Kl X

Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit

Tik klasa X

Llogaritjet brenda pyetesit

Krijoni këtë tabelë që po shihni në foto me emrin Tabela e produkteve me këto lloje të të dhënave dhe tipe të tëe dhëenave

Pastaj  shkoni te opsioni View dhe zgjedhni nënopsioni Datasheet View, për ta mbushur tabelën  me të dhëena. Shkruani të dhënat e njëjta qëe po shihni në foto

Pasi keni krijuar tabelën e produkteve,  shkoni te opsioni Create dhe zgjedheni opsionin për krijimin e pyetesve Query Design, sic po shihet në foto.

Pasi keni hap opsionin Query Design, ju paraqitet kjo dirtare me emrin e tabelës bazë të cilen duhet ta vendosni mbi hapësiren e pyetësit duke shtypur opsioni Add.

Vendosni emrat e  fushave  të tabelës në pyetës duke u vendosur fillimisht të vetia: 

Table( emri i tabelës ) pastaj te Field vendosni emrat e fushave, p.sh.,

 Fusha 1: P nr,  

  Fusha 2: P emri i produktit

Në këtë figurë janë vendosur të gjitha emrat e fushave në pyetës dhe njëkohësisht janëe bërë edhe llogaritjet brenda këtij pyetësi  si p.sh., janë llogaritur:

  1.  Shuma: [Psasia]+[Pcmimi]
  2. Tvsh: [Pcmimi]*1.15
  3. Tatimi: [Tvsh]-[Pcmimi]

 Punoni këtë detyrë si në foto.

Untitled drag and drop text question

po

Ne foto qka eshte paraqit

qka eshte tastiera

Untitled single choice image question