Raportowanie sytuacji niebezpiecznych i wypadkowych w BHP i Ochronie Środowiska

Celem szkolenia jest odświeżenie wiedzy na temat raportowania sytuacji niebezpiecznych i wypadkowych w BHP i Ochronie Środowiska

Zarządzanie Sytuacjami Niebezpiecznymi

Polityka BHP i Ochrony Środowiska

Najważniejszym dokumentem BHP i OŚ w naszym zakładzie jest Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska. To w niej zobowiązujemy się produkować nasze produkty w sposób bezpieczny dążąc do osiągnięcia celów: zero wypadków oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania naszych zasobów środowiskowych.

Zobowiązanie Bezpieczeństwa

Co musimy wiedzieć odnośnie Polityki BHP i OŚ

Każdy Pracownik jest odpowiedzialny za Bezpieczeństwo i Środowisko w zakresie swoich obowiązków:

 • Dbamy o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • Chronimy środowisko naturalne,
 • Racjonalnie korzystamy z wody, gazu, energii elektrycznej oraz ograniczamy ilości odpadów,

Gdzie znajdziemy Politykę BHP i OŚ

Wejście obok szatni

Biura obok pokoju KWS

Platforma wiedzy Kellogg's

Co to jest zdarzenie potencjalnie wypadkowe?


Zwykle zdarzenie potencjalnie wypadkowe rozumie się jako  zdarzenie niepożądane, które miało miejsce w związku z wykonywaną pracą, nie spowodowało urazu pracownika lub/i uszkodzenia narzędzi pracy, ale w wyniku którego zaistniało prawdopodobieństwo wystąpienia takich skutków.

Dlaczego raportowanie zdarzeń jest dla nas takie ważne:

 • Wypełniamy nasz pracowniczy obowiązek,
 • Angażujemy wszystkich Pracowników,
 • Pozwala ustalić trendy,
 • Ograniczmy ilość wypadków,
 • Redukujemy naszą tolerancję dla ryzyka,
 • Budujemy naszą kulturę,
 • Doskonalimy nasz system BHP i OŚ,
 • Pokazujemy zaangażowanie Kierownictwa,

Piramida zdarzeń - wizualizacja (Czytamy od dołu)

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej

Bezpieczeństwo: Co należy zgłosić...

Bezpieczeństwo: przykłady sytuacji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo: przykłady sytuacji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo: przykłady sytuacji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo Pożarowe: przykłady sytuacji niebezpiecznych

ZASTAWIONE WYJŚCIA EWAKUACYJNE


ZASTAWIONE WYJŚCIA EWAKUACYJNE

Bezpieczeństwo Pożarowe: przykłady sytuacji niebezpiecznych

ZASTAWIONE HYDRANTY I GAŚNICE

USZKODZONE SKRZYNKI HYDRANTOWE      

Bezpieczeństwo Pożarowe: przykłady sytuacji niebezpiecznych

AWARIE KLAP DYMOWYCH I INNEGO SPRZĘTU PPOŻ.


USZKODZENIA PRZEJŚCIA POŻAROWE W ŚCIANACH


Ochrona Środowiska: Co należy zgłosić...

Ochrona Środowiska: przykłady sytuacji niebezpiecznych

NEAR MISS

 • Wylewanie środków chemicznych do kanalizacji
 • Wycieki olejów z aut dostawczych

Incydent Środowiskowy

 • Wyciek środków chemicznych z aut dostawczych na glebę
 • Niekontrolowana emisja do powietrza
 • Wyciek amoniaku

Jak zgłaszamy: NIEBEZPIECZNE WARUNKI, NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIE, NEAR MISS, PPOŻ i ŚRODOWISKOWY

Formularz Zgłoszenia Sytuacji Niebezpiecznej - NEAR MISS

Formularz Zgłoszenia Sytuacji Niebezpiecznej - NEAR MISS

Aby umieć zdefiniować sytuację niebezpieczną, należy:

Podsumowanie

Po co zgłaszamy sytuacje niebezpieczne:

Jedna prawidłowa odpowiedź

 • Aby wyeliminować cięższe wypadki
 • Aby spełnić swój obowiązek jako Pracownika
 • Obydwie powyższe

Każdy wypadek przy pracy zgłaszamy:

Zaznacz w każdej odpowiedzi - prawda/fałsz

 • Niezwłocznie do przełożonego lub działu BHP
 • Czekamy aż skończy się nam zwolnienie lekarskie
 • Nie zgłaszamy jeśli nikt nie zauważył

Jakie sytuacje niebezpieczne raportujemy w naszym Zakładzie:

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 • Spożywanie posiłku na kantynie pracowniczej
 • Śliska podłoga
 • Sprzątanie swojego obszaru
 • Otwarta szafa elektryczna
 • Brak wygrodzenia miejsca pracy
 • Prace wykonywane przez firmy zewnętrzne
 • Niezabezpieczone przewody elektryczne
 • Wymiana carrierów w procesorze

Co powinniśmy zrobić jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację:

Zaznacz prawidłową odpowiedź

 • Tylko zgłosić przełożonemu
 • Jeśli to możliwe usunąć zagrożenie i wtedy zgłosić przełożonemu
 • Poczekać, aż zgłosi je ktoś inny

Podaj przykłady incydentu środowiskowego:

(Zaznacz w każdej odpowiedzi - prawda/fałsz)

 • Przedostanie się substancji chemicznej do ścieków
 • Palenie papierosów w wyznaczonej strefie
 • Wylanie oleju z maszyny Gasser Seamer do kratki kanalizacyjnej w obszarze
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej
 • Rozszczelnienie instalacji amoniakalnej
 • Wycieki płynów eksploatacyjnych w samochodach dostarczających surowce
 • Użycie niewłaściwego rodzaju środka smarnego w trakcie prac maintenancowych
 • Brak karty charakterystyki środka chemicznego

Podaj przykłady niebezpiecznych warunków:

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 • Śliska podłoga
 • Poręcze przy schodach
 • Wyznaczona droga ewakuacji
 • Przestrzenie zamknięte
 • Przejścia pod przenośnikami
 • Wydzielone drogi dla pojazdów oraz pieszych