E-learning CPAP

Welkom bij deze e-learning

Learning is MORE effective when it is ACTIVE  rather than a passive process. (Kurt Lewin)

Deze e-learning is bedoeld voor de wijkverpleegkundige. Na het maken van de e-learning  heeft de cursist kennis om zelfmanagement en preventietaken aan de cliënt voor te lichten, zodat hij of zij (deels) zelfstandig voor zichzelf kan zorgen.

Om deze e-learning goed te beheersen krijg je eerst uitleg over de leerdoelen. De leerdoelen worden aan het  eind van de derde sectie afgenomen. Na elke vraag wordt er feedback gegeven.

Cesuur & cursusdoelen

Toetsmatrijs

Normering

Bij de secties medisch en technisch worden 12 vragen gesteld. Bij de sectie wet- en regelgeving worden 2 vragen gesteld. In totaal worden dan 14 vragen gesteld, hiervan moeten er minimaal 9 vragen goed zijn (65%) om de toets positief af te ronden.


Cursusdoelen

Cursusdoelen

In deze e-learning wordt je kennis van COPD getoetst aan de hand van drie verschillende leerdoelen. Deze leerdoelen zijn onderverdeeld in de secties medisch (40%), technisch (40%) en wet- en regelgeving (20%). 

De leerdoelen zijn:

Medisch

De cursist kent de anatomie, fysiologie van het respiratoire stelsel, kan deze ook benoemen en kent de pathofysiologie van het respiratoire stelsel gerelateerd aan COPD.

Technisch

De cursist kent de onderdelen van het beademingsapparaat (CPAP) en moet dit kunnen gebruiken/onderhouden. De cursist houdt hierbij rekening met de risico's en veiligheidsvoorschriften van het beademingsapparaat.

Wet- en regelgeving

De cursist is bevoegd en bekwaam met de wet- en regelgeving omtrent het beademingsapparaat en privacyrechten van de cliënt.


Medisch

Leerdoel Medisch

Na het afronden van deze sectie kan de cursist:

- de anatomie van het respiratoire stelsel herkennen

- de fysiologie van het respiratoire stelsel herkennen

- de pathofysiologie van het respiratoire stelsel herkennen gerelateerd aan COPD

De anatomie van het respiratoire stelsel

Anatomie respiratoire stelsel

Via de bovenste luchtwegen komt er lucht binnen. De lucht gaat vervolgens via de trachea naar de onderste luchtwegen. De trachea splitst zich in de rechter en linker hoofdbronchus. De hoofdbronchus vertakt zich in bronchiën. Deze bronchiën vertakken zich weer in bronchiolen. De lucht komt uiteindelijk in de alveoli (longblaasjes). 

De fysiologie van het respiratoire stelsel

Fysiologie respiratoire stelsel

De hoofdfuncties van de luchtwegen zijn spreken en het uitwisselen van gassen (O en CO).

In de alveoli vind uitwisseling van zuurstof (O) en koolstofdioxide (CO) plaats door middel van diffusie. In de alveoli is het concentratieverschil van zuurstof hoger dan in het bloed. Bij koolstofdioxide is het andersom.

De drie belangrijkste factoren voor een optimale diffusie zijn:

- groot oppervlak (veel alveoli)- dun oppervlak (dunne wanden)- concentratie verschil (hoog naar laag)


De pathofysiologie van het respiratoire stelsel gerelateerd aan COPD

Pathofysiologie respiratoire stelsel gerelateerd aan COPD

COPD is de verzamelnaam voor chronische progressieve longziekten zoals:

- chronische bronchitis

- longemfyseem

Bij chronische bronchitis worden de luchtwegen vernauwd door bronchospasme en slijmvlies- zwellingen. Bij longemfyseem zijn de alveoliwanden onherstelbaar aangetast.

De symptonen bij COPD zijn kortademigheid, prikkelhoest en cyanose.

