Изграждане на ефективна училищна среда. Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти

Ефективна комуникация с родители. Успешна работа в екип и подобряване връзката и въздействието - Директор-учител;

Комуникация и взаимодействие с родителите следва да се прилагат при обучението в условията на мултикултурна среда

Специфични педагогически подходи на комуникация и взаимодействие с родителите следва да се прилагат при  обучението в условията на мултикултурна среда.   Интерактивни форми и съответстващи образователни технологии за работа с родители с различен етнически статус са разработени в българската литература от Е .Герганов, И. Колева, С.Чавдарова-Костова и други.Те са свързани с промяна на нагласата на родителите към интеграцията на децата и възрастните с различен етнически произход, с промяна на отношението към образованието като ценност и мотивацията за учене, с индивидуализацията в образователно-възпитателния процес. 

Комуникацията и взаимодействието с родители на деца със специални образователни потребности

Комуникацията и взаимодействието с родители на деца със специални образователни потребности има своя специфика. Сътрудничеството «специалист-родител» е пълноценно, според М. Баева, когато учителят се ръководи от следното:

 • Връзката е важна и ценна и си заслужава времето и усилията да бъде установена;
 • Семействата на деца с увреждания са повече сходни на останалите семейства, отколкото различаващи се от тях;
 • Разглеждането в перспектива на един продължителен жизнен цикъл е ценно;
 • Членовете на семейството могат да дадат важна и уникална информация, която често пъти е и недостъпна чрез формални подходи и процедури;
 • Всички семейства имат своите силни страни, но тези  силни страни, ресурси и нужди са индивидуални;
 • Взаимодействието между семейството и обществените служби често пъти е объркващо и стресиращо за родителите / Баева, М., 204/.

Ролята на средата на обучение за успешното развитие на децата

Създаването на подкрепяща образователна и възпитателна среда от страна на родителите, учителите и другите специалисти  е една от най-важните предпоставки за успешното развитие на децата по принцип и още повече за тези със специални образователни потребности. От съществено значение е родителите да изградят реална представа за възможностите  на децата си, за собствените си възможности и отговорности, за предстоящите промени в живота им, да бъдат по-активни участници в живота на своите деца, да прилагат у дома постигнатото от специалистите, да намерят нужната им специализирана литература и необходимата помощ и подкрепа. За добрата организация на процеса на приобщаване на деца със специални образователни потребности е необходимо предучилищното  заведение и училището да създадат ефективна комуникация и  партньорство със семействата на тези деца.

Успешна работа в екип на директори с учители и педагогически персонал. Подобряване на въздействието на директора върху персонала

Комуникацията между екипа в един педагогически персонал е важно звено от т.нар. образователен мениджмънт. Представени са характеристиките на различни модели и класификации като класически модел, неокласически модел, системен модел и модел на професионалната бюрокрация. На база на техните слаби звена се обясняват преимуществата на препоръчвания колегиален модел, при който управлението се реализира чрез участие от страна на целия колектив. В този случай всички преподаватели са привлечени като партньори на ръководителя във вземането на важни за организацията управленски решения и съответно проявяват по-голяма отговорност и съпричастност към всичко, което касае организацията като цяло. Взаимното преследване на единна посока на развитие прави управлението и целия педагогически персонал устойчив и неподвластен на влиянието на променливата социална среда.

Определяне на мисията, визията, целта и задачите на образователната институция

Друг важен аспект в управлението е създаване на ясно разписани мисия, визия, цел и задачи, които да бъдат преследвани. В различни периоди е възможно подходите да бъдат променяни, но за да бъде тази институция устойчива, е необходимо нейната мисия да бъде константна. Това налага необходимостта от добра комуникация и приемственост на всички нива – както при самите директори, така и при педагогическия персонал. Образователните цели обаче не могат да се слагат под общ знаменател, защото те варират спрямо спецификата на учебното заведение и неговата насоченост. Задачите, които си поставя екипа трябва да бъдат съобразени освен с тях, и с броя на учениците и учителите, броя групи или паралелки, също и със съдържанието на учебната програма. Практиката показва, че обемът винаги е от значение и че управлението на голям брой персонал и ученици прави задачата на директорите много по-сложна и отговорна.

Фактори за успешен мениджмънт в сферата на образованието

Добрите резултати са крайният продукт от един добър мениджмънт в сферата на образованието. Индивидуалните качества в случая са от първостепенно значение, но не трябва да се забравя, че всяко едно управление на институционално равнище е обвързано и се съобразява с решенията, взимани на:

 • на национално равнище – отговорностите на централното управление са свързани с разработването на националните политики, законодателството и приоритетите в сферата на образованието;
 • на регионално равнище – решенията, които се взимат, се отнасят до управлението на образованието на територията на даден окръг, или област;
 • на локално – решенията, които се вземат, са задължителни за организацията и функционирането на образованието на територията на дадена община или населено място.

