Особености на обучението по Физическо възпитание и спорт, задължителната област Лека атлетика за основна образователна степен

Ролята на физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността

Проблемното поведение на децата

При подрастващите най-често срещаните причини за проблемно поведение  са хиперактивността, разстройство на вниманието, агресията, тревожността и проблеми с раздялата.

Добри практики за справяне с агресията

Известни са установени добри практики за справяне с агресията като:

Активно участие на специалисти - психолог и педагог при случаи на вербална и индиректна агресия от страна на деца,

Провеждане на  консултации с психолог и социален работник;

Включване на децата, в групови работи за превенция и начини за справяне с афективни състояния при прояви на агресия;

Срещи с родителите на тези деца ; Провеждане на разговори  във връзка с поведението на децата и наказанието;

Проследяване поведението на децата след тези действия на специалистите;

Образователна и терапевтична подкрепа на деца със специални нужди и техните родители;

Добронамерено отношение, загриженост и насърчаване на децата и родителите за преодоляване на възникналите затруднения;

Обсъждане с родителите на възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации и др.

Физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността в детска възраст

Въпреки системно прилаганите големи усилия от страна на психолози, педагози, социални работници и родители проблемното поведение при децата в предучилищна възраст и в последствие и в училищна възраст, остава сериозен и неразрешен социален проблем.

Недобре познати и популярни са възможностите и ролята на физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността в детска възраст.

Богатият ни практически опит в работата с подрастващи в сферата на физическото възпитание и спорта ни дава основание да предложим друг естествено приложим подход , свързан с използването на физически упражнения и спорт за справяне с проблемното поведение при децата и превенция на агресията.

В основата на всички терапии за превенция е изграждането и развитието на личностни качества, които да канализират гнева и агресията в социално приемлив вид, да предоставят алтернативно поведение и а осигурят социално-психическото здраве на децата.


Научни изследвания свързани с положителното влиянието на физическите упражнения върху агресивното поведение

Научната литература изобилства от примери за това как системните занимания с физическо възпитание и спорт могат да имат положителен ефект за намаляване на риска от емоционален дисстрес (Steptoe&Butlerq 1996), намаляване на проявите на суицидно поведение (Taliaferro, Eisenberg, Johnson, Nelson, Neumark-Sztainer, 2011). Повишената физическа активност се свързва с намаляване на психологическия стрес, неудовлетвореността от живота и тревожността (Schnohr, Kristensen, Prescott, Scharlingq 2005)

Изследване на Valis, Zulling, Huebner, Drane (2004) установява, че удовлетвореността от живота сред гимназисти е значително по-голяма при тези от тях, които ангажират свободното си време в отборни спортове.

Резултатите от друго изследване на Valois, Umstattd, Zulling, Paxton (2008) установяват закономерност между интензивността на двигателната активност в отбора и чувството за емоционална ефективност (self-efficacy).

Спортни занимания, независимо дали те са провеждани към спортни клубове или не,значително подпомага  изграждането и развитието на социални компетенции (Howie, Lukacs, Pastor, Reuben, Mendola, 2010), подпомагайки младежите в преодоляването на емоционалните предизвикателства, които възрастта и етапите на живота им представят (Alimohammadi, Nedaee, Firoujah, Deheshti, 2016). Това е особено валидно предвид терапевтичния ефект на спорта (Walsh, 2011) , който създава условия за социална подкрепа  и приятелство (Galloway, Bell, Hamilton, Scullion, 2006)

Човешката агресия

Безспорно е, че в днешното съвремие един от най-сериозните социални проблеми е човешката агресия. Повече от очевидно е, че невероятното насилие в съвременното ни общество роши социалните структури. Превърналите се едва ли не в „задължително присъствие“ на ежедневието ни посегателства върху личността, незачитане на обществения ред, липса на обич и уважения между поколенията, детското малтретиране и т.н ерозират сериозно вярата и сигурността на хората в стабилността на семейството, обществото и институциите, които отговарят за реда и спокойствието ни. 

Бългаската душевност и самосъзнание са застрашени от ескалираща дезинтеграция. Социалната хармония е нарушена от пагубното индивидуализиране на междуличностното доверие и ефективното сътрудничество. Важна част от начините за преодоляването на агресията е да се потърси причината за проявяването и, разпознаването на предразположените към агресия личности, развитие на склонност към агресивно поведение, както и възможност за нейното контролиране.

В тази връзка искаме да подчертаем, че с настоящото обучение се опитваме да популяризираме възможностите на физическото възпитание и спорта като механизъм за овладяване на човешката агресия.

Физически упражнения и спорта създават положителни навици и са предпоставка за оформяне на всестранно развити личности

Според  нас и редица автори, редовното занимание с физически упражнения и спорт на децата създава положителни навици и е предпоставка за оформяне на всестранно развити личности. Умишлено насочваме вниманието на педагозите по отношение на ролята на физическите упражнения като механизъм  за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността сред децата.

Трудът на учителя е труд на педагог. Той може да изпълнява функциите си в педагогическата система, ако владее професионални знания, умения и навици в различни сфери, ако притежава личностни качества и умее непрекъснато да се усъвършенства.

Системното използване на физически упражнения спомага за личното усъвършенстване, насочено едновременно към физическото, умственото и духовно развитие.

Натрупаната агресия може да се трансформира в полезно системно занимание с физически упражнения и спорт

Физическите упражнения и спорт дават възможност всеки индивид да намери свой начин да се свържи със себе си и да преодолее безбройните отрицателни предизвикателства. Като намери връзката със себе си, човек получава възможност да се  справи с дисхармонията в настоящето, да осъзнае собствените си агресивни прояви, да прояви състрадание и възприятие към вътрешната и  външната реалност. Агресията е вродена. Човек се ражда с някаква естествена агресивна енергия, която постоянно  се увеличава, независимо от условията и средата. Редица изследвания в тази насока показват, че една част  от натрупаната агресия може да се трансформира в полезни видове дейности, сред които е и системното занимание с физически упражнения и спорт. 

Физиологичната предразположеност към агресията само дава възможност за проява на агресивно поведение. В своята същност човешката агресия е свързана с нарушаване на социалните обществени правила, а същността на спортната дейност е спазване на точно определени регламентирани правила, контрол за тяхното спазване и изключителна дисциплина за тяхната реализация. Системните занимания с физическа дейност от най-ранна възраст поставя основите на подобно позитивно мислене и действия. Добрият педагог е в състояние да използва физическите упражнения и спорта като „отдушник“ за агресивните прояви при децата, в следствие на кипящата им енергия. Силата на системните физически занимания  с  децата е в  пренасочването на тяхното агресивно поведение в канализирана енергия за игри.