Technisch

Leerdoel Technisch

Na het afronden van deze sectie kan de cursist:

- Het CPAP beademingsapparaat bedienen

- Het apparaat onderhouden en schoonmaken

- De veiligheidsvoorschriften toepassen

Bediening CPAP beademingsapparaat

1. Gebruik Philips | DreamStation Go |

De DreamStation Go van Philips heeft een van de meeste gebruikers van de verschillende CPAP-apparaten, en wordt vaak aanbevelen aan OSAS en COPD patiënten. Kennis van het gebruik van de DreamStation Go is verplicht.

Hiernaast een filmpje van de DreamStation Go.

1.1 Type buis identificeren

Er zijn drie verschillende types buizen die je kan gebruiken met de DreamStation Go. Je moet selecteren welke buis type je moet gebruiken.

Op buistype 12 en 15 staan de desbetreffende nummers geïdentificeerd. Op buis type 22 staat er geen nummer (zie afbeelding hierboven).

1.2 Buis aansluiten

Als je geïdentificeerd hebt welke buistype je beschikt kan je doorgaan met aansluiten:

 1. Sluit de type 12, 15 of 22 buis aan de lucht uitvoor poort (zie afbeelding hierboven).
 2. Sluit de buis aan je masker (raadpleeg masker handleiding indien nodig).

Als de DreamStation Go is opgestart kan je via MyComfort --> Tube Type je buistype selecteren.

1.3 Kiezen filter

Je kan een herbruikbare filter die wasbaar is gebruiken of een weggooi filter (zie afbeelding hierboven).

De herbruikbare filter verwijdert huishoudelijke stoffen en pollen, deze filter wordt meegeleverd.

De weggooi filter biedt een betere filtratie aan dan de herbruikbare filter. Deze filter is geschikt voor mensen die niet tegen tabak, rook of andere kleine deeltjes kunnen. Deze filter wordt apart verkocht.

1.4 Filter installeren of vervangen

Er moet altijd een filter aanwezig zijn in de DreamStation Go. Om de filter te vervangen of the installeren moet je:

 1. Als je de filter wilt vervangen moet je eerst de oude filter uithalen.
 2. Plaats een droge herbruikbare filter of een nieuwe weggooi filter.

Controleer of de filter goed is geïnstalleerd.

1.5 Toevoer van wisselstroom

U ziet hier links een afbeelding van instructies toevoer van wisselstroom.

 1. Steek de voedingskabel in de stroominlaat aan de achterkant van het apparaat.
 2. Steek de andere kant van de voedingskabel in een stopcontact dat niet aangesloten is aan een wandschakelaar.

Controleer aan het eind of alles veilig is aangesloten.

1.6 Opstarten van het apparaat

 1. Druk ergens op het touchscreen van het apparaat (zie afbeelding rechts).
 2. Doe je masker op.
 3. Druk op de therapie aan/uit knop om de beademingstherapie te beginnen. (let op: de therapie knop wordt alleen gebruikt voor therapie.)
 4. Druk op de therapie aan/uit knop als je de beademingstherapie wilt beëindigen.

Onderhoud & schoonmaak

Beademingsapparaat en batterij

 1. Zorg er voor dat het apparaat en de batterij ontkoppeld zijn van alle elektriciteitsbronnen en verwijder alle kabels om zo elektrische schokken te voorkomen.
 2. Ga met een licht bevochtigd doekje over het apparaat.
 3. Laat het apparaat drogen.
 4. Als laatste check je of het apparaat en de batterij beschadigd zijn en sluit je ze aan op een elektriciteitsbron.

Masker

 1. De zachte onderdelen van het masker komen in contact met de huid en moeten dagelijks gereinigd worden om ze vetvrij en glad te houden. Dit wordt gedaan door middel van water en afwasmiddel (dat geen citroen bevat).
 2. De harde onderdelen van het maskerframe moeten wekelijks gereinigd te worden.
 3. De hoofdbandage kan gewassen worden in een handwas maar mag niet in de wasmachine, omdat hij anders zijn elasticiteit verliest en de klittenband stuk gaat.