Тези решения дават общата рамка, в която да се движи образователния процес, най-важна остава организацията в самото учебно заведение и качествата и усилията на целия екип.  А за мениджмънта на процеса на обучение безспорно най-важна роля играят управленските решения, взимани на равнище образователна институция. Те са ръководни при определяне на мисията и визията, целите, задачите и конкретните действия за тяхното изпълнение, което се отчита при всички видове външни проверки и оценяване.

 

Кои  решения са ръководния при определяне на мисията и визията, целите, задачите и конкретните действия за тяхното изпълнение за дадена институция?

 • националните
 • регионалните
 • решенията, които взема самата образователна институция

Справяне с агресията. Работа с деца със СОП, хиперактивни деца

Подходът TEACCH

По-специфичните нужди на определени деца създават необходимост от изграждането на различен подход при комуникацията с тях. За да бъде той успешен е необходимо и родителите, и педагогическия персонал да бъдат детайлно запознати с неговата специфика и начините на прилагането му. Само в този случай на подкрепа и разбиране от двете страни е възможно да се постигнат желаните резултати и корекция в поведението на децата. Неслучайно са представени и детайлно описани иновационни методи и нови технологии, практически модели и успешни примери от системата на образованието на държави в западна Европа. Част от тях са:

 

Подходът TEACCH. Прилагането му има за цел да обучава деца с аутизъм или други подобни комуникативни нарушения. Терапията се базира на използване на музикални инструменти, които стимулират комуникацията при децата, които лесно реагират на музиката чрез движения, жестове или мимики. Друга причина за успеха на този подход е скъсяването на дистанцията между децата и възрастните и възможността за по-лесно и по-бързо изграждане на доверие. Създава се и чувство за приобщеност към групата, което води до по-лесно адаптиране в средата. Стимулирайки емоциите, се създава желание за диалог, което е от първостепенно значение за изграждането на обучителни навици при деца с аутизъм и тези със затруднена социална комуникация. 

Социални услуги в ДЦДУ

Прилагането им е необходимо при деца, които имат временно забавяне в развитието или са със слабо изразени дефицити. В този случай става въпрос преди всичко за психологическа подкрепа в периода на адаптация към реалната образователна среда. Деца, които не могат да покрият държавните образователни изисквания получават индивидуални занятия с ресурсен учител по няколко пъти седмично.

Системата на Монтесори

Използва се за откриване и развиване на индивидуалните заложби и умения на всяко дете. Подходяща е за деца, при които учебният процес е лишен от желание за изучаване на нови неща. Насърчаването на собсвената креативна мисъл и сили позволява да се изгради индивидуален модел за постигане на целите и да се стимулира желанието за постигането на нови такива.

 

Метод на частична сензорна депривация

Дава възможност на децата да открият нов начин за мислене и възприятие на заобикалящия ги свят чрез целенасочено лишаване на конкретна сетивност на даден орган. В случая се постига  изостряне на чувствителността към информацията, която постъпва от другите сетивни органи. Този на пръв поглед нестандартен подход помага да се мисли по-толерантно и да се разглежда даден проблем чрез различни гледни точки.

 

Рамката Síolta

Използва се за налагане на стандарти на качеството, чрез които се валидират различните практики. Има онлайн достъпна версия за различни специалисти на национално и международно ниво, които получават насоки и наставления от компетентни ментори.

Разглеждат се и други методи, които се базират на използване на животни и създаване на емоционална връзка с тях, неформални разговори на социални и културни теми между деца и родители, развиване на фината моторика и координация и т.н.

Всеки един от посочените подходи може да бъде прилаган спрямо конкретните нужди и индивидуалните планове за развитие и обучение. Изхожда се от моментното състояние и възможност за адаптиране към учебния процес като крайната цел на всички тях е активно включване на детето в общи дейности с другите връстници и форми на извънкласни занимания.

При Подхода TEACCH терапията се базира върху

 • използването на музикални инструменти
 • участието в спортни занимания

Новости в закона за предучилищното и училищното образование

Видове училища

Според новия Закон за предучилищното и училищното образование могат да бъдат обобщени следните видове училища, образователна структура, училищно образование, подготовка и форми на обучение: 

Видове училища:

Според вида на подготовката се делят на два подвида:

- неспециализирани, които от своя страна се подразделят на начални – I – IV клас; основни – I – VII  клас; гимназии – VIII – XII  клас: (профилирани  и професионални); обединени – I – X   клас и средни – I – XII  клас;

- специализиран, които се подразделят на спортни – V – XII клас; училища по култура – I /V /VIII – XII  клас; по изкуства - I /V /VIII – XII  клас и духовни – VIII – XII  клас.