Дълбоко сме убедени във възможностите и ефективността на системните физически занимания за превенция на човешката агресия и препоръчваме приложението им от най-ранна детска възраст.

Всички ние осъзнаваме положителното въздействие на физическите упражнения като най-естественото за човека средство за превенция на агресивно поведение, но трудно възприемаме най-близкото и очевидно за нас.  

Според Galloway и колектив, спортът създава условия за социална подкрепа и приятелство.

 • Вярно;
 • Невярно.

Теоритико-практични насоки - методически правила

Методически правила

Методическите правила за провеждане на занимания по „Физическа култура“ могат да се разделят на две основни групи:

 • Педагогически;
 • Физиологични.

Педагогически правила - Съзнателност и активност

 • Детето трябва да бъде насърчавано и мотивирано да  участва в образователния процес. 
 • Това е най-подходящата възраст за създаване на навици за изпълнение на физически упражнения и спорт и изграждане на положително отношение към движението. За да бъде спечелено детето за спорта е необходимо да се спечели неговото доверие. Много внимателно трябва да се прилага метода на поощрение. 
 • Друг метод, който може да се прилага е наказанието.Трябва да се започне с лека заплаха: „ Не се държиш добре, и ако продължаваш така ще бъдеш изваден от играта“. Дори да не се приложи наказанието, заплахата има добър ефект.  
 • Необходимо е педагога да създаде добра организация и трябва да изисква от децата  да спазват необходимата дисциплина; (да уважават времевите рамки; да изпълняват точната дозировка; да изпълняват точните правила на играта; тези които нарушават правилата да бъдат отстранявани от нея).  
 • И все пак, най-прекия път до сърцата на децата е обичта.

Педагогически правила - Точност, пълнота и разбираемост на обясненията

Могат да бъдат използвани не само устните обяснения, но демонстрация, печатни материали, записи и т. н.

Педагогически правила - Достъпност

 • От по-лекото към по-сложното. 
 • Упражненията  и игрите трябва да са съобразени с възможностите и развитието на децата в тази възраст. 
 • Трудните упражнения могат да имат негативен психо-емоционален ефект.

Физиологични правила - Индивидуален подход

Въпреки рамката на заниманието, които предполага групово изпълнение, педагога трябва да се съобразява с индивидуалните психо-физиологични особености на децата 

 • хиперактивни деца; 
 • деца, които страдат от липса на внимание; 
 • деца с желание да доминират; деца склонни към насилие;
 • деца, който нарушават правилата;  
 • деца, които изпитват неудовлетвореност, 
 • деца със слабо физическо развитие; 
 • деца с изоставяне в умствено развитие и др.; ). 

Индивидуалният подход предполага да се вземат предвид индивидуалните особености, като педагога се старае да ги приобщи  към колектива чрез насърчаване или порицание).

Физиологични правила - Оптимално натоварване

 • За да има положителен ефект физическите упражнения трябва да предизвикат определени изменения в организма (да се предизвика достатъчно възбуждение на кората на главния мозък, да се създадат условно-рефлектони връзки и т.н.). 
 • Подпраговите дразнения не дават необходимия ефект, а надпраговите могат да навредят. 
 • Неадекватното натоварване, било то по-голямо или по-малко, ще доведе до загуба на интерес на децата към движението и спорта и вместо да ги спечелим за каузата да обичат спорта, ние ще ги отблъснем.

Физиологични правила - Постепенност на натоварването

 • Основава се на физиологичния процес на вработване с цел постепенно подобряване на дееспособността на организма. 
 • Необходимо е да се използва класическата форма  на заниманието с подготвителна, основна и заключителна част. 
 • В практически аспект, игрите трябва да  бъдат предхождани от изпълнение на загряващи упражнения. В заключителната част на заниманието се прилагат релаксиращи и дихателни упражнения. 
 • Принципът на постепенност на натоварването е валиден както за отделното занимание, така и в дългосрочен план (изискванията се повишават пропорционално със всяко следващо занятие и  с нарастването на възрастта). 
 • Децата са с по-висок пулс, в сравнение с възрастните, като бързо се вработват и за по-кратко време възстановяват.  Трябва да се има предвид, че продължителните физически натоварвания могат да доведат до намаляване на хемоглобина и еритроцитите, тъй като в детската възраст възстановителните процеси в кръвта се извършват по-бавно.

Физиологични правила - Системност и продължителност на въздействието

 • За всяко занимание е необходимо да се изготви план, в който да се набележат целта, задачите, средствата, натоварването, почивките и т.н. 
 • Подобряването на физическата дееспособност и развитие на детето е на базата на системно натрупване на физически активност. Точно както за да се напредва в математиката е необходимо да се решават задачи, така за да се подобрява физическата дееспособност и необходимо детето да се движи системно. Пропускане на един аритметичен знак, води до грешен отговор на задачата, непостоянството във физическите натоварвания няма да доведе до напредване във физическото развитие на детето.

Физиологични правила - Разнообразие на средствата и формите

 • Поддържа интереса, и осигурява активното  участие на детето . 
 • Подобрява емоционалния фон на заниманието и го прави по-атрактивно. Използването на разнообразни форми и средства са способ за предизвикване на желание и удоволствие на детето от изпълнението на физическа дейност. Мотивацията на децата за участие може да се използва за контрол от страна на педагога за спазване на дисциплината, например „Не спазваш дисциплината. Отстранявам  те от играта. Ще седиш и ще наблюдаваш, как другите играят.“
 • Еднообразните занимания са скучни и по-бързо водят до умора.

Правилото за оптимално натоварване спада към

 • педагогическите правила;
 • физиологичните правила.

Значение и роля на игровия метод в основната образователна степен

Игровата дейност в живота на децата

 • Ролята на  игровата дейност в живота на децата е добре изяснена. Спортните педагози и научни работници са категорични, че въздействието на игрите в тази възраст е многостранно. Чрез игрите по непринуден начин се развиват физически качества – бързина, с нейните прояввления - бързина  на реакцията, скоростта на единичните движения, честота на движения; сила – силата на мускулните групи, ловковст; гъвкавост; координация на движенията и т.нат.
 • Благодарение  на игрите, особено при прилагане на лекоатлетическите  средства обучението се осъществява по естествен път в непринудена обстановка. Игрите спомагат за постигане на целите и задачите, поставени за настоящия урок. Физическото натоварване е по-голямо, а възстановителните процеси протичат по-позитивно в емоционален план.
 • По време на игрите децата се освобождават от задръжните процеси, движенията са им по-свободни и децата се учат на колективизъм, отборен дух, толерантност, колегиалност, работа в екип, целеполагане.
 • Най-предпочитаните сред децата игри са състезателните. Възможността за победа, себедоказване, себеутвърждаване мотивират подрастващите за постигането на целевите резултати и доставят удовлетворение при постигането им.

