ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi -2015

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi -2015

Çevre Yönetim Sisteminin Amacı

Çevreyle ilgili faaliyetlerin, belli bir sistematik ve süreklilik içinde yürütülmesini sağlayan araçtır.

Çevre koruma ile ilgili konuların kalite, maliyet, verimlilik, stratejik planlama gibi öncelikli konularla birlikte ele alınmasını hedefler.

Temel Bilgiler

Çevre politikası :

  Kuruluşun kendi çevresel performansı ile bağlantılı, üst yönetim tarafında resmi olarak ifade edilen tüm niyet ve yönleridir.

Kirliliğin Önlenmesi :

  Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir atığın veya kirleticinin oluşumunu, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek için süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması.

Temel Bilgiler

Sürekli İyileştirme :

  Kuruluşun çevre politikası ile uyumlu, tüm çevresel performansında iyileştirme sağlamak amacıyla tekrar eden ÇYS geliştirme sürecidir.

Çevresel Performans :

  Kuruluşun kendi çevresel boyutlarının yönetimi ile ilgili ölçülebilir sonuçlarıdır.

Çevre yönetim sisteminin amacı nedir?

 • Çevreyle ilgili faaliyetlerin, belli bir sistematik ve süreklilik içinde yürütülmesini sağlamaktır.
 • Dokümantasyonu sağlamaktır.
 • Çevre ile ilgili yasal gerekliliği yerine getirmektir.
 • Çevre ile ilgili acil durumlara hızlıca aksiyon alabilmeyi sağlamaktır.

İlgili Taraflar

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI

4.1 GENEL SARTLAR

 • Kurulus, bu standardın sartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi olusturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, devamlılıgını saglamalı ve sürekli iyilestirmeli ve bu sartları nasıl sagladıgını belirtmelidir.
 • Kurulus, kendi çevre yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalı ve dokümante etmelidir.

4.2. ÇEVRE POLİTİKASI

4.2. ÇEVRE POLİTİKASI

Üst yönetim, kurulusun çevre politikasını tanımlamalı ve çevre yönetim sisteminin tanımlı kapsamı dahilinde bu politikanın;

 • Kurulusun faaliyetlerinin, mahiyeti, ölçegi ve çevre etkilerine, ürünlere ve hizmetlere uygun olmasını,
 • Sürekli gelismeyi ve kirlenmenin önlenmesine dair bir taahhüdü içermesini
 • Kurulusun, kendi çevre boyutlarıyla ilgili, yükümlü oldugu yürürlükteki yasal ve diger sartlara riayet edecegine dair bir taahhüdü içermesini,
 • Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve saglamasını,
 • Dokumante edilmesini, uygulanmasını ve devamının saglamasını,
 • Kurulusta ve onun adına çalısan bütün kisilere duyurulmasını,
 • Halkın erisimine açık olmasını saglamalıdır.

Denetimlerde Üzerinde Durulan En Önemli Konular

Denetimlerde aşağıdaki sorular tüm çalışanlara sorulur. Bu sebeple çok iyi bilinmesi ve sorulduğunda cevap verilmesi gerekir:

 • Politika (Çevre, İSG, Kalite)
 • Hedefleriniz (Çevre, İSG, Kalite)
 • Görev tanımlarınızda çevre ile ilgili yükümlülüklerinizin bulunup bulunmadığı

Posco Assan TST Çevre Politikası

Çevre politikamız aşağıdakilerden hangilerini içermektedir?

 • Çevre performanslarında sürekli iyileştirmeler yapmayı ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı yaklaşımlar sergilemeyi amaçlamak.
 • Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini kaynağında önlemek
 • Meydana gelebilecek her türlü çevre kirliliğini kaynağında önlemek için yürürlükte bulunan ve yükümlü olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymak.
 • Çevre amaç ve hedeflerini periyodik olarak yılda bir kez belirleyip, gözden geçirilmesini sağlamak.
 • Hepsi

Çevre Hedeflerimiz

Çevre Yönetim Temsilcisi

4.3. PLANLAMA

4.3.1. ÇEVRE BOYUTLARI

 • Kuruluş kendi çevre boyutlarının tanımlamalı.
 • Ör: Kimyasal madde tüketimi çevre boyutuna örnektir. Bunun çevreye etkisi kimyasalın etrafa dökülmesi olabilir. Ya da su tüketimi çevre boyutudur.  Su kirliliği bir çevresel etkidir.
 • Çevre üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen bu çevre boyutları belirlenmeli (önemli çevre boyutları gibi)
 • Kuruluş bu bilgiyi dokümante etmeli ve sürekli güncel tutulmalıdır.

