ข้อมูลสารสนเทศ

ทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ เหมือนชีวิตคู่ที่ไม่มีคนรัก ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค 2018

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูล(Data)

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น

ข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียงต่าง ๆ  เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้.

ข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรา สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้   
1. ข้อมูลตัวอักษร (ข้อมูลตัวอักขระ)    ข้อมูลตัวอักษร หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่าง
    ประเทศ เช่น ชื่อ - นามสกุล ประวัติโรงเรียน เป็นต้น และข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่นำไปใช้ในการคำนวณ เช่น ป้ายทะเบียน
    รถ      บ้านเลขที่ เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น

 2. ข้อมูลภาพ    ข้อมูลภาพ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่าง ๆ ที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย
      เป็นต้น หรือภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพจากโทรทัศน์ ภาพจากวีดิทัศน์ ภาพจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. ข้อมูลตัวเลข    ข้อมูลตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข 0 - 9 ที่เราสามารถนำมาใช้คำนวณได้ หรือนำมาประมวล
     ผลได้ เช่น ราคาสินค้า คะแนนสอบวิชาต่าง ๆ จำนวนเงิน เป็นต้น

4. ข้อมูลเสียง    ข้อมูลเสียง หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการได้ยิน เช่น เสียงคนพูด เสียงสัตว์ร้อง เสียงจากปรากฏการณ์
     ธรรมชาติ      หรือเสียงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียงได้ เช่น แผ่นซีดี โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

5. ข้อมูลอื่น ๆ     ข้อมูลอื่น ๆ หมายถึง ข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง 4 ประเภท ที่กล่าวมาแล้ว เช่น ข้อมูลกลิ่น ข้อมูลรสชาติ
     ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ เป็นต้น

ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data)

คือข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บด้วยตนเองได้มา จากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบหรือการวัดจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

คือข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาเป็นข้อมูล โดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น ข้อมูลจากระเบียนสะสม รายงานประจำปี สารานุกรม เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น

ใบความรู้

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ด้านล่างนี้

04-11-2013_it02

ข้อมูลเสริม ใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ

ประเภทแหล่งข้อมูล

1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล

  • ก. มีความถูกต้อง
  • ข. มีความสวยงาม
  • ค. มีความทันสมัย

2. ข้อใด ไม่จัดเป็นข้อมูล

  • ก. ฝ้ายนับเงินที่เหลือจากการซื้อของ
  • ข. ก้อยไปซื้อยาตามใบสั่งแพทย์

3. "หนูนาเก็บรวบรวมภาพไว้เพื่อศึกษา" ประเภทของข้อมูลชนิดนี้เรียกว่า

  • ก. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ
  • ข. ข้อมูลภาพ