Здрав дух в здраво тяло

 • Една от най-съществените ползи, която може да предостави педагог на подрастващ със своя труд, за времето, в което имат взаимодействие е да изгради у него лонгитудиален навик за „здрав дух в здраво тяло“. За изграждане на навик е необходима повтаряемост, постоянност, за които са необходими преди всичко първи крачки към физически упражнения и желание за продължителното им практикуване. Най-добрият инструмент за пораждане на желание у всяко дето за движение е именно играта.
 • При липсата на изграден подобен навик, се създава предпоставка за изграждането на друг нездравословен навик на подрастващия като бичовете на съвремието, а именно компютърни игри и порочни навици като наркомания, безделие и пр.
 • Препоръчваме на спортните педагози в периода 1-4 клас да постигат целите и задачите, поставени в учебния план, чрез използване на игровия метод. При обучението в тази възраст вниманието е съсредоточено върху формирането в основните контури на обученията, без детайли. Най-подходящо е използването на цялостния метод на обучение, целта и усилията са насочени към укрепване на организма, към обогатяване на двигателната култура и създаване на навици, израждане на афинитет и интерес.
 • Тази възраст се характеризира с по-голямата възбудимост и подвижност на нервните процеси, това предполага по-краткотрайни занятия, разнообразни физически упражнение по време на игрите, повишава интереса, емоционалността и в същото време  развива физическите качества и подобрявава физическата дееспособност, така умората остава на втори план,  а активността висока.

Игрите са подходящи най-вече  за

 • Начален етап
 • Прогимназиален етап

Морфо-функционални и координационни двигателни характеристики в пубертетната възраст

Пубертетът като биологична фаза

Пубертетът е биологична фаза, свързана с цялостното преустройство на детския организъм, с развитието и пълното деференциране на органите и системите, с дълбоки и значителни промени на физическото развитие, с повлияване на нервната система и психиката. 

Практически пубертетът при момичетата започва от 10-11 годишна възраст до 16-17 годишна възраст, а при момчетата от 12-13 годишна възраст до 17-18 годишна възраст. По време на пубертета се увеличава мускулната и телесна маса, вътрешните органи и т.нат. Развива се репродуктивната система и вторичните полови белези. Този  период е известен като “пубертетен скок“ в растежа. Пубертетната възраст, наред с промените в соматичното развитие при децата се характеризира с процеси на психично узряване и адаптация към повишените изисквания в училище. Установено е, че по-добре развитите физически ученици имат и по-високо умствено развитие. В тази връзка олимпийският девиз „Здрав дух в здраво тяло“ важи в пълна сила. 

Психо-социалната адаптация на девойката и юношата

Когато за пубертетната възраст се говори за „проблемна възраст“ се има предвид основно проблеми с психо-социалната адаптация на девойката и юношата. По-доброто познаване на физиологичните и психологични промени в този период от педагозите ще позволи правилното отношение, свързано с психическото и физическото развитие на младежта. 

При много юноши и девойки се забелязва повишена уморяемост, слабост, несигурност, нервност и раздразнителност. Пубертетният период се класифицира като критичен период в живота на човека. Педагозите трябва да обръщат внимание на факта, че при процесите на физическо развитие при децата е свойствената хетерохронност-акселерация (ускорени темпове на развитие) и ретардация (забавени темпове) на развитие. Познаването на тези процеси от спортните педагози  дава възможност за диференциран подход към подрастващите. 

Факторът хетерохронност в педагогическата работа по физическо възспитание и спорт все още  не се отчита за важен и съществен, което се отразява негативно на обучаващите се. Подрастващите се групират по календарна, а не по биологична възраст. Установено е, че разликите в отклоненията между биологичната и календарната възраст са по-големи при по-малките, като към 16-годишна възраст почти изчезват. Строгото придържане към нормативите за съответната възрастова група от преподавателите, за изоставащите в своето развитие деца, натоварването ще бъде прекомерно, а за избързващите-недостатъчно. 

Развитие на двигателните качества през пубертетната възраст

В началните фази на пубертетното съзряване се наблюдава възходящо развитие на всички физически качества освен издръжливостта, а в края най-чувствително се увеличава мускулната сила. 

Изследвания на редица автори доказват, че честотата на движение достига максималното си проявление на 12-13-годишна възраст.Проявлението на бързината в тази възраст се обяснява с присъщата за детския организъм пластичност и подвижност на нервните процеси. Препоръчваме педагозите да се съобразят с този факт и да насочват вниманието си към развитието на скоростните възможности на обучаващите се.

Типичните за пубертетната възраст физиологични и психологични промени често предизвикват неадекватност и неуравновесеност в поведението и действията им.

При непознаване и несъобразяване с горепосочените особености на пубертетната възраст, педагогът рискува да постигне обратен ефект при подрастващите в няколко направления. От една страна се повлияват негативно физическите им умения от друга-се предизвиква демотивация и нежелание за спорт от тяхна страна.

Пубертетната възраст е подходяща за развитие на двигателното качество издръжливост.

 • Вярно
 • Невярно

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет Физическо възпитание и спорт

Степен на образование: Основна Етап: Начален Специфични цели на обучението

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

• Познаване на основни термини за изпълнение на физическите упражнения и разбиране на връзката между тях за прилагане в игровата дейност

• Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни действия

• Достигане на определено равнище на основните двигателни качества, умения и навици в съответствие със сензитивните периоди на възрастта

• Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие

• Придобиване на положително отношение към спортните дейности като условие за формиране на траен интерес за занимания с физически упражнения и спорт през целия живот и участие в училищни състезания и първенства

Изисква се овладяване на съдържанието на три задължителни, една избираема и една допълнителна област на учебно съдържание.

Степен на образование: Основна Етап: Начален Области на компетентност

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Област на компетентност Лека атлетика

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Прилага основни умения и навици, свързани с бягане, скачане и хвърляне, и ги прилага в съревнователни условия и игри.
 • Изпълнява ходене и бягане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.
 • Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност.

Област на компетентност Гимнастика

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Демонстрира приложни двигателни умения и навици. Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание упражнения от основната и спортната гимнастика.
 • Прилага упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.
 • Изпълнява танци и хора съобразно българската традиция.

