стойки

Подготовка за играта: Начертава се стартова линия. Децата се децата в две колони, една до друга  с равен брой участници. На двадесет метра срещу колоните се поставят две стойки.

Съдържание на играта: Първите деца от колоните стартират от висок старт с палки в ръце. Бягат до стойките, заобикалят ги и се връщат обратно бегом и подават палката на следващия участник от отбора. Излъчва се победител.

Дозировка: Повтаря се след 5-10 мин почивка;

Методични указания: Двете колони са на разстояние два метра една от друга. Връщането на децата в края на колоната е от външната страна на колоната (за едните отляво, за другите отдясно).

Примерни физически упражнения

Странично бягане

Бягане с преодоляване на препятствия

Бягане с последователно повдигане на колената

Мини футбол

Странични подскоци с два крака над въже

Игра с конуси

Подскоци с голяма гимнастическа топка

Обучение нисък старт - подготвително упражнение

Обучение нисък старт - стартиране с гръб към посоката на бягане

Обучение нисък старт

Упражнение с голяма гимнастическа топка

Бягане бос по трева

Катерене