Elektronická spisová služba ARSYS.X

Elektronická spisová služba ARSYS.X 

ARSYS.X - prezentace

Obsah školení

Teoretická část

 • Legislativa
 • Přehled modulů ESS

Praktická část (scénáře)

 • 1 – PODATELNA – Přijetí podání v analogové podobě
 • 2 – PODATELNA – Přijetí podání v el. podobě – e-mail
 • 3 – DATOVÉ SCHRÁNKY – Přijetí podání v el. podobě – datová zpráva
 • 4 – SEKRETARIÁT – Přijetí a zpracování analogového dokumentu
 • 5 – SEKRETARIÁT – Přijetí a zpracování el. dokumentu
 • 6 – SEKRETARIÁT – Práce se spisy

Základní funkcionality elektronické spisové služby ARSYS.X

Funkcionality ARSYS.X jsou určeny zejména následující legislativou a podpůrnými materiály:

 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění
 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Věstník MV částka 64/2012 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zápisy z jednání řídícího výboru MPSV pro ARSYS.X k projednávání a vyhodnocování návrhů a připomínek ke zdokonalení aplikačního programového vybavení a uživatelské dokumentace
 • Ostatní související předpisy, zákony a vyhlášky (viz dále)
 • Případné novely výše uvedených zákonů a vyhlášek

Základní funkcionality elektronické spisové služby ARSYS.X

Ostatní související předpisy, zákony a vyhlášky:

 • Spisový a skartační řád MPSV a Úřadu práce České republiky
 • Vyhláška MV č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška MV č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška MV č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterými se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Ukázkový test

Co je spis?

 • Soubor podpůrného informačního systému
 • Soubor dokumentů o téže věci
 • Nevím
 • Všechny moje dokumenty

Kdy nejpozději musím nastavit dokumentu skartační znak?

 • Při vyřizování dokumentu
 • Při vyřízení dokumentu
 • Skartační znak nastavit nemusím
 • Při vytváření odpovědi

Kdo si může zobrazit přílohy dokumentu?

 • Všichni
 • Vlastník a jeho nadřízený
 • Pouze aktuální vlastník
 • Nevím

Kde se zobrazí manipulovaný dokument?

 • Podle toho, v jakém stavu byl manipulován
 • Manipulace není možná
 • V přihrádce K převzetí nadřízeného
 • V přihrádce K převzetí zaměstnance, kterému byl dokument manipulován

Kdo je prvozpracovatel?

 • Pracovník, kterému jako prvnímu byl dokument přidělen k vyřízení
 • Pracovník podatelny, který dokument zaevidoval do ESS
 • Tento pojem neznám
 • Ten, který dokument vypracoval a odeslal na úřad

V jakém formátu se dá dokument v ESS elektronicky podepsat?

 • Všechny formáty
 • Pouze PDF
 • Formáty PDF a MS Word
 • Formáty MS Word, MS Excel, PDF

Jaká je hodnota smlouvy, která se musí zveřejnit v Registru smluv Ministerstva vnitra?

 • 10.000 - 25.000 Kč vč. DPH
 • Nad 100.000 Kč vč. DPH
 • Více než 50.000 Kč bez DPH
 • Více než 50.000 Kč vč. DPH

Jaký spis lze považovat za uzavřený?

 • Spis, který obsahuje alespoň jeden vyřízený dokument
 • Spis, který má nastaven skartační znak
 • Spis, který podléhá bezpečnostní kategorii
 • Spis, jehož kořenový dokument a dokumenty zařazené ve spisu jsou vyřízené

Maximální velikost souboru odesílaného datovou schránkou je?

 • Neomezená
 • 1 GB
 • 20 MB
 • 100 MB

Který z lektorů je žena?

 • Kateřina Švrčková
 • Jan Slavík
 • Marek Jína
 • Alexandr Veliký