آموزش نرم افزارهای کاربردی

معرفی نرم افزارهای کاربردی برای تولید محتوای الکترونیک

فیلم آموزشی درباره نرم افزار استوری لاین

فیلم آموزشی امکان نداشت

به دلیل اینکه امکان نداشت فیلم آموزشی قرار بدم در اینجا یک عکس قرار دادم . باشد که مقبول درگاه حق قرار گیرد . 

ان شاء اله .