PEOPLE-KONSEPTET

Denne innføringen i People-konseptet tar deg gjennom hvem vi er, hva vi gjør og hva vi står for. Du skal få kunnskap om oss som organisasjon og hva det vil si å være en del av People. 

Etter å ha gått gjennom dette skal du ha et godt innblikk i vårt konsept, vår bransje og hva du som medarbeider får og tar del i.

People, en innledning.

Om People

Idag er People et av de største bemanningsbyråene i Norge med både franchisekontorer og egeneide avdelingskontorer. Felles for alle kontorene er lokal kunnskap og forankring.

Peoples tjenester er i hovedsak formidling av jobbsøkere til næringsliv og offentlige virksomheter, samt rekruttering til faste stillinger. Vi har som mål å være bransjens beste arbeidsgiver og partner ved å ha fokus på lokal kunnskap og personlig oppfølgning av både ansatte og kunder.

People ble etablert i 2003, da under navnet Rett Bemanning, og har siden da opparbeidet stor kunnskap innen flere fagområder. Ulike People-kontorer har sin styrke innen ulike fagområder og bransjer.

Vi er medlem av NHO Service, og sertifisert som Revidert Arbeidsgiver.

Vår bransje

For mange jobbsøkere er det å jobbe for et bemanningsselskap en mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet. For kunder er innleid bemanning en løsning på både korte og langvarige bemanningsbehov. Vår bransje er spennende og byr på mange ulike dimensjoner. 

Som selskap skal vi være en seriøs aktør som både ansatte og kunder stoler på, og vi skal behandle alle med respekt og profesjonalitet. Vi skaper muligheter i hverdagen for våre ansatte og kunder.  

Vår organisasjon

Våre lokale kontorer

For en full oversikt over alle våre kontorer, se vår hjemmeside: www.people.no  


Hovedkontor

Hovedkontorets funksjon er å være et servicekontor for alle våre kontorer og medarbeidere. 

Hovedkontorets rolle utover å være en støttefunksjon er å drive selskapet videre i takt med markedsbehov og sørge for sunn og stabil vekst i takt med bransjen.

Avdelingskontor

Foruten franchisekontorene har People egneeide kontorer i Ålesund, Bergen, Grimstad, Fredrikstad og Oslo. 

Franchisekontor

Grunnideen til People er franchisedrift. 

Alle våre franchisekontorer har rett til å drive med bemanning og rekruttering lokalt under navnet People. 

Ledergruppe

I People har vi en ledergruppe som har til formål å diskutere og ta beslutninger på vegne av hele organisasjonen. 

Hvem er People?

Vi i People skal være stolte av merkevaren vår og de tjenestene vi tilbyr. Vi skal jobbe etter våre grunnverdier og vår visjon, samtidig som hvert kontor skal etablere seg lokalt med sin kunnskap og kompetanse.  Vi skal være ansett som en god arbeidsgiver og ønsket arbeidsgiver blant ansatte, og kunder skal anse oss som en trygg og god samarbeidspartner.

VÅRE VERDIER

Rotfestet - vi er rotfestet i det lokale næringslivet der vi driver vår virksomhet. Våre partnere og ansatte har eierskap lokalt og har alle nettverk i lokalsamfunnet.

Engasjerte - vi er et fellesskap av mennesker som har stort engasjement for å finne gode løsninger for bedrifter og jobbsøkere. Vi strekker oss langt for å skape suksesshistorier og engasjerer oss i det som skjer i vårt nærmiljø.

Troverdige - vi er opptatt av å levere våre tjenester på en troverdig måte. Vi følger de til enhver tid gjeldende lover & reguleringer som er i arbeidslivet. I tillegg er det viktig for oss å være lojale mot våre kunders rutiner og kvalitetskrav. 

Trygge - vi har trygghet i å være en landsdekkende kjede. Dette gjør at vi har styrke og fleksibilitet til å levere over hele landet sammen.

