Kurs arkusza kalkulacyjnego

Arkusz kalkulacyjny

Czym jest arkusz kalkulacyjny?

Program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można także wizualizować dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych, warstwowych itd.), które pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach.

W zaawansowanych arkuszach kalkulacyjnych dostępne są również języki makropoleceń i języki programowania, przetwarzanie danych.

Arkusz kalkulacyjny LibreOffice

LibreOffice (LO) –wieloplatformowy pakiet oprogramowania biurowego o otwartym kodzie źródłowym. Rozpowszechniany jest na licencji MPL

MPL - Mozilla Public License 

Programy składowe

Obsługiwane formaty dokumentów

Głównym formatem dokumentów w LibreOffice jest OpenDocument Format for Office Applications (w skrócie Open Document), otwarty standard ISO opisujący format plików pakietów biurowych.

  • .odt – dokumenty tekstowe, obsługiwane przez Writer;
  • .ods – arkusze kalkulacyjne, obsługiwane przez Calc;
  • .odp – prezentacje, obsługiwane przez Impress;
  • .odg – grafiki wektorowe, obsługiwane przez Draw;
  • .odf – formuły, obsługiwane przez Math;
  • .odb – bazy danych, obsługiwane przez Base.

Historia LibreOffice

W styczniu 2010 zakończył się proces przejęcia Sun przez Oracle. Ponieważ Oracle nie miało tak bogatej historii wspierania oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym jak Sun, niektórzy komentatorzy wyrażali obawy o dalszy los programów tego typu rozwijanych wcześniej przez Sun. 13 sierpnia 2010 przedstawiciele Oracle powiadomili Radę Zarządzającą OpenSolaris, niezależne ciało reprezentujące interesy sympatyków Open Solaris, otwartoźródłowej wersji Solaris.

25 stycznia 2011 ogłoszono opublikowanie pierwszej stabilnej wersji pakietu, oznaczonej numerem 3.3 . W pierwszej połowie 2011 roku LibreOffice został włączony do repozytoriów wielu popularnych dystrybucji Linux (m.in. Ubuntu, Arch Linuxczy Debian)

15 kwietnia 2011 Oracle zaprzestało świadczenia usług komercyjnych dla OpenOffice.org oraz zapowiedziało plan oddania pakietu pod kontrolę społeczności. Półtora miesiąca później, 1 czerwca, ogłoszono przekazanie marki OpenOffice.org oraz praw autorskich do kodu źródłowego fundacji Apache Software Foundation.

Wybrane funkcje arkusza

WEŹDANETABELI

Funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość wynikową z tabeli przestawnej. 

Można zastosować dwie różne definicji składni:

WEŹDANETABELI(Pole docelowe; tabela przestawna; [ Pole 1; Element 1; ... ])

WEŹDANETABELI (tabela przestawna; Ograniczenia)
ADR.POŚR

Zwraca odwołanie określone przez ciąg tekstowy. Funkcja może także zwracać obszar odpowiadającego jej ciągu.

ADR.POŚR(Odwołanie; A1)

Odwołanie oznacza odwołanie do komórki lub obszaru (w postaci tekstowej), dla której należy zwrócić zawartość.

A1 (parametr opcjonalny) – jeżeli ma wartość 0, używana jest notacja W1K1. Jeżeli argument ten jest nieobecny lub została mu przypisana wartość inna niż 0, używana jest notacja A1

NR.BŁĘDU

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

Kryterium_wyszukiwania określa wyszukiwaną wartość w pierwszej kolumnie macierzy.

Macierz oznacza odwołanie składające się z co najmniej dwóch kolumn.

Indeks oznacza numer kolumny w macierzy zawierającej wartość, która ma być zwrócona. Pierwsza kolumna ma numer 1.

INDEKS

Funkcja INDEKS zwraca zawartość komórki określonej przez numer wiersza i kolumny lub opcjonalnie przez nazwę zakresu.

INDEKS(odwołanie;wiersz;kolumna;zakres)

Odwołanie jest odwołaniem wprowadzonym bezpośrednio lub przez podanie nazwy zakresu. Jeśli odwołanie składa się z wielu zakresów, odwołanie lub nazwę zakresu należy ująć w nawiasy.

Wiersz (parametr opcjonalny) oznacza numer wiersza odwołania do zakresu, dla którego należy zwrócić wartość. W przypadku wartości zero (brak określonego wiersza) zwrócone zostaną wszystkie wiersze, do których zostało podane odwołanie.

Kolumna (parametr opcjonalny) oznacza numer kolumny odwołania do zakresu, dla którego należy zwrócić wartość. W przypadku zera (braku określonej kolumny), zostaną zwrócone wszystkie kolumny, do których istnieje odwołanie.

Zakres (parametr opcjonalny) oznacza indeks podzakresu (w przypadku odwołania do zakresu złożonego

LICZBA.KOLUMN

Zwraca liczbę kolumn podanego odwołania. 

Składnia

LICZBA.KOLUMN(macierz)

Macierz oznacza odwołanie do zakresu komórek, dla którego należy obliczyć liczbę kolumn. Argument może być też pojedynczą komórką.
HIPERŁĄCZE

Po kliknięciu komórki zawierającej funkcję HIPERŁĄCZE zostaje otwarty adres docelowy.

HIPERŁĄCZE("URL") lub HIPERŁĄCZE("URL";"tekst komórki")

URL określa cel łącza. Parametr opcjonalny Tekst_komórki to wartość tekstowa lub liczbowa wyświetlana w komórce i zwracana jako wynik. Jeśli parametr Tekst_komórki nie został określony, tekstem wyświetlanym w komórce i zwracanym wynikiem jest URL.

Przykładowe zadania

Zmiana nazwy arkusza

Aby zmienić nazwę arkusza należy:

1 - Kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwie arkusza

2 - W rozwiniętym oknie kliknąć polecenie Zmień nazwę arkusza

3 - W nowym oknie wpisać nazwę Jan Nowak

4 - Klikamy przycisk OK

Obramowanie zewnętrzne

1. Zaznacz zakres A1:D10 sposobem prrzeciągania

2. Na pasku górnego menu kliknij Format

3. W rozwiniętym menu kliknij polecenie Komórki

4. W wyświetlonym oknie Formatuj komórki w polu szerokość z listy wybierz 2pkt

5. Kliknij przycisk Tylko zewnętrzne krawędzie po lewej stronie okna

6. Kliknij przycisk OK