ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษา

สวัสดีค่ะพบกับคุณครูแหม่มในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษา วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนาม (Nouns) ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์และความหมายได้ด้วยตนเอง นักเียนจะได้เรียนรู้คำนามประเภทต่างๆ สามารถฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามได้  หลังจากนักเรียนเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำแแบบฝึกหัด 5 ข้อ และแบบทดสอบออนไลน์ 10 ข้อเพื่อตรวจสอบความมเข้าใจของนักเรียน ขอให้ทุกคนมีความสุขในบทเรียนนะคะ

Nouns

Nouns

Nouns

What is a Noun?

       Of all the parts of speech, nouns are perhaps the most important. A noun is a word that identifies a person, animal, place, thing, or idea. Here, we’ll take a closer look at what makes a noun a noun, and we’ll provide some noun examples, along with some advice for using nouns in your sentences.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "Noun" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Common noun

       A common noun is a noun that refers to people or things in general, e.g. boy, country, bridge, city, birth, day, happiness.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "person" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Proper noun

       A proper noun is a name that identifies a person, place, or thing, e.g. Steven, Africa, London, Monday. In written English, proper nouns begin with capital letters.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "country" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Concrete noun

       A concrete noun is a noun which refers to people and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard, or tasted. Examples include dog, building, coffee, tree, rain, beach, tune.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "cup" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Countable Noun

      Anything that can be counted, whether singular – a dog, a house, a friend, etc. or plural – a few books, lots of oranges, etc. is a countable noun. The following countable noun examples will help you to see the difference between countable and uncountable nouns. Notice that singular verbs are used with singular countable nouns, while plural verbs are used with plural countable nouns.


เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "tomato" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Uncountable Noun

       Anything that cannot be counted is an uncountable noun. Even though uncountable nouns are not individual objects, they are always singular and one must always use singular verbs in conjunction with uncountable nouns. The following uncountable noun examples will help you to gain even more understanding of how countable and uncountable nouns differ from one another. Notice that singular verbs are always used with uncountable nouns.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "honey" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Collective nouns

       Collective nouns are names for a collection or a number of people or things. Words like group, herd, and array are collective noun examples. Here, we’ll take a closer look at collective nouns, and provide even more examples, placing them in context so you can gain a greater understanding of how they work.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "army" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Abstract nouns

       Abstract nouns are words that name things that are not concrete. Your five physical senses cannot detect an abstract noun – you can’t see it, smell it, taste it, hear it, or touch it. In essence, an abstract noun is a quality, a concept, an idea, or maybe even an event.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "anger" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Material noun

       Material noun is the name given to the material, substance or things made up of alloy. It refers to the type of substance instead of individual particles of the substance. Material nouns are not countable means we cannot count them because they are in the forms of liquid, semi-liquid or solid. This noun is especially called as material noun because nouns in this class are almost materials like cloth, air, metal, gold, salt, iron, silver, steel, brass, bronze, copper, aluminium, lead, coal, coral, gem, diamond, glass, fibre, calcium, plastic, rubber, paper, cement, paint, plywood, synthetics, shampoo, soap, perfume, wine, tar, chemical, rexene etc. Sometimes we cannot make the plural forms of material noun.

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "water" กันนะคะ โดยฟังจากการออกเสียง

Compound nouns

      Compound nouns are words for people, animals, places, things, or ideas, made up of two or more words. Most compound nouns are made with nouns that have been modified by adjectives or other nouns.

In many compound nouns, the first word describes or modifies the second word, giving us insight into what kind of thing an item is, or providing us with clues about the item’s purpose. The second word usually identifies the item.


มาฝึกออกเสียงคำว่า "bedroom" กันนะคะ โดยฟังการอ่านออกเสียง

แบบฝึกหัดข้อที่่1

จากภาพคือคำนามประเภทไหน

 • abstract noun
 • common noun

แบบฝึกหัดข้อที่2

จากภาพ " bedroom คือคำนามประเภทไหน ?


 • Material Noun
 • Compound Noun

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

''Water '' เป็นคำนามเป็นเภท countable noun หรือ uncountable noun ?

 • Countable Noun
 • Uncountable Noun

แบบฝึกหัดข้อที่4

"Army" เป็นคำนามประเภทไหน?

 • Put your answer option here
 • collective Noun

แบบฝึกหัดข้อที่5

จากภาพคำนามไหนต่างจากพวก

 • book
 • chair
 • bird

แบบทดสอบเรื่อง  Nouns

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง  Nouns เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้และผ่านการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่หากพร้อมแล้วให้นักเรียนคลิกเพื่อทำแบบทดสอบ