VÅR VISJON

Gjennom lokal tilstedeværelse og med lokal kunnskap skal vi være rett partner som finner rett person, til rett sted og rett tid med fokus på god kvalitet og personlig service, men vi skal jobbe sammen som ett; 

"VÆRE ET FELLESSKAP AV KVALITET OG INTEGRITET"

Peoples rolle utad

Som medarbeider i People skal man vise stolthet for merkevaren vår og de tjenestene vi tilbyr. Vi skal opptre med ulike roller for ulike grupper; ved å være ansett som en god arbeidsgiver og ønsket arbeidsgiver blant våre ansatte, og våre kunder skal anse oss som en trygg og profesjonell samarbeidspartner. Vi skal jobbe i team og gjøre hverandre gode, sammen skaper vi vekst.

Rådgiver

Som rådgiver skal du sørge for salg til kunde, evne å finne gode kandidater til ditt oppdrag og være en god arbeidsgiver for dine ansatte både når de er i oppdrag og utenfor. 

Du skal alltid utføre dine oppgaver med profesjonalitet og respekt.

Kunder

Kunder ytrer behov som de ønsker hjelp med. Det være seg vikarer til midlertidig og faste stillinger. 

Det er viktig at du som rådgiver kan veilede kunden i de valgene som må tas, lytte til deres behov, samtidig som vi følger lover og regler.

Ansatte

Våre ansatte er ansatt fast hos oss fra dagen de får arbeidsavtale og skal i oppdrag første gang. Mellom oppdrag har de ikke krav på lønn. 

Du som rådgiver har det daglige arbeidsgiveransvaret og skal ivareta den ansattes behov. 

Du skal veilede dem når de skal ut i oppdrag, når de er i oppdrag og mellom oppdrag.

Verdisirkel

People selger en tjeneste. Vi har behov for både en kunde (oppdragsgiver) og en ansatt (oppdragstaker) for å kunne fullføre et oppdrag. Samtidig styres vi av lover og regler, samt interne rutiner i People.

Lover og regler

Arbeidslivet i Norge er styrt av en rekke lover og forskrifter. Noen av disse er overordnede og gjelder for alle typer arbeidsgiverforhold, mens andre regulerer spesifikke bransjer og stillingstyper.

Når krav og ønsker fra kunder eller ansatte kommer i konflikt med loven er det alltid lovverket som går først. 

Interne rutiner

I tillegg til føringene som legges gjennom lovverket har vi interne rutiner for hvordan vi jobber i People. Disse sier noe om for eksempel rapportering, bruk av systemer og gjennomføring av ulike praktiske prosesser.

En av funksjonene til hovedkontoret er så sørge for gode interne rutiner og systemer med formål og gjøre din hverdag enklere. 

Hovedkontorets funksjoner

Økonomi og lønn

People benytter seg av en ekstern regnskapsfører, mens øvrig lønn og fakturering utføres av hovedkontoret .

Lønn og faktura generes basert på data du legger inn i CRM-systemet, og du har også ansvar for å utføre dine oppgaver forsvarlig, slik at grunnlag for lønn og fakturering bli korrekt.

Eks: Ved uenighet om faktura eller lønn må du føre dialogen med både lønnskontor og kunde/ansatt. 

Bilde viser prosessbeskrivelsen fra ført arbeid til utbetaling av lønn til ansatt og provisjon til medarbeider.

Lønn

All lønn eller tilsvarende utbetales fra vår lønningsfunksjon. Lønn utbetales basert på timer ført og godkjent av deg eller en timegodkjenner på et prosjekt.

Rutiner for lønnsutbetaling står beskrevet i Personalhåndboken, samt i vårt filarkiv. Det er viktig at rutinene følges og det er du som rådgiver som er ansvarlig for å påse at det føres korrekt og godkjennes.

Når dine ansatte har spørsmål om lønn så skal de rettes til deg og det er du som skal ta kontakt med lønn for eventuelle avklaringer. Ansatte skal ikke kontakte lønn direkte.  

Fakturering

Fakturering av kunder utføres gjennom hovedkontoret, basert på timer ført og godkjent av deg eller en timegodkjenner på et prosjekt.

Rutiner for fakturering står beskrevet i filarkivet. Det er viktig at rutinene følges opp og det er du som rådgiver som er ansvarlig for å påse at det føres korrekt og godkjennes.

Dersom dine kunder har spørsmål vedrørende en faktura så skal spørsmålene rettes til deg og det er du som tar kontakt med lønn for eventuelle avklaringer. Kunder skal ikke kontakte regnskap direkte. 

