Geschiedenis Chronologie Vragen

Zet in de volgende opdrachten de gebeurtenissen in de juiste volgorde of koppel een gebeurtenis aan het juiste jaartal.

Jaartallen

Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later.

 • Griekse kolonisten stichtten in Zuid-Frankrijk de stadstaat Massillia, het latere Marseille.
 • Hofmeier Karel Martel beloonde zijn trouwe aanhangers door grond in leen te geven die hij van de Kerk in beslag had genomen. Volgens sommige historici legde hij daarmee de basis voor een nieuw bestuurlijk systeem.
 • Bisschop Jacques-Bénigne Bossuet werd belast met de opvoeding van de Franse kroonprins. Hij beweerde dat koningen alleen verantwoording verschuldigd waren aan God.
 • De Franse revolutionairen voerden de algemene dienstplicht in om de revolutie te verdedigen.
 • De verkiezingsoverwinning van het Volksfront waarin de linkse partijen samenwerkten, voorkwam een verdere opmars van het fascisme in Frankrijk.
 • Frankrijk was de stuwende kracht achter het Verdrag van Parijs, dat de basis legde voor verdere samenwerking op economisch en politiek gebied binnen Europa.

Match deze zes historische gebeurtenissen met de juiste jaartallen.

 • Ontstaan Duitse Keizerrijk
  1871
 • Duitse Vlootwet
  1898
 • Vrede van Brest-Litovsk (Duitsland-Rusland)
  1918
 • Vredesverdrag van Versailles
  1919
 • Hitler wordt Rijkskanselier
  1933
 • De Berlijnse muur wordt gebouwd
  1961

Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later.

 • De Bulgaarse krijgsgevangene Veritus wordt opgeleid om in het nieuwe stadion van Rome gladiatorgevechten te leveren.
 • Steeds meer boeren in West-Europa worden afhankelijk van hun heer en mogen niet meer van hun land vertrekken.
 • Mensen die deelnemen aan kruistochten denken Jeruzalem te gaan bevrijden, maar worden verkocht op slavenmarkten.
 • De Spaanse ontdekkingsreiziger Cortez ontdekt dat de Azteken in Mexico de gewoonte hebben om slaven te offeren aan de zonnegod.
 • De gedachte dat mensen van nature gelijk zijn, leidt voor het eerst tot discussie over afschaffing van de slavernij.
 • De grote vraag naar katoen voor de textielfabrieken in Europa maakt de slavernij op de plantages in het Zuiden van de Verenigde Staten winstgevend.

Match deze zes historische gebeurtenissen met de juiste jaartallen.

 • Instelling van de drie collaterale raden
  1531
 • De Beeldenstorm
  1566
 • Begin van de 80-jarige oorlog
  1568
 • Pacificatie van Gent
  1576
 • Plakkaat van Verlatinghe
  1581
 • Stichting van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden
  1588

Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later.

 • In Harlingen verschijnt een pamflet waarin betoogd wordt “dat de vrijheid en gelijkheid in de rechten van de mens, zoals zij nu in de Franse Revolutie aangenomen zijn” ook voor vrouwen moeten gelden.
 • De zestienjarige Aletta Jacobs stuurt aan de liberale minister-president Thorbecke een verzoek tot toelating aan de universiteit van Groningen om voor arts te kunnen studeren.
 • Dr. Aletta Jacobs en andere vrouwen uit neutrale landen bezoeken de regeringsleiders van de oorlogvoerende landen om te onderzoeken of zij een rol kunnen spelen in de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog.
 • De Nederlandse koningin Juliana zegt in een toespraak tot het Amerikaanse Congres dat steeds meer mensen tegenover elkaar staan in twee ideologische blokken. Door de atoombommen is dat een groot gevaar voor de wereld.
 • Joke Smit schrijft in Het onbehagen bij de vrouw dat gehuwde vrouwen in deze tijd van toenemende welvaart moeten weigeren nog langer een “kudde stofzuigervee” te zijn, maar deel moeten nemen aan de maatschappelijke veranderingen. Dit wordt het begin van de Tweede Feministische Golf.
 • Moslimorganisaties in Nederland klagen Ayaan Hirsi Ali aan vanwege haar uitspraken over de Islam. Zij doet deze uitspraken in haar strijd voor gelijke rechten van man en vrouw.

Match deze zes historische gebeurtenissen met de juiste jaartallen.

 • Begin van de Franse Revolutie
  1789
 • Wet le Chapelier
  1791
 • Fransen vallen Oostenrijkse Nederlanden binnen
  1792
 • Het begin van de terreur/de tweede revolutie
  1794
 • Napoleon pleegt coup d'état
  1799
 • Napoleon vindt zijn waterloo
  1815

Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later.

 • De Atheense volksvergadering besloot tot het bouwen van de Lange Muren, een systeem van vestingmuren die het stadsgebied van Athene met de haven van Piraeus verbinden, om de stad tegen aartsvijand Sparta te beschermen.
 • De Romeinse keizer Hadrianus liet in de Romeinse provincie Brittannia een muur bouwen die onderdeel was van de limes van het Romeinse Rijk.
 • Toen de islamitische Moren het huidige Spanje en Portugal veroverden, bouwden zij een groot fort vlak bij Lissabon om het omliggende gebied te beschermen.
 • Bisschop Godebald verleende in ruil voor trouw stadsrechten aan Utrecht. De stad kreeg enkele privileges zoals het recht markten te houden en het recht een stadsmuur te bouwen.
 • Portugese ontdekkingsreizigers vestigden een handelspost in Elmina aan de Goudkust in Afrika. De handelspost werd beschermd door grachten, muren en hoektorens.
 • Jan Pieterszoon Coen liet een fort bouwen in Jacatra, dat hij Batavia noemde.

Match deze zes historische gebeurtenissen met de juiste jaartallen.

 • De atoombommen Hiroshima en Nagasaki maken een eind aan de tweede wereldoorlog.
  1945
 • Truman lanceert zijn Trumanleer
  1947
 • Blokkade van Berlijn
  1948
 • Hongaarse opstand
  1956
 • Praagse Lente
  1968
 • Val van de Berlijnse Muur
  1989

Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later.

 • Tijdens de conferentie van Potsdam beslisten de regeringsleiders Stalin, Churchill en Truman dat ter verzekering van de vrede Duitsland in bezettingszones verdeeld werd.
 • De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Marshall kondigde aan dat de Verenigde Staten wilden investeren in de wederopbouw van de Europese economie.
 • Sovjetleider Chroesjtsjov kondigde na de dood van Stalin aan, dat de Sovjet-Unie in haar buitenlands beleid een politiek van vreedzame coexistentie ging voeren.
 • De leiders Kennedy en Chroesjtsjov besloten na afloop van de Cubacrisis om een directe telefoonverbinding tussen het Witte Huis en het Kremlin in te stellen.
 • Sovjetleider Breznjev en de Amerikaanse president Carter ondertekenden een verdrag waarin zij overeenkwamen het aantal atoomraketten te beperken.
 • De Amerikaanse president Reagan riep zijn collega Gorbatsjov op om in verband met zijn hervormingsbeleid de Berlijnse Muur neer te halen.