ภาษาอังกฤษ

สวัดดีคะนักเรียนทุกคน มาพบกับครูอีมสอนภาษาอังกฤษบนสื่อออนไลน์ เรามาสนุกไปพร้อมๆกันได้เลยคะ^^

 

เรื่อง Occupation

Occupation

nurse

พยาบาล (อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ บุรุษพยาบาล) เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิกหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ตามหลักการพยาบาลที่ได้เรียนมา เป็นเวลา 4 ปีสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายในประเทศไทยทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน

doctor

แพทย์ หรือภาษาพูดว่า "หมอ" ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า "หมอใหญ่" เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ

teacher

ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และนอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง

policeman

ตำรวจ เป็นชื่อเรียกของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวงตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวง

soldier

ทหาร หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ นักรบ ผู้เป็นกำลังรักษาความมั่นคงและบำรุงประเทศและผู้เป็นกำลังรบและทำหน้าที่อื่นๆ ในยามสงคราม

engineer

วิศวกร คือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมธรณี ฯลฯ

accountant

นักบัญชี เป็นผู้ประกอบกิจในด้านการบัญชี ซึ่งเป็นการวัด การเปิดเผยและการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร นักลงทุน และเจ้าหน้าที่ภาษี ตลอดจนผู้ทำการตัดสินใจอื่น ๆ ในการที่จะตัดสินใจแบ่งส่วนทรัพยากร

architect

สถาปนิก คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น

barber

ช่างตัดผม หรือช่างทำผม คือบุคคลที่ทำอาชีพหลักในการตัด ตกแต่ง เตรียม และโกนทรงผมของผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และเด็ก สถานที่ทำงานของช่างตัดผมเรียกว่า ร้านตัดผม หรือร้านทำผม ร้านตัดผมยังเป็นสถานที่สาธารณะและสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นสถานที่โต้วาทีแบบเปิด และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย ร้านตัดผมยังมีอิทธิพลในการช่วยออกแบบตัวตนของผู้ชายด้วย

ในสมัยก่อน ช่างตัดผมสามารถผ่าตัดและทำฟันได้ แต่ด้วยการพัฒนาของใบมีดโกนที่มีความปลอดภัยและผู้มีหนวดเคราลดน้อยลง ในวัฒนธรรมที่พูดภาษาอังกฤษ ช่างตัดผมส่วนใหญ่ชำนาญเรื่องการตัดผมบนศีรษะมากกว่าขนบนใบหน้า

attorney

ทนายความ ในปี พ.ศ. 2500 มีการก่อตั้งสมาคมทนายความเป็นสถาบันอิสระเพื่อดูแลสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ แต่ยังไม่มีการกำกับวิชาชีพ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้มีการตราพระราชบัญญัติทนายความ กำหนดให้เนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์กรกำกับวิชาชีพทนายความ และให้ผู้ที่สามารถว่าความได้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเนติบัณฑิตก่อนขอรับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักร (ชั้นหนึ่ง) ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ทนายความ ก่อให้เกิดการผลักดันให้มีการแยกสภาทนายความเพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลวิชาชีพทนายความโดยเฉพาะโดยไม่ขึ้นกับเนติบัณฑิตยสภา ในปี พ.ศ. 2528 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ขึ้นมาเพื่อแยกสภาทนายความออกจากเนติบัณฑิตยสภา โดยสภาทนายความเป็นผู้กำกับดูแลวิชาชีพทนายความนับแต่นั้นมา

แบบฝึกหัด

ทำแบบฝึกต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.Harry paints pictures.

 • She is a writer.
 • He is a photographer.
 • He is an artist.
 • He is an actor.

2.Ken is playing a doctor in a film.

 • She is a writer.
 • He is a photographer.
 • He is an artist.
 • He is an actor.

3.Mary works in a hospital.

 • She is a nurse.
 • He is a photographer.
 • He is an artist.
 • He is an actor.

4.Elizabeth writes stories.

 • She is a nurse.
 • She is a writer.
 • He is an artist.
 • He is an actor.

5.Henry takes photographs for a magazine.

 • She is a nurse.
 • He is a photographer.
 • He is an artist.
 • He is an actor.

แบบทดสอบเรื่อง Occupation

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Occupation เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และทำผ่านการบวนการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่

หากพล้อมแล้วให้นักเรียน >คลิก< เพื่อนทำแบบทดสอบ