Marked og kommunikasjon

Som en del av People skal du slippe å tenke på salgs- og markedsføringverktøy. Selskapets profil er utarbeidet sentralt og skal være førende for alle aktiviteter som iverksettes. Hovedkontoret er ansvarlig for nasjonal markedsføring.  

Samtidig skal det utøves support og service til hvert enkelt lokale kontor ved behov, samtidig som det gis råd og veiledning. 

Kostnader forbundet med lokal markedsføring ligger under hvert enkelt lokale kontor. Alt av lokale markedsaktiviteter hvor materiell utarbeides skal godkjennes av markedsansvarlig.

Vår profilhåndbok er tilgjengelig fra Filarkivet vårt. Alt av materiell kan etterspørres til markedsansvarlig.

HJEMMESIDER

People har hjemmesider på ulike språk og sidene vedlikeholdes og utvikles sentralt. 

Hjemmesidene er basert på moderne teknologi og kan utvikle seg i takt med den digitale hverdagen. 

Det er ikke tillatt å opprette egne hjemmesider. 

SOSIALE MEDIER

FaceBook

Den nasjonale People siden håndteres fra sentralt hold og alle annonser og innlegg styres sentralt. Vi legger gjerne ut lokalt innhold sendt inn av deg og oppfordrer til at alle kontorer bidrar med innhold. 

People tillater lokale FaceBook sider for å styrke den lokale tilstedeværelsen dersom det er ønskelig, men det er viktig at siden vedlikeholdes og administreres i korrekt People profil.

Markedsansvarlig skal være med-administrator og godkjenne siden. 

Du står fritt til å lage FaceBook annonser lokalt, men budskap skal godkjennes av markedsansvarlig.

Hovedkontoret forbeholder seg retten til å slette siden dersom vi ser at den blir feil brukt eller ikke har noen hensikt. 

LinkedIn

Det er ikke tillatt med egne People LinkedIn sider, dette skal kun håndteres fra sentralt hold. 

Det anbefales derimot at du bruker din egen profil for markedsføring og vær bevist på at din opptreden gjenspeiler din kvalitet. 

Twitter

Det er ikke tillatt med egne People Twitter sider, dette skal kun håndteres fra sentralt hold. 

Det anbefales derimot at du bruker din egen profil for markedsføring og vær bevist på at din opptreden gjenspeiler din kvalitet. 

ANNONSERING

Tradisjonell annonsering

Fra sentralt hold kjøres ingen trykt annonsering. Vi står derimot til disposisjon dersom det er ønskelig med materiell til en annonse i trykt media. 

Stillingsannonser

Vi har avtaler for utlysninger av stillinger hvor Finn.no er den største. Som en del av People har du fri tilgang til ubegrenset antall stillingsannonser hos Finn.no.  

Digital annonsering

People kjører sporadisk digitale annonser på nett for bedre synlighet og generell merkevarebygging. Disse annonsene er laget for å dekke nasjonalt og overvåkes til enhver tid. 

Dersom det er ønskelig med lokale tilsvarende annonser så kan vi hjelpe til med det. 

E-postmarkedsføring

Vi har systemer for utsendelse av direct mail til kunder. Vi utarbeider grafisk snitt og hjelper deg med innhold. Du må levere liste over mottakere. Ta kontakt med markedsansvarlig dersom du ønsker mer informasjon.

PROFILERING

I People kan du inngå avtale om helprofilering av bil dersom ønskelig. Avtalen er utformet slik at du kan selv velge om vi skal betale for profileringen eller om du ønsker å få et tilskudd hver måned for å kjøre med profilering. 

Med helprofilering synes du godt der du ferdes og People blir lagt merke til. 

GRAFISK MATERIELL

Alt materiell lages sentralt og det er ikke tillatt å lage lokalt uten en godkjenning fra markedsansvarlig. 

Det er utarbeidet brosjyrer og dataark basert på våre tjenester mot kunder og ansatte, samt utvalgte fagområder. I tillegg ligger alt ferdig laget materiell i filarkivet for nedlasting og lokal produksjon.

Eksempler på hva som kan bestilles: 

 • Dataark/Brosjyrer for spesifikk fagområder
 • Postere
 • DM kampanjer, både for trykk og e-post
 • Annonser
 • m.m.

INTERN KOMMUNIKASJON

I Rett Bemanning mottar man månedsNYTT en gang i måneden med nyheter og innblikk i hva som skjer generelt og hvilke prosjekter og aktiviteter som pågår. 

