คอมพิวเตอร์

แบบทดสอบ

ข้อที่ 1 ข้อใดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  • เม้าส์
  • คีเบิร์ด
  • หน้าจอ
  • ถูกทุกข้อ