Област на компетентност Спортни игри

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Използва основни технически действия с топка: водене, подаване, ловене (спиране), стрелба, удар от подвижните, спортно-подготвителните игри и ги прилага в една от спортните игри съобразно възрастта (баскетбол, хандбал, футбол).
 • Възпроизвежда индивидуални тактически действия и групови взаимодействия.
 • Изпълнява основни технически действия с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Област на компетентност Плуване, водни спортове

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Разпознава опасности около и във водна среда. Прилага умения за самопомощ и помощ във водна среда.
 • Демонстрира приложни умения и навици от един плувен стил.
 • Изпълнява упражнения и комбинации от тях във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.


Област на компетентност Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Възпроизвежда и прилага мерки за опазване на природата.
 • Придвижва се в група по равнинен или планински терен, ориентира се в местността.
 • Изпълнява елементи от планинска техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Специфични цели на обучението

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В ТОЗИ ЕТАП

• Познаване на основни понятия и правила за изпълнение на двигателни задачи и разбиране на значението на физическите упражнения за здравословния начин на живот

• Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие

• Повишаване на индивидуалната двигателна подготовка и обогатяване на двигателния опит с общоразвиващи и специални физически упражнения, технически умения и упражнения, както и с изправителен характер

• Достигане на определено равнище на основните двигателни качества и навици в съответствие със сензитивните периоди на възрастта

• Придобиване на знания, двигателни умения и навици за постигане на двигателно-познавателна и спортно-състезателна подготвеност по вид спорт/спортна дисциплина и придобиване на състезателен опит

Изисква се овладяване на съдържанието на три задължителни, една избираема и една допълнителна област на учебно съдържание.

Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Области на компетентност

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Област на компетентност Лека атлетика

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Прилага основите на техниката на бягане на къси и средни разстояния, щафета, скок на дължина и на височина, както и техниката на хвърляне на малка топка или тласкане на плътна медицинска топка.
 • Притежава небходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност.
 • Изпълнява техниката на ходене и бягане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Област на компетентност Гимнастика

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Изпълнява самостоятелно и в група, поотделно и в съчетание гимнастически упражнения от основната и спортната гимнастика или художествената гимнастика и акробатически упражнения.
 • Изпълнява народни хора и танци. Изпълнява танцови комбинации и импровизации.
 • Изпълнява упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Област на компетентност Спортни игри

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Прилага основни технически елементи от спортните игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол).
 • Осъществява индивидуални тактически действия в нападение и защита.
 • Изпълнява елементи от техниката на игра с топка с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Област на компетентност Плуване, водни спортове

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Прилага основите на техниката на един плувен стил.
 • Прилага основите на техниката от гребане или ветроходство.
 • Прилага основни умения за оказване на помощ във водна среда.
 • Изпълнява упражнения и комбинации във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Област на компетентност Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Притежава алпийска ски техника - клас "А", или елементи на ски бягане.
 • Притежава основна планинска техника (придвижване, катерене и бивакуване). Ориентира се в непозната местност с компас и топографска карта. Знае и прилага мерки за опазване на природата.
 • Изпълнява елементи от планинската техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Област на компетентност Ракетни спортове

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Прилага основни елементи от техниката на бадминтон.
 • Прилага основни елементи от техниката на тенис на маса.
 • Прилага основни елементи от техниката на тенис.

Изпълнява елементи от техниката на ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Област на компетентност Фитнес, бойни спортове

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Прилага основни елементи от техниката в един от бойните спортове и един от източните бойни стилове.
 • Прилага основни елементи за самозащита.
 • Изпълнява елементи от техниката на фитнес, бойни спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Област на компетентност Шахмат

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

 • Познава основни комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Ракетни спортове са от  избираемите области на учебното съдържание на:

 • Степен на образование: Основна Етап: Начален
 • Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален

Значение на лекоатлетическата подготовка като задължителна област в учебната програма по физическо възпитание и спорт

Групите дисциплини в леката атлетика

Голямото разнообразие от лекоатлетически дисциплини и упражнения, сравнително естествено-приложната техника дава възможност за точно дозиране и отчитане на резултатите. Този спорт е достъпен за масово практикуване, без да е необходима особена материална база, екипировка и специални умения. Не маловажен е и факта, че всички лекоатлетически дисциплини са атрактивни и предизвикват жив интерес особено в тази възрастова група, а именно високоскоростното бягане на къси разстояние особено препятственото, при което за секунди трябва да развиеш максимална скорост привличат магически. 

При бяганията на по-дълги разстояние най-заинтригуващото е голямото удовлетворение на спортиста при победата му над самия себе си, когато умореното тяло, подчинявайки се на волята, продължава да бяга и запазва скоростта. Хвърлянията от своя страна изискват „взрив“ от всички нервни и мускулни сили. Копието описва дълга траектория и се забива в земята. Металният диск лети, въртейки се около собствената ос (като пумпал).

Скоковите упражнения укрепват мускулните групи, развиват ловкост, гъвкавост и скоростно-силовите възможности и координацията на занимаващите се.

Лекоатлетическите дисциплини - естествени и присъщи на човека

Леката атлетика е по-достъпна за тези, които в детството си са бягали, скачали, хвърляли са камъни по брега на реката и т.нат.

Повечето лекоатлетически дисциплини са толкова естествени и присъщи на човека, че усвояването на бяганията, скоковете, бяганията и хвърляния не представляват трудност. Физическото занимание сред природата, скачане на поляната, бягане в гората, хвърляне на камъни прескачане на естествени препятствия непринудено подготвят физически и психически децата и най-вече ги разпознават като увлекателно забавление, а не като физическо натоварване и спорт. Тренировките на открито отнемат ежедневното напрежение и стрес и зареждат с енергия. Спортното занимание не е догма, системата за подготовка трябва да се съобрази с индивидуалните особености, с корекции за програмите за обучения, във връзка със съотвените изменения във възможностите на организма.

Лекоатлетически средства

Леката атлетика прилага основните двигателни умения и навици. Средствата са следните:

 • специално бегови упражнения (СБУ);
 • ускорителни бягания;
 • скок на дължина с два крака от място;
 • скок на дължина с разбег, 
 • скок на височина;
 • скок на височина с разбег;
 • хвърляне на малка и голяма топка и тяхното приложение с щафетни и подвижни игри и т нат.

Опитът на водещи педагози  в страната и в чужбина, показва, че в борбата с разнообразието и скуката, съществена роля особено в началния етап на обучения заемат игрите. Те  са „емоционален лост“,  чрез който се забравя умората, а работата се превръща в удоволствие. Включването на игрите на физическата подготовка на децата се налага от растящото противоречие на емоционалния заряд на младежите и традиционните средства.