EKSTERN KOMMUNIKASJON

Ekstern kommunikasjon er hos oss knyttet til artikler til hjemmeside, FaceBook, Twitter og Linkedin innlegg.

Salg i People

Salgsdirektør har det daglige ansvaret for salgsstøtte til alle kontorene i People gruppen og her kan du rette alle spørsmål og be om støtte, coaching m.m. når du trenger det. 

Å lykkes kommersielt som rådgiver eller selger i bemanningsbransjen krever mer enn kun å skaffe inntekter. Lønnsomhet er enda viktigere og avhenger av kunnskap, atferd, aktivitet og systematisk kundeoppfølging.

Det du trener på blir du også god til. Å bli beste krever lite talent men mye trening. Vi følger deg gjerne opp med personlige råd ut fra de erfaringer du opparbeider deg løpende. Salg er et endeløst studium hvor praksis sammen med mengde er suksesskriteriet.


Hva inngår i pakken med People?

RecMan (ERP-system)

Recruitment Manager (RM)

RM, også kalt RecMan er vårt arbeidsverktøy for utførelse av bemanning og rekrutteringsoppdrag, samt håndtering av jobbsøkere, ansatte, kunder, fakturering, lønn m.m. 

RM skal brukes i alle nødvendige sammenhenger. Dette legger grunnlag for god dokumentasjon på tvers av medarbeidere og kontorer, samt at all historikk i forhold til jobbsøkere, ansatte og kunder ivaretas på en forsvarlig og god måte. Ikke minst er det RM som legger grunnlag for dine oppdrag, utbetaling av lønn og provisjoner, samt fakturering til kunder. 

Du mottar innlogging til RM når du starter hos oss. 

Håndbøker

Håndbøker fra Infotjenester

People har nettbaserte personal- og HMS-håndbøker levert av Infotjenester. 

 • Personalhåndboken en samlet oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger. I håndboken kan både vikarer og medarbeidere finne svar på spørsmål om temaer som lønn, ferie og arbeidsreglement. 
 • HMS-håndboken gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid. Ansatte, ledere og HMS-ansvarlige finner beskrivelser av mål og rutiner, hvilket lovverk virksomheten er bundet av og en oversikt over hvem som har ulike roller og ansvar. 

Det er viktig at du gjør deg kjent med håndbøkene og bruken av dem. Dersom du får spørsmål fra dine ansatte, så kan du i de fleste tilfeller henvise til HMS- eller personalhåndboken. Alle vikarer for tilgang til hånbøkene ved ansettelse.

Håndbøkene finnes også som app, og er tilgjengelige på både norsk og engelsk. 

Hjemmesider

Moderne hjemmesider med up-to-date teknologi blir til daglig vedlikeholdt og administrert sentralt. Tjenesten er levert av 3-dje parts leverandør som sørger for god stabilitet og gode løsninger tilpasset fremtiden. 

IT

Som medarbeider i People får du automatisk tilgang til verktøy og systemer nødvendig for å utføre din jobb. 

E-post

Som medarbeider får du en e-postadresse og online-lisens for MS office. Dersom det er ønskelig med en desktop-lisens, kan dette bestilles mot en ekstra kostnad. 

Felles postkasser

På vår hjemmeside og i all markedsføringsmateriell som blir laget lokalt benyttes felles e-postadresse for ditt lokale kontor: <kontor>@people.no. 

Til denne e-postkassen kommer også forespørsler fra både jobbsøkere og kunder. Leder ved hvert kontor får tilgang til denne e-postkassen og er ansvarlig for å sjekke denne daglig. Det er tillatt å gi flere ved sitt kontor tilgang. Alle e-poster skal besvares. 

Distribusjonslister

Alle kontorer har en "alle" e-postadresse som er tilgjeneglig for alle medarbeidere ved det lokale kontoret.  

Fellesområder (SharePoint)

Som medarbeider tilhører du et kontor og hvert kontor har et eget fellesområde for lagring av dokumenter som ikke skal lagres i RM. 

SharePoint sikrer at dokumentasjon blir lagret sikkert og forsvarlig, og tillater deling av dokumenter mellom medarbeidere i samme avdeling.