По допълнителни критерии видовете училища се делят на иновативни; с национално значение и средищни и защитени детски градини и училища.

В графа „други“ влизат:

- специални: за ученици със сензорни увреждания; възпитателни училища интернати и социално – педагогически интернати;

- български училища в чужбина;

- училища към местата за лишаване от свобода;

- училища по международни договори и спогодби.

Нова образователна структура

С новия закон се въвежда следната нова образователна структура:

- основна степен – I-VII клас: начален етап – I –IV клас и прогимназиален етап – V –VII клас;

- средна степен – VIII – XII   клас: първи гимназиален етап – VIII-X клас и втори гимназиален етап – XI – XII  клас;

Видове училищно образование по новия закон се определя като общо; профилирано и професионално.

Подготовка се подразделя на общообразователна; разширена; профилирана; професионална; допълнителна и специализирана (в специализираните училища).

Формите на обучение по новия закон са: дневна; вечерна; задочна;  индивидуална; самостоятелна; дистанционна; комбинирана и обучение чрез работа (дуална система на обучение).

 

 

Управление на качеството

За управление на качеството на създавания в средното образование образователен продукт се въвеждат по-горе посочените нови инструменти, а именно т.нар. самооценка на институциите (вътрешен одит) и външно инспектиране.

Разпоредбата на чл. 273, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование предвижда инспектиране на училищата  – на всеки 5 (пет) години.  За извършване на инспектирането е създаден изцяло нов орган - Национален инспекторат по образованието. Националния инспекторат е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет със седалище София. Националният инспекторат по образованието се управлява и представлява от директор, който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата. Директорът на Националния инспекторат по образованието е държавен служител и се назначава и освобождава от министър-председателя. Създаването на този орган извън системата на Министерството на образованието и науката е с цел да се гарантира неговата независимост и обективност в оценяването.

Закона за предучилищното и училищното образование предвижда инспектиране на училищата на всеки

 • 5 (пет) години
 • 4 (четири) години

Иновационни методи и нови технологии в образованието. Приложение на компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас

Приложение

Приложението им се разпространява и популяризира най-вече чрез осъществяването на образователните иновации. Интерактивните методи се свързват с една нова философия и практика, в чиято основа са активното учене, екипното, многопосочното взаимодействие в процеса на обучение. В сравнение с традиционното обучение те имат предимства и отношение на мотивацията за участие, тъй като дават възможност за съвместно конструиране на обучението, за интензивно общуване и личностна промяна на основата на диалог, анализ, вземане на решение, съпреживяване, рефлексия.

Инструментите на Едуард де Боно

Едуард де Боно е един от най-известните съвременни мислители и световен авторитет в областта на творческото мислене и иновациите.

Де Боно е автор на понятието “латериално” мислене (странично мислене; творчески подход в мисленето), публикувано за първи път в речник на Оксфорд през 1967 г., в който понятието е определено като „решаване на проблеми с недиректни и творчески подходи”. Терминът “латерално мислене” (от фр. late΄ral; от лат. lateralis no latis) означава страничен, краен, отдалечен от средата (Речник на чуждите думи в България, 1982, с. 475).

Латериално (творческо) мислене

Латералното мислене представлява превключване между моделите в една асиметрична моделообразуваща система, каквато е съзнанието. Методите на латерално мислене помагат на детето да движи мисълта си "напряко" през моделите, вместо да следва обичайната последователност. Мислещият преминава направо към друг модел и когато се установи, че това има смисъл, се получава откривателски ефект. Проблем или задача, пред които е изправено детето, представлява един модел. Моделът, от своя страна, е сложна семантична мрежа, съдържаща понятия, причинно-следствени връзки, предпоставки и контекст, усещания, визуални представи и т. н. Стандартните ("нетворчески") подходи към задачата предполагат движение в рамките на модела, както и връзки между близки модели.

Различна идея – "провокацията" или "стимул"

Творчеството, т. е. новите решения и идеи, представляват решаване на задачата по нов начин, с пряк хиперпреход към модел, далечен от проблемния. Творчеството е съчетаване на две идеи, които не са били съчетавани до момента. Творчеството е нарочното или случайно сливане на некомбинирани досега идеи – идеи, които нормално не са съчетаеми. При наличие на проблем, нашата задачата е да се открие подходяща различна идея – "провокацията" или "стимул", която да се съчетава с проблемната. След това трябва да се разви съчетанието до работещо решение. Този процес често се асоциира с т. нар „мислене извън кутията” (thinking out of the box).