Степен на образование: Основна Етап: Начален Задължителна област Лека атлетика

1-2 клас Спринтово бягане

Необходими уреди и пособия: 2 флагчета

Подготовка : Учениците се разделят на две групи, зад стартова линия, в успоредни колони по един. На равни разстояния пред тях (10 -15 м) се поставят флагчета. 

Съдържание: Под сигнал на учителя, първите деца бягат към флагчетата, заобикалят ги и се връщат при отбора си, докосват с ръка следващо дете и застават най-отзад. Побеждава отбора, при който първият участник, първи е успял да се върне на мястото си.

Дозировка: 2-3 пъти

Методични указания: Да има отстояние между двете колони, да се връщат от външната страна

1-2 клас Бягане със символично препятствие

Необходими уреди и пособия: 4 – 5 медицински топки (2-3 кг.)

Подготовка: Разположението на отборите са като при игра 1, но по коридорите при всеки отбор са наредени медицински топки, на разстояние 1 метър. 

Съдържание: Бягането през медицинските топки принуждава участниците да повдигат колене, което е свързано на по-пълно разгъване на отласкващия крак в глезените и коленните стави и по-мощното му отласкване от земята. Усъвършенстването на тези елементи от техниката на бягане се осъществява по непринуден начин и в тясна връзка с честотата и точността на движенията и с усъвършенстване на ритъма на беговата крачка.

Дозировка: 2-3 пъти

 Методични указания: Да има отстояние между двете колони, да се връщат от външната страна

1-2 клас Бягане по стълби

Необходими уреди и пособия: широки стъпала

Подготовка: Групата се разделя на два отбора. Участниците от всеки отбор се разполагат по 1 с лице към стъпалата зад стартовата линия. Разстоянието от стартовата линия до първото стъпало е около 2 м., броят на стъпалата е около 10.

Съдържание: По сигнал на учителя, първите участници от всяка колона, започват да се качват по стълбите с бягане по стълбите. Стигайки до последно стъпало, се обръщат надолу и стигат до колонката си, пляскат с длан дланта на следващия играч. Победителят се определя, както при игра 1 и 2.

Дозировка: 2 пъти

 Методични указания: Да има отстояние между двете колони, да се връщат от външната страна

1-2 клас Взимане на топка

Необходими уреди и пособия: 1 топка (1 кг.)

Подготовка: Групата се разделя на два отбора, всеки от които се преброява по ред на номерата и се разполагат с лице един към друг. На средата на площадката на равно разстояние една от друга, се очертава кръг, в който се поставя плътна топка (1 кг.). 

Съдържание: Играта започва след съобщаване на учителя на някоя цифра, играчите отговарящи на цифрата от двата  отбора бягат с максимална скорост към кръга, за да вземат топката и да се върнат в редицата. Играчът, който първи вземе топката печели точка за отбора, след това топката се връща в кръга. Печели играта, който има най-много точки. Чрез описаната игра се усъвършенства техниката на стартовото ускорение, повишава се бързина на реакция, честота на движения, ловкостта и вниманието на участниците.

Дозировка: играта се повтаря спрямо броя на участниците, всеки участник трябва да се включи минимум 2 пъти, максимум 4 пъти

Методични указания: Да се съблюдава fair play

1-2 клас Подаване на топка

Необходими уреди и пособия – 2 топки

Подготовка:  Всеки отбор се разделя на две групи, които се разполагат зад линия А и Б в насрещни колони. Първите по ред играчи от колоните зад линия А, държат над главите си топка, прикрепяйки я здраво с ръце. 

Съдържание: При сигнал на учителя, те започват да изпълняват подскоци с два крака напред към насрещната колона, след пресичане на линия Б, подават топката на съотборника си и заема мястото зад всички играчи в колоната. Получилите топката играчи, се придвижват по същия начин, за да предадат топката на насрещния съотборник. Играта продължава, докато всички участници се изредят, побеждава отбора, чийто играчи първи са изпълнили задачата. Чрез играта укрепват мускулите на стъпалото, мускулите на бедрото и подбедриците, подобрява се работата на маховия и отласкващия крак при скоковете.

Дозировка: играта се повтаря два пъти.

Методични указания: Разстоянието между линия А и линия Б трябва да е между 7 и 10 метра.

3-4 клас Гонене

Необходими уреди и пособия – площадка, с размер около 10 м на 5 м

Подготовка: Всички участници се разделят на две групи.

Съдържание: Играчите от първа група гонят в границите на площадката играчите от втора група, в продължение на 1 до 3 мин, стремейки се да ги докоснат с ръка, докоснатият напуска площадката. После си сменят ролите и  побеждава отбора с най-малко докоснати играчи. Гоненето започва и завършва със сигнал на преподавателя. Чрез играта се затвърждава техниката на бягане с различна скорост, подобрява се свободата, ловкостта, тактическо мислени.

Дозировка: играта се повтаря два-три пъти.

Методични указания: При всяка следваща игра се удължава времетраенето

3-4 клас Прескачане на препятствие

Необходими уреди и пособия – площадка, с размер около 10 м на 5 м

Подготовка: Отборите се строяват зад стартова линия в колона по 1. По площадката пред всяка колона се разчертават толкова линии, колкото е броя на участниците в отбора. 

Съдържание: При сигнал от учителя, първите от всеки отбор бягат до първата линия и заемат колянна упора, перпендикулярна по посоката на бягане. Веднага след това тръгват с бягане вторите номера, прескачат съучениците си и заемат същата позиция. Играта завършва, когато всички играчи са се изредили. Побеждава отбора, изпълнил първи задачата. Чрез играта се възпитава смелост, чувство за ритъм и способност за бързо преминаване от една дейност на друга, развива се специфична бързина и ловкост, затвърждават се елементите на препятствените бягания.

Дозировка: играта се повтаря два-три пъти.

Методични указания: Всеки следващ участник, тръгва след като другият е заел позицията.

3-4 клас Прескачане на тояжка

Необходими уреди и пособия – 2 тояжки и 2 знаменца

Подготовка: Два отбора се строяват зад стартовата линия в две колони, срещу всяка колона на 10 м. от нея се поставя стойка с флагче, в ръцете на първите от всяка колона има тояжка.

Съдържание: При сигнал – първият играч от всяка колона бяга към стойката, заобикаля я, връща се към съответната колона като вторият играч от колоната хваща другия край на тояжката, като минават назад към последния играч на колоната, пренасяйки тояжката под краката на останалите играчи, на равнището на коленете, които я прескачат. Първият номер остава в края на колонката, а вторият с тояжката повтаря действието на първия. Играта свършва като се изреждат всички играчи, побеждава отборът завършил първи.

Дозировка: играта се повтаря два пъти.