SharePoint er en skytjeneste, så du har alltid tilgang til dokumentene dine på nett. 

Forsikringer

NB: Disse ordningene gjelder kun for ansatte i People, ikke for franchisetakere og partnere. 

Yrkesskadeforsikring

Det er obligatorisk med yrkesskadeforsikring for ansatte i en bedrift. Alle ansatte i Peoples er dekket av en felles yrkesskadeforsikring. Dette kan det leses mer om i personalhåndboken.  

OTP

Opptjent tjenesterpensjon (OTP) er obligatorisk for en arbeidsgiver og inkludere som en del av ansattavtalen. Alle våre ansatte blir innmeldt og dette kan det leses mer om i personalhåndboken. 

Avtaler og medlemsskap

Avtaler

Hovedkontoret er ansvarlig for å innhente tilbud og tegne medlemskap der vi mener det gir en tilleggsverdi for deg som medarbeider. 

Sentrale avtaler gir tilgang til;

 • Kredittsjekk av kunder
 • HMS-kort for både bygg og anlegg, samt renholdsbransjen
 • Ulike stillingsportaler (finn.no, bygg.no)
 • CV-databaser (finn.no)
 • Ulike leverandørregister e.l.
 • Avtaler om kjøp av arbeidstøy
 • Avtaler via fordelsprogram

Sertifiseringer

Peoples har flere sertifiseringer som styrker og underbygger vår seriøsitet og profesjonalitet. Sertifiseringene dokumenterer at vi etterlever kravene til sikkerhet og kvalitet 

Våre sertifiseringer inkluderer: 

 • Revidert Arbeidsgiver: NHOs HMS-sertifisering for bemanningsbedrifter (les mer om dette under NHO service seksjonen).
 • StartBANK: Felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge
 • Achilles: en ledende global leverandør av integrerte løsninger for leverandørsystemer og leverandørkjeden. samarbeider med bedrifter som som Statoil, ABB, Shell, Balfour Beatty, Toyota Motor Europe, E.ON, EDP, Vale og Skanska.

Medlemsskap i NHO Service

NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Gjennom vårt medlemskap i NHO Service får vi blant annet advokatbistand, pensjons- og forsikringsordninger, fagstøtte og bistand til offentlige anskaffelser. 

Du kan lese mer om vårt medlemskap under seksjonen NHO service.

Fordelsprogrammet

Både medarbeidere og ansatte kan som en del av People, benytte seg av vårt fordelsprogram. 

Fordelsprogrammet gir deg tilgang til ulike rabattordninger og tilbud hos andre tilbydere. Du er velkommen til å benytte deg av hvilken som helst av de, uten forpliktelser til oss. Mer om fordelsprogrammet finner du på våre hjemmesider. 

Opplæring og onboarding

Onboarding av nye medarbeidere

Peoples onboardingprogram 

Alle nye medarbeider gjennomgår Peoples onboradingprogram. Dette er et tre måneders opplærings- og oppfølgingsløp bestående av: 

 • Personlig tilpasset onboardingplan med mål og aktiviteter
 • E-læringspakke av teorikurs for bl.a. annonseskriving, HMS og RM
 • Personlig tilpasset salgsopplæring
 • Oppfølgingssamtaler med leder og hovedkontor

Leder lokalt har hovedansvar for opplæring og daglig oppfølging av sine medarbeidere, men grunnleggende teoriopplæring, utarbeiding av kursmateriell, samt administrasjon og oppfølging av onboardingprosessen håndteres av hovedkontoret. 

Foruten standardisert grunnopplæring tilbyr hovedkontoret nye medarbeidere nivåtilpasset kursing og opplæring etter behov.

Kurs og kompetanseutvikling

People ønsker å tilrettelegge for at våre medarbeidere skal få muligheter til videreutvikling og faglig kompetanseheving gjennom hele sitt arbeidsforhold hos oss. Vi tilbyr:

Kurs

Med jevne mellomrom arrangerer People kurs med interne eller eksterne kursholdere. Det hender også at eksterne aktører, som NAV eller NHO holder relevante kurs eller seminarer. Det informeres fortløpende om aktuelle kurs.  

Videoressurser

I vår filarkiv har vi samlet en rekke videoer, både opptak fra kurs med eksterne kursholdere, og interne opplæringsvideoer.  