Slang

1 keer per week doorspoelen met water. Bij voorkeur eerst met een zeepoplossing en dan met water.

Filter

 1. Herbruikbare filter: 1 keer in de week uitspoelen met water.
 2. Weggooi filter: moet om de 30 dagen vervangen worden. 

Veiligheidsvoorschriften & Risico's

Veiligheidsvoorschriften en Risico's

Boven zie je een tabel met de mogelijke risico's tijdens het gebruik van de DreamStationGo, hierbij zijn de gevolgen weergeven en er wordt uitgelegd welke maatregelen je moet nemen.

Wet- en regelgeving

Leerdoel Wet- en regelgeving:

Na het afronden van deze sectie kan de cursist:

- Wet- en regelgeving toepassen bij het gebruik van het beademingsapparaat en uitleg kunnen geven aan de cliënt.
-Wet- en regelgeving toepassen tijdens het gebruik van medischegegevens (in verband met privactrechten).

Wet besluit medische hulpmiddelen

Wet besluit medische hulpmiddelen

Een medisch hulpmiddel moet voorzien zijn van een CE-markering. Deze markering moet verzegeld zijn met de identificatienummer van de instantie.  
De CE-markering bevat de volgende aspecten:
- jaartal van certificeering;
- de classificatie;
- verwijzing naar calibratie, indien dit een meetinstrument is;
-identificatiecode van de certificatie-instelling; 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de voorloper op de de wet AVG. De AVG is geldig in  heel de EU. Deze wet beschermt patiënten in de zorg, zodat niet iedereen bij de medische gegevens van een patiënt kan komen.

Betrokkenen hebben de volgende rechten:
- Recht op inzage van persoonsgegevens;
- Recht op informatie, de betrokkenen mogen weten met welke doeleinden de gegevens worden gebruikt, de opslagperiode en wie de gegevens gaat ontvangen;

Toets

Toetsing

Toetsing 

Er volgen nu 14 vragen over de leerdoelen medisch, technisch en wet- en regelgeving.

Je moet minimaal 9 van de 14 vragen goed hebben om deze e-learning succesvol af te ronden. Na elke vraag krijg je feedback.

Vraag 1: Wat is de volgorde van de anatomische benamingen in de lagere luchtwegen? (van boven naar beneden)

 • trachea - bronchi - bronchioli
 • bronchioli - bronchi - trachea
 • bronchi - trachea - bronchioli
 • trachea - bronchioli - bronchi

Vraag 2: Op welke plekken horen de volgende anatomische beademingen? Sleep de bijbehorende benamingen naar de juiste plek op de afbeelding.

 • diafragma
 • bronchiën
 • trachea
 • pulmonalis
 • bronchus
 • alveoli

Vraag 3: Wat zijn de 2 hoofdfuncties van de luchtwegen?

 • Spreken en ademen
 • Gaswisseling van O2 en CO2
 • Spreken en gaswisseling van O2 en CO2
 • Gaswisseling van O2 en CO2 en het neutraliseren van de pH

Vraag 4: In alveoli is de concentratie van zuurstof hoger dan in het bloed. Welke drie factoren zorgen ervoor dat de diffusie optimaal blijft?

 • Klein alveoli oppervlak, dik wandoppervlak en een concentratieverschil van hoog naar laag
 • Klein alveoli oppervlak, dunne wandoppervlak en een concentratieverschil van laag naar hoog
 • Groot alveoli oppervlak, dik wandoppervlak en een concentratie van laag naar hoog
 • Groot alveoli oppervlak, dunne wandoppervlak en een concentratieverschil van hoog naar laag

Vraag 5: Wat zijn de drie meest voorkomende symptomen van het hebben van COPD?