Методични указания: Връщат се от външната страна. Докато играчът тича сам с тояжката, позицията на тояжката е нагоре.

3-4 клас Ритане на топката

Необходими уреди и пособия – 2 плътни топки  (1 кг.)

Подготовка: Отборите са строени по две насрещни колони за стартова линия А и Б. Първите играчи зад колоната на линия А, са заели изходно положение Висок старт. Единият крак е изнесен леко напред и оптимално сгънат в колянната става. Пред стъпалото на отзад стоящия крак е поставена медицинската топка. 

Съдържание: При сигнал на учителя, играчът подхвърля напред и нагоре (рита) топката към първия играч на съответната колона и с бягане застава зад съотборниците от своята колона Б. Получил топката, съотборникът му от насрещната колона, заема удобна за прехвърляне позиция и връща топката. Играта продължава, докато всички се изредят. Чрез играта се укрепват мускулите на подбедрицата, коремната преса и мускулите повдигачи на бедрото. Повишава се взривната сила и ловкостта на занимаващите се, възпитава се умението за концентрация на усилията в определен момент.

 • Дозировка: играта се повтаря два пъти.
 • Методични указания: Да се следи от учителя, тежестта да бъде на предстоящия крак при ритане на топката.

3-4 клас  Скачане по стълби

Необходими уреди и пособия – широки стъпала

Подготовка: Отборите се строяват в успоредни колони срещу стълбите, зад стартова линия. 

Съдържание: При сигнал ма учителя, първите играчи от всяка колона започват подскоци с два крака. Достигайки последното стъпало се обръщат кръгом и със ситно бягане, се връщат към съотборниците си, докосват с длан втория играч и застават отзад на колоната. Играта  продължава, докато всички участници се изредят, печели по-бързият играч. Играта спомага за укрепване на мускулите на стъпалото и подбедриците, за повишаване на взривната сила, ловкостта и свободата на движение, разширява координационните възможности на занимаващите се и съгласуване на работата на долни и горни крайници при отскок.

Дозировка: играта се повтаря два-три пъти.

Методични указания: Стъпалата да са от 8 до 10 броя. Учителят да съблюдава, изпълнението на играта да бъде с два крака един до друг (имитация скок на дължина от място). При бягането надолу по стъпалата, да се стъпва на всяко стъпало.

Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Задължителна област Лека атлетика

Група бягания

Овладяване основите на техниката на бягането на къси, средни и дълги разстояния, кросово бягане, щафетно бягане, скок на дължина и височина, както и основите на техниката на хвърляне и тласкане.

В група бягане предлагаме методическата последователност на упражненията за усвояване основите на техниката за вариативно бягане. Систематизирането и поставянето на основите на техниката в групи бягане е чрез постепенно надграждане трудностите на двигателните действия. Получават се знания, развиване на умения и формиране на отношения, чрез специфични средства.

Методическа последователност на обучението в основно ядро лека  атлетика  - група бягане. 

Владеене основите на техниката в група бягания:

 • Крачка (равномерна, променлива, дълга,  къса);
 • Ритъм на бягане (честота и дължина на крачката);
 • Двигателна координация и оттласкване;
 • Бързина на реакция и стартиране;
 • Скорост при придвижване и финиширане.

Усвояват се базовите елементи за бягането. Придобитите в предишно образователно ниво знания, умения и отношения, чрез цялостния метод, се възпроизвеждат. Усвояването на основите на техниката върви с развитие на двигателните качества, характерни за даден вид дисциплина. 

Основни качества, които трябва да се развият в група бягания са: бързина, с нейните разновидности, скоростна-издръжливост, обща издръжливост и т.нат. 

В 5-ти клас процесът на обучение започва със спринтовите бягания. Обръща се внимание на ритъма на бягане, дължината на крачката, двигателната координация, оттласкването (заден тласък), ускоряването и достигане на висока скорост, стартиране от нисък старт. 

В 6-ти клас съдържанието надгражда основите на техниката чрез бягане на средни разстояния. Обръща се внимание на бягане с равномерна крачка, бягане с променлив ритъм, в група, от висок старт. 

В 7-ми клас съдържанието включва кросово бягане на различни терени при равномерен ритъм. Образователният етап приключва с усвояване на щафетно бягане. Обръща се внимание на двигателната координация за предаване и приемане на щафетната палка, без или с контролен белег.

Група скокове

Методическа последователност на обучение - група скокове. Систематизирането и определянето на основите на техниката в група скокове е представено чрез постепенно надграждане трудностите на двигателното действие, обогатяване педагогическите и дидактическите познания на учителя.

Методическа последователност на обучение основно ядро лека атлетика, група скокове.  Владее основите на техниката група скокове:

 • Посока, форма и ъгъл на отскок;
 • Отскок в хоризонталната и вертикалната равнина;
 • Засилване при различните скокове и свързване на засилването с отскок;
 • Летежна фаза и приземяване при различните скокове.

В прогимназиалния етап на основната степен, целта на обучението е да се придобият знания, умения, отношение за основите на техниката в група скокове. Усвояват се базовите елементи на скачане. Дидактическата логика е съобразена със специфичните особености на група скокове при надграждане на придобитите знания, умения, в предходното ниво на обучение. 

Усвояване основите на техника върви с физическите качества на даден вид дисциплина. Основни качества, които трябва да се развиват в група скокове са: отскокливост, скоростно-силови качества. 

В 5-ти клас процесът на обучение започва с начин „свит“, като се обръща внимание на отскока нагоре-напред (в хоризонталната равнина), засилване с ритмично бягане, преместване и групиране на тялото в летежна фаза. 

В 6-ти клас съдържанието надгражда основите на техниката на скок на дължина начин „дъга“, чрез отскок в крачка, засилване с прогресивно увеличаване скоростта при засилването. Обръща се внимание на разгъването и равновесието на частите от тялото в летеж.

В 7-ми клас се включва скок на височина „ножица“. Вертикален отскок, остър ъгъл с начин „ножица“. Образователният етап приключва  с усвояване с начин „Фосбъри Флоп“. Обръща се внимание на вертикалния отскок със завъртане от дъгообразно засилване до преминаване над летвата с гръб дъга, отскачането става с външния крак от страна на летвата. 

Група хвърляния

Методическата последователност на упражненията за усвояване основите на техниката на група хвърляния се извършва чрез постепенно надграждане на трудностите на двигателните действия. Методическа последователност на обучението в основно ядро лека атлетика – 5 до 7 клас, група хвърляние. Владеене основи на техника:

 • Хвърляне на уреди от място
 • Хвърляне и тласкане на плътна топка от място
 • Тласкане на гюле от място
 • Засилване при различните хвърляния
 • Тласкане на гюле със засилване

В този етап, целта на обучението е да се придобият знания, умения на основите на техниката на хвърляния. Прогресът на учениците ще зависи от усвояването на базовоти елементи. Усвояването на основите на техниката върви с двигателнителните качества за дисциплината. Основни физически качества, за които трябва да се работи при група хвърляния са: обща сила, силова издръжливост, взривна сила. При хвърлянията надграждането на знанията и уменията протича по следния начин. 