E-læring

People utvikler egne e-læringskurs innen bland annet HMS, personaloppfølging, salg og rekrutteringsmetodikk, skreddersydd til våre medarbeideres behov.

Det legges vekt på at kursene skal være enkle, informative, alltid oppdaterte og lett tilgjengelige. Kursene kan gjennomføres på PC eller mobiltelefon, når og hvor som helst.

Til høyre ser du et skjermbilde fra grunnkurs i HMS.


Våre fagområder

Generelt

People har gjennom årene etablert seg som en solid aktør i ulike marked hvor vi har utviklet betydelig kompetanse og erfaring. Vår lokale tilknytning er vår styrke da vi er tilstede der du er for å tilby den kvalitet og service du trenger. Samtidig har vi gode relasjoner til våre vikarer som gir oss et godt utgangspunkt når du trenger arbeidskraft.

Våre kontorer og rådgivere bemanner til mange ulike fagområder og vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for spørsmål utover det vi presenterer her.

Vi ønsker at man skal samarbeide og utveksle kompetanse og erfaringer. Derfor anbefaler vi at du som medarbeider i People tar kontakt med hovedkontoret og forhører deg om hvem andre kontorer som har spesialisert seg innenfor ulike fagområder slik at vi kan sette deg i kontakt med rett person. På den måten kan du høste etablerte erfaringer i gruppen. 

Bygg og anlegg

Vi bemanner norske byggeplasser

Bygg og anlegg utgjør en stor del av omsetningen i People og flere av våre kontorer har opparbeidet seg god kompetanse og kunnskap på området. 

Byggebransjen er under nøye kontroll hos arbeidstilsynet og HMS er særdeles viktig, les mer om dette her: Fakta om HMS på byggeplass

For bemanning til denne bransjen er det flere viktige aspekter å ta hensyn til; 

Dette må du vite om bemanning til denne bransjen: 

 • HMS-kort (lær mer om dette i HMS-kurset)
 • IK-perm (internkontrollperm som kreves utlevert av entreprenører, tilgjengelig i filarkivet)
 • Arbeidstøy og utstyr (People har sentralavtaler for dette)


Barnehage og SFO

Ansatte for trygghet, omsorg og lek

Barnehage og SFO har vært et satsningområde for enkelte av våre kontorer. 

Å satse på dette området kan være vanskelig, og det kreves at du setter deg godt inn i hvordan og hvor før du setter igang. 

Ta kontakt med oss på hovedkontoret for å få en kontaktperson i People du kan lære av. 

Dette må du vite om salg til barnehage og SFO; 

 • Det skal ikke faktureres moms
 • Det er krav om vandelsattest

Transport og logistikk

Vi bemanner norske veier

Flere av våre kontorer har hatt mye utleie til denne bransjen. 

Det er flere viktige faktorer å ta hensyn til ved bemanning til denne bransjen; 


Dette må du vite om; 

 • Sett deg inn i Statens Vegvesen sine regler: Yrkesjåfør
  • Kjøre/hviletid
  • Digital sjåførkort
  • Farlig gods (ADR bevis?)
  • m.m.
 • Hva slags type førerkort er det krav om?
 • Kranførerbevis?


Hotell og restaurant

Våre ansatte er der for dine gjester

Hotell og restaurant er en relativt ny bransje i People og ble for alvor et stasningsområde i 2016. 

Innenfor dette fagområdet er det utallige yrker og det vil være flere ulike hensyn å ta avhengig av om du skal finne en kokk eller en servitør eller en resepsjonist. 

Det er viktig at du setter deg inn i dette før du går i gang.  

Dette må du vite: 

 • Service/Servitører/Resepsjonister: Trengs det opplæring før de sendes til kunde? Hva er kundens behov?
 • Kokker: Trenger kunde faglært kokk eller ufaglært? Hva er kundens behov?
 • Ny allmenngjort tariffavtale for minstelønn fra 1. januar 2018
 • Hvem står for arbeidstøy?

Handel og butikk

Handel og butikk

Dette er et fagområde People tradisjonelt har hatt lite fokus på. 

Typisk for denne bransjen er krav om raske leveringer og automatiske løsninger i forhold til levering. Det skal gå raskt og inneholde minst mulig administrativt arbeid. Oppdragene kan variere mye i tid hvor f.eks. behovet oppstår umiddelbart pga sykdom. 

