การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง : การสื่อสารข้อมูล

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

        สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

       ง 3.1 ม2/1   อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       ง 3.1 ม2/2   อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
       ง 3.1 ม2/3   ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
       ง 3.1 ม2/4   ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

       ด้านความรู้ (Knowledge)

          1. บอกความหมายและประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
          2. บอกองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล (Sender, Massege, Reciever, Media)

       ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

          1. ทักษะกระบวนการฟัง
          2. ทักษะการสืบค้นข้อมูล
          3. ทักษะการสังเกต
          4. ทักษะการตอบคำถาม

       ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

          1. ซื่อสัตย์ สุจริต
          2. มีวินัย
          3. ใฝ่เรียนรู้
          4. มุ่งมั่นในการทำงาน

บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 เรื่อง พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 เรื่อง แบบจำลอง-OSI

แบบจำลอง-OSI

บทที่ 4 เรื่อง TCP-IP

TCP-IP

บทที่ 5 เรื่อง สื่อกลางในการส่งข้อมูล

สื่อกลางในการส่งข้อมูล

บทที่ 6 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี FDDI

เครือข่าย-LAN-MAN-WAN

บทที่ 7 เรื่อง ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

เครือข่าย-Wirless-LAN

บทที่ 8 เรื่อง เครือข่ายอีเทอร์เน็ต-Ethernet

เครือข่ายอีเทอร์เน็ต-Ethernet