В 6-ти клас съдържанието надгражда основите на техниката, с хвърляне на уреди от място с лице посока на хвърляне. Хвърля се малка топка и т.нат. Изпълнява се хвърляне и тласкане на плътна топка (2-3 кг) и гюле от място. 

В 7-ми клас съдържанието включва засилване, прехвърляния, оттласквания. Засилване с лице  и с гръб по посока на хвърляне. 

Средства за обучение на задължителна област  Лека атлетика група бягания

Методични изисквания и указания при изпълнение на специално бегови упражнения (СБУ);

Ситно бягане. Отзад стоящия отласкващ крак се разгъва оптимално в колянната и глезенната стави. Ръцете се движат противоравно на долните крайници, активно, свободно, сгънати в лакътнатите стави около 90 градуса. Движението на горните крайници се извършва с подчертано включване на големите мускули на раменния пояс. Упражнението се изпълнява честотно, почти на място, тялото е леко наклонено напред.

Бягане с високо повдигнати колене. Методичните указания при това специално бегово упражнения са като при ситното бягане. Разликата е, че коляното се вдига високо, като се сключва ъгъл около 90 градуса с торса.

Малки и големи бегови подскоци. Постановката на изпълнение е като при бягане с високо повдигнати колене, но с подчертано оттласкване и подскачане нагори при малките бегови подскоци и с подчертано оттласкване и подскок напред нагоре при големите подскоци. Задния тласък от глезена завършва с върха на пръстите на оттласкващия крак.

Тритактово бягане. Бягането се изпълнява както ситното бягане, като на всеки трети такт коляното на единия долен крайник се повдига както при бягане с високо повдигнати колене. При следващия трети такт, подчертаното повдигане се изпълнява с коляното на другия крайник. Упражнението се изпълнява ритмично с бързо изнасяне на коляното нагоре и последвано бързо търсене на опората. Отзад стоящият крайник изпълнява мощен заден тласък с глезена, а коленната става е оптимално разгъната.

Ножично бягане. Упражнението се изпълнява бързо, ритмично с постепенно увеличаване на амплитудата на движение.

Бягане с изнасяне на подбедриците назад. Това е разтоварващо упражнение и се изпълнява се свободно без напрежение. Торсът е леко наклонен напред, главата е продължение на торса, горните крайници се движат свободно с отпуснати китки.

Методични изисквания и указания при изпълнение на беговите  упражнения

Бягането се изпълнява без излишно напрежение, свободно и ритмично. Стъпалата сочат напред с контрашпиц без да се отклоняват от правата линия. Акцентира се върху задния тласък на оттласкващия крак – основно звено при изпълнение на беговите упражнения. Горните крайници се движат в предно-задна посока, сгънати в лакътните стави около 90 градуса.

Ускорително бягане. При ускорителните бягания скоростта постепенно се увеличава, като се достига оптимална скорост и се задържа известно време в зависимост от състезателната дисциплина. Спадането на скоростта се извършва също постепенно, плавно на пръсти до „убиване” на скоростта.

Отсечково бягане. Отсечковото бягане се изпълнява от висок старт. Отсечките могат да бъдат с различна дължина  ( 30м; 60м; 80м;100м; 150м; 200м; 300м; 400м; 500м; 600м; и т.н.  ) и различна интензивност съобразно развиване на необходимите качества на определения вид спорт и периодите на подготовка. Важен фактор за контрол на натоварването е продължителността на почивките, както и дали се почива активно или пасивно. За подобряване на кондиционното състояние на спортистите важно методично указание е, че всяка следваща отсечка трябва да започне при пулс около 120 удара в минута. При започване на следваща отсечка при пулс под 120 удара в минута, тренировката има поддържащ, а не надграждащ ефект. При започване на следваща отсечка при над 120 удара в минута настъпва бърза умора, която при системно повторение има обратен ефект.

Кросово бягане. Кросовото бягане е основа на кондиционната подготовка на всички видове спорт в подготвителния период и като средство за възстановяване и профилактика на травматизма през целогодишната подготовка на състезателите.

Променливо бягане. При променливото бягане се редува бягане с различна интензивност през определени равни интервали, напр. 500м променливо бягане - 100 м с 80% интензивност, 100м със 70% интензивност и т.н.);

Интервално бягане.   Изпълнява се серийно бягане например 4серии по 4 отсечки по 100м. Почивката между сериите и отсечките е съществено важна. Почивката между сериите трябва са е до възстановяване на пулса около 120 удара в минута, а между отсечките е краткотрайна, преди са възстановили пулса до 120 удара в минута. Примерна схема за почивки на горепосоченото интервално бягане е 10-12 мин между сериите и 30 сек до 1 минута между отсечките.

По своята същност интервалното бягане е стрес тренировка.  Изпълнява се при напреднала подготовка, тъй като предявява сериозни изисквания към функционалното състояние на организма на спортиста. Интервалното бягане се използва в края на специално-подготвителния и предстъстезателния период.

Фартлег. При фартлека се  редува бягане с различна интензивност през неопределени интервали; Препоръчително е фартлегът да се изпълнява в пресечена местност. От една страна това разнообразява тренировъчния процес, а от друга страна се използва бягането по различен терен. При бягане по надолнище скоростта може да се увеличи и крачката да се учести, а при бягане по нагорнище, коляното се повдига по-високо с почертан заден тласък за удължаване на крачката. Скоростно-силовите възможности на организма се развиват при естествени условия.

Бягане срещу наклон. Изпълнява се в пресечена местност с различен ъгъл на наклона и различна дължина. Ъгълът на наклона се избира съобразно поставените задачи на тренировката. При по-голям ъгъл, отсечките са с по-малка дължина и по-голяма интензивност на изпълнение с цел развитие на честотата на движение. При по-малък наклон, бягането се изпълнява с по-малка интензивност,у с по-голяма дължина на отсечките с цел развиване на скоростно-силовите качества и  темповата и скоростна издръжливост.

Бягане по наклон. Използват се къси отсечки за развитие на максималната скорост и координация на движенията.