Çevre Boyut ve Etkisine Örnekler

Çevre Boyutu ve Çevresel Etki

Aşağıdakilerden hangisi çevre boyutuna örnektir?

 • Su kirliliği
 • Hava kirliliği
 • Toprak kirliliği
 • Kimyasal maddeler
 • Gürültü kirliliği

4.3.2. YASAL VE DİĞER ŞARTLAR

 • Yasal şartlar ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartlar belirlenmeli ve dokümante edilmelidir.
 • Bu şartların kendi çevre boyutlarımıza nasıl uygulanacağı belirlenmelidir.

4.3.2. Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar

 • Dokümante edilmiş çevre amaçları ve hedefleri oluşturulmalıdır.
 • Bu amaçlar ve hedefler ölçülebilir olmalı.
 • Kuruluş amaç ve hedeflerini tespit ederken ve gözden geçirirken yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları ve kendisinin önemli çevre boyutlarını dikkate almalıdır.
 • Kuruluş amaç/hedeflerini gerçekleştirmek için programlar oluşturmalıdır. Bu programlar şunları içermelidir:

              –Amaçlar/hedefleri gerçekleştirecek sorumlular kim?

             –Bu amaçları/hedefleri gerçekleştirmek için gerekli yöntemler ve termin planı

4.4. Uygulama ve Faaliyetler

4.4.1. Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki

 • Kuruluş Çevre Yönetim Sistemini devam ettirebilmek için gerekli kaynakların bulunduğunu garanti etmelidir. (İnsan kaynakları, uzmanlık becerileri, kurumsal alt yapı, teknolojik ve mali kaynaklar)
 • Görev, sorumluluk, yetkiler tarif edilmeli, dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır:
 • Kuruluşun üst yönetimi, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, aşağıdaki amaçlar için görevleri, sorumlulukları ve yetkileri belirlenmiş yönetim temsilcisini veya temsilcilerini atamalıdır:

                –ÇYS’nin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak,

                –ÇYS’nin performansı hakkında üst yönetime rapor sunmak

4.4.2. Uzmanlık, eğitim ve farkında olma

4.4.3. İletişim

4.4.4. Dokümantasyon

4.4.5. Dokümanların Kontrolü

Doküman kontrolünde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

 • Yayınlamadan önce dokümanların yeterliliği sağlanmalıdır.
 • Dokümandaki değişikliklerin ve güncel revizyon durumunun anlaşılır olması sağlanmalıdır.
 • Kullanım noktalarında dokümanların eski revizyonları bulunmalıdır.
 • Dokümanlar okunaklı ve kolayca tanınabilir olamlıdır.
 • Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi için uygun işaretlemenin yapılması

4.4.6. Faaliyetlerin Kontrolü

Dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi, asağıdakilerden hangisini ihtiva etmez?

 • Çevre politikası, amaçları ve hedefleri,
 • Çevre yönetim sisteminin kapsamının tarifi,
 • Çevre yönetim sisteminin ana unsurlarının ve bunlar arasındaki ilişkilerin tarifi ve ilgili dokümanlara yapılan atıf,
 • Kayıtlar da dahil ISO 14001 standardında istenen dokumanlar.
 • İSG politikası ve hedefleri

4.4.7. Acil duruma hazır olma ve müdahale

4.5. Kontrol Etme

4.5.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.3. Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet

4.5.4. Kayıtların kontrolü

4.5.5. İç Tetkik

Uygunsuzluk - Düzeltici / Önleyici Faaliyet

Tetkikler

4.6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Son

İç tetkik nedir?

 • Kuruluş tarafından belirlenen çevre yönetim sistemi kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak gerçekleştirilen sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş bir süreçtir.
 • Mevcut bir uygunsuzluğun kök sebebini gidermek için yapılan faaliyet.
 • Soru sorma faaliyetidir.
 • Karşı tarafın hatalarını bulup herkese yayma faaliyetidir.
 • Potansiyel bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için yapılan faaliyettir.

Untitled content