Dette må du huske på: 

 • Alder: Må vedkommende være over 18 år?
 • Personlige egenskaper: Handel og butikk handler mye om service og salg. Viktig at din kandidat trives med den type arbeid. 
 • Produktkunnskap: Kreves det forhåndskunnskap om produkter som skal selges?
 • Utdanning: Er det krav til utdanning?


Lager og produksjon

Lager og produksjon

Lager og produksjonsbedrifter er ofte store og befinner seg i hele landet. Dette området kan ofte være en god inntektskilde. Det er også viktig å huske på at slike bedrifter ofte trenger mange ulike kandidater med ulike kompetanse; ingeniører, IT, salg, kundeservice, lagermedarbeidere, import/eksportmedarbeidere, speditører m.m.


Dette må du vite:

I samråd med kunde må du avdekke hva slags kompetanse kunden er ute etter. 

For arbeid på lager vil det kunne være krav til følgende: 

 • Hva slags type trucksertifikat?
 • Arbeidsklær, hvem dekker dette?

Kontor og administrasjon

Kontor og administrasjon

Kontor og administrasjon utgjør ikke en relavtivt liten del av omsetningen i People. Men fagområdet kan omhandle alt fra regnskapsmedarbeidere til logistikkmedarbeidere og kravet til kompetanse vil være svært varierende. 

Det er ingen særegne krav til et fagområdet, men viktig at du setter det inn i kundens behov før du bemanner. 

Helse og omsorg

Helse og omsorg

For å bemanne innen helsefag stilles det ofte særskilte krav til din kompetanse som rådgiver, og det er ofte nødvendig at du har utdanning eller erfaring innen området. 

Men fagområdet er stort og dette vil variere utfra type arbeid det dreier seg om. 

Dette må du vite: 

 • Vit om det er krav til at du er fagspesialist før du kontakter kunden
 • Er det tariffavtale som man må forholde seg til?
 • Hvem dekker arbeidsklær/utstyr?
 • Hvilke kompetansekrav (faglært/ufaglært) stilles til din ansatt?
 • Det skal ikke faktureres moms


Tannhelse

Tannhelse

Flere av våre kontorer har hatt suksess med tannhelsesektoren. 

Som i annen helsesektor stilles det krav til din faglige kompetanse for salg. 

Dette må du huske på; 

 • Vit om det er krav til at du er fagspesialist før du kontakter kunden
 • Er det tariffavtale som man må forholde seg til?
 • Hvem dekker arbeidsklær/utstyr?
 • Hvilke kompetansekrav (faglært/ufaglært) stilles til din ansatt?
 • Det skal ikke faktureres moms

Renhold

Renhold

Renholdsbransjen er nøye kontrollert av arbeidstilsynet og de har strenge krav og kontroller for de som er arbeidsgivere og også for de som skal jobbe i bransjen. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse reglene før du sender noen i oppdrag.

Les mer om kravene på arbeidstilsynets sine sider: 

Arbeidstilsynet - Renholdsbransjen


Dette må du huske på;

 • Er bedriften du leier ut til godkjent renholdsbedrift
 • Er det tariffavtale som man må forholde seg til?
 • Hvem dekker arbeidsklær/utstyr?
 • Hvilke kompetansekrav (faglært/ufaglært) stilles til din ansatt?
 • Husk å søke om HMS-kort 

NHO service

Om NHO service

Om NHO service

Som NHO-medlem er bedriften tilsluttet NHO Service og Handel, som ivaretar bedriftens interesser i de saker som spesielt gjelder bransjen. Vi vil også minne om våre regionforeninger som står til bedriftens disposisjon. Disse har stor lokalkunnskap og mange kontakter, og kan være bedriftens kontaktpunkt inn mot det sentrale apparatet.

Med medlemskap i NHO Service og Handel nyter vi godt av mengder av kompetanse, ekspertise og fordeler. Vi har tilgang til advokathjelp, rådgiving, statistikk, analyser, effektiviserende verktøy og flere arrangementer. Samtidig har du også reell påvirkningsmulighet i viktige beslutningsprosesser.

Totaloversikt over medlemsfordeler finner du her: NHO Service og Handel - medlemsfordeler

Revidert Arbeidsgiver

Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder. 

En Revidert Arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og Handel og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. 