Бягане с обременяване. Бягането  с обременяване може да бъде с тежести, теглене на автомобилна гума, теглене на шейна и т.н.);

Бягане при облекчени условия. Може да се използва  бягане по наклон;

Бягане с преодоляване на препятствия.  Височината на препятствията и разстоянието между тях е  в зависимост от ръста и подготвеността на изпълняващите. Развиват координация, гъвкавост, ритъм и ловкост.

Бягане с партньор. Може да се провежда с догонване на партньора или в състезателен режим  за развитие на максимална скорост.

Бягане с партньор с придържане с ластик. Използва се за развитие на скоростно-силови качества;

 • Бягане със стартиране
 • С клекнала опора по посока на бягането. От посоченото изходно положение, при команда ”Готови” тазът се повдига плавно нагоре, над височината на раменете и при стартов сигнал се стартира с мощно водещо движение на ръцете.
 • С клекнала опора обратна на посоката на бягането; Същите указания като при горепосоченото бягане, но при стартирането състезателя се обръща по посока на бягането.
 • С лицева опора по посока на бягането. При команда „Готови” се изнася напред удобния долен крайник. При изпълнението горната част на тялото трябва да изпреварва долната част, като ръцете се движат с по-голяма амплитуда от бягането по разстоянието. Тук трябва да се демонстрира първата част на сентенцията „бегачът бяга с ръцете, хвърлячът хвърля с краката”
 • С лицева опора обратна на посоката на бягането. Същото като гореописаното, но с обръщане на посоката при стартов сигнал.
 • Бягане от висок старт. Тежестта е пренесена на предстоящия долен крайник, който е леко сгънат в колянната става. Задстоящият крайник е на пръсти на стъпка, стъпка и половина зад предстоящия. Двете стъпала са насочени напред.   Главата е продължение на торса (грешка е при стартирането погледа да е напред). Горните крайници са сгънати под прав ъгъл в лакътните стави и са разположени противоположно на долните крайници.
 • Бягане от нисък старт. Най-същественият елемент на успешния нисък старт е веднага след отделянето на ръцете от пистата, да се изпълни мощно движение  в предно-задна посока от раменния пояс, което да подведе честотата на долните крайници. Ако долните крайници не се включат достатъчно активно и мощно да догонят предната част на тялото изпълняващия може да падне. Съвършенството се постига след преодоляване на страха от падане.
 • Стартиране от полуклекнала опора след изхвърляне на медицинска топка напред.Стартирането е непосредствено след топката.
 • Бягане назад. Изпълняват се къси отсечки за координация
 • Бягане на страни. Изпълняват се къси отсечки със смяна на водещото рамо.
 • Щафетно бягане. При щафетното бягане има приемащ и подаващ щафетата. Подаването и приемането на щафетата се извършва с разноименни ръце. Може да се бяга както по права, така и по завой. За подаването на щафетата отговаря предаващия. С наближаването на партньора предаващия подава звуков сигнал „хоп” концентрира се и поставя палката в ръката на приемащия. Когато приемащият чуе сигнала, изнася ръката си назад и я застопорява с раздалечен палец от пръстите. Груба грешка е приемащия да движи ръката си.  Предаването на палката трябва да се извърши при изравнени скорости на приемащия и предаващия, за целта приемащия тръгва преди уговорения звуков сигнал. Щафетното бягане е основно средство за подобряване на максималната скорост.

Всички специално бегови и бегови упражнения могат да се изпълняват на писта, на пясък, срещу наклон, по наклон, с утежнение и т.н. 

Средства за обучение на задължителна област Лека атлетика група скокове

 Хоризонтални подскоци

 • Многоскоци (крачкови подскоци). Изпълняват се последователни ритмични крачкови подскоци, като маховият крак е свит в коляното, глезена е в контрашпиц, а отласкващия крак довършва подчертано задния тласък с глезена.
 • Кенгуру. Извършват с два крака един до друр напред. Водещи са колената, а глезенните стави довършват мощно задния тласък.
 • Подскоци на един крак (ляв и десен). Указанията за изпълнение са както за упражнение Кенгуру, но се изпълнява с един крак.
 • Скок на дължина от място. Краката са един до друг. Движението се изпълнява със рисвиване на коленете и указание за посоката на движение "напред и нагоре". Важно е оттласкването с глезените да е мощно и взривно. Торсът е изправен, погледа напред. Горните крайници подпомагат с мах движението в синхрон с долните крайници.
 • Троен скок. Двата крака един до друг. Изпълнява се подскок ; приземяване на единия крак, последва крачка с другия крак, отскача се; извършва се отскок и се приземява с два крака един до друг ( подскок, крачка,скок).
 • Комбинирани скокове. Подскок, подскок, крачка, подскок, подскок, крачка (ляв, ляв, крачка, десен, десен, крачка).

Вертикални подскоци

 • Подскоци към гърдите. Извършват се последователни подскоци на място с двата крака един до друг към гърдите. Торсът е изправен,погледа е напред. (коленете отиват към гърдите, а не гърдите към колената).
 • Подскоци за глезените. Изпълняват се последователни подскоци с краката един до друг, само от глезен без да се включват колената. Същото упражнение може да се изпълняват само с ляв и после само с десен крак. 
 • Подскоци на стълби. Изпълняват се подскоци с преодоляване на стъпала. С два крака един до друг; по отделно с ляв и десен крак. Изисква е коляното да е водещо, глезена да е контрашпиц, торсът изправен. С напредване на подготовката в началото се изпълнява подскоци на всяко стъпало, а в последствие през стъпало. 
 • Подскоци над пейка. Странично, в предно-задна посока, с двата крака събрани един до друг, с ляв и десен  крак. Техническите указания са както при подскоците на стълби. 
 • Подскоци с въже. Много подходящи за изграждане на ритъм и координация.


Средства за обучение на задължителна област Лека атлетика група хвърляния

Упражнения с медицинска топка 2-3 кг.

 • подаване с две ръце над глава;
 • подаване с лява, подаване с дясна ръка напред;
 • подаване с две ръце над глава назад;
 • подаване с партньор от изходно положение тилен лег (упражнение за коремната мускулатура);
 • от разкрачен стоеж, подаване с две ръце отдолу, между краката назад;
 • подаване с партньор, странично с двете ръце, отляво и отдясно;
 • от изходно положение лег, поддържане на глезените от партньор, повдигане на тялото нагоре и надолу (упражнение за гръбната мускулатура).

При всички упражнения с медицинска топка, важно указание е китките да завършват свободно (камшикообразно) хвърлянето.

Примерни упражнения

Малък подскок

Удар с топка в земята с лява, дясна ръка и двете ръце

Упражнение за координация

Стречинг за долните крайници

Подскоци на препятствия с два крака

Упражнение за нисък старт

Стартиране с гръб към посоката на движението