 • Kortademigheid, bloed ophoesten en geelzucht
 • Kortademigheid, prikkelhoest en cyanose
 • Benauwdheid, prikkelhoest en geelzucht
 • Benauwdheid, bloed ophoesten en cyanose

Vraag 6: Cor is 45 jaar en rookt al sinds zijn 18e. Cor heeft langdurige hoestbuien. Hij heeft een sputumkweek onderzoek laten doen waaruit is gebleken dat hij geen longontsteking heeft. Welke vorm van COPD heeft hij aan de hand van zijn gegevens?

 • Chronische bronchitis
 • Longemfyseem
 • Chronische bronchitis en longemfyseem
 • Astma

Vraag 1: Een huisgenoot van Cor rookt dagelijks in huis, welke filter moet Cor voor zijn beademingsapparaat gebruiken?

 • Herbruikbare filter
 • Wegwerp filter
 • Het maakt niet uit welke filter

Vraag 2: Cor wilt de DreamStation Go opstarten, waar moet hij op drukken?

 • Op de aan/uit knop.
 • Op de touchscreen.
 • Het maakt niet uit waar.

Vraag 3: Het is warm buiten en het regent heftig. Cor wilt graag zijn beademingsbehandeling beginnen ...

... het is handig dat Cor naar een  ruimte gaat.

Vraag 4: Cor gaat voor het eerst de DreamStation Go gebruiken. Tijdens zijn beademingsbehandeling is de luchtdruk van DreamStation Go te laag. Waar ligt dat aan?

 • Verkeerde buistype
 • Geblokkeerde lucht inlaat
 • Beide antwoorden zijn juist
 • Beide antwoorden zijn onjuist

Vraag 5: Om de twee weken wordt er een onderhoudscontrole gedaan aan het apparaat. Wat is de eerste stap van de onderhoudscontrole? En waarom is dit zo belangrijk?

 • Cor moet ervoor zorgen dat het apparaat en de batterij ontkoppeld zijn van alle elektriciteitsbronnen en alle kabels verwijdert zijn om kortsluiting te voorkomen.
 • Cor moet ervoor zorgen dat het apparaat en de batterij ontkoppeld zijn van alle elektriciteitsbronnen en alle kabels verwijdert zijn om zo elektrische schokken te voorkomen.
 • Cor moet ervoor zorgen dat het alcohol percentage van het schoonmaakmiddel onder de 67% zit zodat het apparaat niet beschadigd raakt.
 • Cor moet ervoor zorgen dat het alcohol percentage van het schoonmaakmiddel boven de 67% zit zodat het apparaat niet beschadigd raakt.

Vraag 6: Vul het goede woord in

De  onderdelen van het masker komen in contact met de huid en moeten  gereinigd worden om ze vetvrij en glad te houden. Dit wordt gedaan door middel van water en afwasmiddel (dat geen citroen bevat). De onderdelen van het maskerframe moeten wekelijks  worden. De hoofdbandage kan gewassen worden in een maar mag niet in de .

Vraag 1: Welke stelling(en) is/zijn juist?

Stelling 1
Het identificatienummer moet op beide, het apparaat en gebruiksaanwijzing, leesbaar en onuitwisbaar staan.

Stelling 2
Een medische hulpmiddel met alleen een CE-markering hoeft niet verzegeld te zijn met een identificatienummer van de desbetreffende instantie.

 • Stelling 1 is juist.
 • Stelling 2 is juist.
 • Stelling 1 en 2 zijn juist.
 • Stelling 1 en 2 zijn onjuist.

Vraag 2: Welke stelling(en) is/zijn juist?

Stelling 1
In de thuiszorg worden cliëntgegevens ook vastgelegd in dossiers, als een cliënt zijn of haar gegevens wilt inzien moet de wijkverpleegkundige hier toestemming voor geven.

Stelling 2
In de zorg mogen alleen directe zorgbehandelaars van een patiënt de medische gegevens inzien.

 • Stelling 1 is juist
 • Stelling 2 is juist
 • Stelling 1 en 2 zijn juist
 • Stelling 1 en 2 zijn onjuist