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

People ble sertifisert desember 2016. Revisjon gjetas annenhvert år.

Du kan lese mer om Revidert Arbeidsgiver NHOs nettsider.

Ringer i vannet

Ringer i Vannet er et initiativ i regi av NHO som hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Ringer i Vannet kartlegger bedriftenes behov, og hjelper til å finne riktig person til jobben. Formålet med Ringer i Vannet er at personer som har falt utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme seg i lønnet arbeid. Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Hvorfor?

Som en aktør i arbeids- og bemanningsmarkedet er det viktig for People  å ta samfunnsansvar og bidra til arbeidsinkludering. People samarbeider med Ringer i Vannet fordi det hjelper oss til å finne godt kvalifiserte og dyktige ansatte til våre oppdrag, samtidig som samarbeidet bidrar til å hjelpe mennesker tilbake i arbeid.

Vil du vite mer om Ringer i Vannet, ta kontakt med hovedkontoret.

Bemanningsbransjen

Om bemanningsbransjen

Det finnes mange tilbydere av bemanning og rekruttering. I Norge er det kun et fåtall som er landsdekkende, og People er blant disse. Men lokalt finnes det mange små aktører som er sterke i sitt marked. Noen har spesialisert seg innen enkelte fagområder, og andre har posisjonert seg bredt lokalt. Suksessfaktorene kan være mange, og det er viktig at du vet hva som kreves for at du skal lykkes lokalt der du er. 

Noen nøkkelpunkter

 • Et ansettelsesforhold kjennetegnes av trepartsrelasjonen: Bemanningsbedrift–Arbeidstaker/Bemanningsbedrift-Kunde/ Kunde-Arbeidstaker
 • Som hovedregel er innleie fra bemanningsbransjen bare tillatt ved et midlertidig behov. Arbeidsmiljøloven åpner for enkelte unntak fra dette.
 • Virksomhet med formål om å drive utleie av arbeidskraft må registreres hos Arbeidstilsynet.
 • Årlig blir det gjennom bransjen utført nesten 25 000 årsverk av ca. 100 000 personer. Dette innebærer at litt mer enn 1% av årsverkene som utføres i Norge blir utført av bransjen.
 • EU har vedtatt et direktiv som gjelder bemanningsbransjen. Sentralt i dette er en balansemellom tydeligere rettigheter for arbeidstakere og en aksept av bemanningsbransjen som en naturlig del av arbeidslivet. Som følge av gjennomføring av dette direktivet i norsk rett trådte det den 1. januar 2013 i kraft flere nye bestemmelser om innleie fra bemanningsbransjen. Det er blant annet innført et likebehandlingsprinsipp som innebærer at personell som er innleid fra bemanningsbedrift på en rekke felt vil ha tilsvarende rettigheter som man ville hatt om man i stedet hadde vært ansatt hos innleier. NHO Service har laget en veileder ti ldisse reglene som kan lastes ned fra web på www.bemanningsbransjen.no.
 • Bemanningsbransjen har en viktig rolle å spille for å sikre fleksibiliteten i arbeidsmarkedet. Ikke minst er slikt behov for fleksibilitet en nødvendig konsekvens av gode vilkår for de fast ansatte hos innleier ved avvikling av ferie, sykefravær, permisjoner og redusert arbeidstid. Ved siden av dette er evne til omstilling i forhold til skiftende arbeidskraftsbehov med på å skape tryggere arbeidsplasser.
 • Bemanningsbransjen er en verdifull inngangsport til arbeidslivet, bidrar til integrering og bidrar til økt sysselsetting samt redusert friksjonsledighet og langtidsledighet.
 • NHO Service har etablert kvalitetsmerket Revidert Arbeidsgiver, som setter fokus på bemanningsbedrifters arbeidsgiveransvar. Revidert Arbeidsgiver er fra 2017 obligatorisk for bemanningsbedrifter som er medlem i NHO Service. Les mer om ordningen på www.revidertarbeidsgiver.no.

Mer fra NHO Service og Handel kan du lese på NHO Service og handels nettsider

(Kilde: NHO Service og Handel)

Evaluering

På en skala 1-6 (1 = veldig dårlig, 6 = veldig bra), hvordan vil du evaluere innholdet i dette kurset?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Har du noen kommentarer til kurset?