Untitled single choice question

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here

Действие при подготвен или извършен терористичен акт в училищата и детските градини.

Действия за противодействие и овладяване на кризисни ситуации, възникнали в резултат на терористичен акт

Основните действия за противодействие и овладяване на кризисни ситуации, възникнали в резултат на терористичен акт могат да бъдат разделени на две групи:

 1. Действия при заплаха от извършване на терористични актове.
 2. Действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична дейност и ликвидирането на последствията от терористични актове.

При наличие на заплаха от извършване на терористични актове следва да бъде засилена превантивната дейност, чиято цел е прилагане на съвкупност от мерки за недопускане извършването на терористичен акт.

В тази връзка основните действия, които следва да бъдат предприети са следните:

- осъществяване на видео наблюдение, монтиране на охранителни и противопожарни аларми в обекта;

- осигуряване на осветление на външната част на обекта и пряка видимост към входовете, изходите и пътищата;

- организиране на охрана, която да контролира пропускателния режим в обекта, да прави постоянни обходи на района на охранявания обект и да следи за съмнителни лица, предмети и превозни средства. Охраната следва да изисква документи за самоличност при посещение на непознато лице, да се осведоми при кое лице отива и да допусне посетителя само след потвърждаване от съответния служител;

- повишено внимание и осъществяване на наблюдение на района около обекта от всички служители, а не само от охраната.  Да се следи за подозрителни лица и такива, които проявяват необичайно поведение, за изоставени вещи и нетипично паркирани превозни средства;

- да се обръща внимание на неочаквано доставени пакети;

- изготвяне на подробен план за действие, с чието съдържание бъдат запознати всички служители (определяне на отговорници, местонахождение на евакуационните изходи и пожарогасители, начини за комуникация и т.н.);

- организиране и провеждане на учения;

- предвид факта, че овладяването на високо рискова ситуация предполага специални знания и умения, следва във възможно най-кратък срок да се установява бърз контакт с правоохранителните органи. В този смисъл да се използва единния европейски номер за спешни повиквания 112 за спешни обаждания на територията на страната, както и телефон 02/814 70 70 на Националния контратерористичен център, ситуиран в ДАНС, при наличие на достатъчно данни за терористична заплаха;

- запознаване на служителите със Закона за противодействие на тероризма и Националния план за противодействие на тероризма.

Всеки терористичен акт се характеризира с изненада и предизвикване на висока обществена опасност, предвид което овладяването на възникналата кризисна ситуация изисква извършването на специфични действия.

Обобщение

Следва да се има предвид, че характерът на терористичните заплахи е широкоспектърен и теоретичните изследвания показват, че е невъзможно да се гарантира сто процентова сигурност в личен аспект при спазването на основните правила за действие. Превантивната подготовка и добрата психическа нагласа са водещи фактори за повишаване на шансовете за излизане от ситуация, свързана с проява на терористични, екстремистки и престъпни действия. Всяка ситуация е специфична сама за себе си и попадайки в кризисна обстановка следва да се запази самообладание, да не се допуска паника сред учениците и служителите и в зависимост от ситуацията да се предприемат бързи и адекватни действия с цел опазване живота и здравето на всички лица[1].

 

 

[1] Вж. www.dnevnik.bg/getatt.php?filename=o_2386596.doc – Действия на гражданите за оцеляване  при терористични действия и война, както и при откриване на невзривени боеприпаси, последно влизане 05.01.2016г.

  

При наличие на заплаха от терористичен акт е необходимо повишено внимание и осъществяване на наблюдение на района около обекта от всички служители, а не само от охраната

 • Вярно
 • Невярно

Практическо обучение за подобряване на познанията и уменията на педагогическия персонал. Ефективно управление и организация на класната стая

Практически задачи свързани с ефективната комуникация с родители

Практически задачи свързани с работа с деца със СОП, хиперактивни деца

Обсъждане на възможни казуси свързани с новостите в закона за предучилищното и училищното образование

Възможности и переспективи за приложение на компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас

Съставяне на план за действие при подготвен или извършен терористичен акт в училищата и детските градини

Съобразно инструкциите и указанията на специалисти изгответе конкретен за Вашето учебно заведение План за действие при подготвен или извършен терористичен акт в училищата и детските градини!