10 Golden Rules

เพื่อให้เข้าใจวิธีการสื่อสารทางโทรศัทพ์อย่างถูกต้อง

Golden Rule 1

กฎทอง ข้อที่ 1 การฟังอย่างเข้าใจ

vทำอย่างไรให้ลูกค้าฟังเราภายใน 6-10 นาทีแรก บทเปิดสำคัญที่สุด 

vฟังว่าลูกค้าพูดอะไรให้จบก่อน แล้วค่อยตอบ 

vไม่พูดแทรกลูกค้า vถ้าฟังลูกค้าไม่เข้าใจให้ทวนคำถามลูกค้าใหม่ 

vฟังลูกค้าแบบวิเคราะห์ 

vตั้งใจฟังลูกค้า เวลาถามยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะปิดการขายได้

กฎทอง ข้อที่ 2 ยิ้ม เพื่อเสียงสวย/เสียงหล่อ


ยิ้มก่อนกดโทรศัพท์ทุกครั้ง

ควรมีกระจกตั้งไว้บนโต๊ะ เพื่อ ภาพสะท้อน ภาพของอารมณ์เรา

การยิ้มจะทำให้น้ำเสียงน่าฟังขึ้น

การยิ้มทำให้เราอารมย์ดีขึ้น


กฎทอง ข้อที่ 3 น้ำเสียงอย่างมั่นใจ

vน้ำเสียงสดใส ไพเราะ น่าฟัง 

vน้ำเสียงต้องกระตือรือร้น มีน้ำหนัก เสียงสูง เสียงต่ำ 

vน้ำเสียงที่แสดงความพร้อมในการให้บริการ

กฎทอง ข้อที่ 4 นำเสนอในแง่บวก เพื่อมุมมองในทางบวกเสมอ

vพูดแต่คำที่เป็นบวก เช่น ค่าเบี้ยแบบประหยัด 

vไม่ใช้คำในแง่ลบ เช่น ค่าใช้จ่าย 

vพูดแต่ความเป็นจริง 

vเสนอแต่ข้อดีของสินค้า

กฎทอง ข้อที่ 5 การจัดการควบคุมการสนทนา

vปรับจังหวะการพูดให้สัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคิดตามทัน 

vไม่พูดเร็ว หรือ ช้าจนเกินไป 

vอย่าเป็นฝ่ายพูดอยู่เพียงผู้เดียว ควรให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 

vตอบให้ตรงประเด็น เพื่อลด talk time 

vถ้าลูกค้าถามนอกเรื่องพยายามนำลูกค้ากลับมาสู่บทสนทนา

10 golden rule คือหลักการชาย

  • Type your statement here...
  • Type your statement here...

Untitled statement question

  • Type your statement here...
  • Type your statement here...

Golden Rule 2

กฎทอง ข้อที่ 2 ยิ้ม เพื่อเสียงสวย/เสียงหล่อ

กฎทอง 10 ข้อ

1.ฟังอย่างเข้าใจ 2.ยิ้ม เพื่อเสียงสวย 3.การใช้น้ำเสียงอย่างมั่นใจ 4.นำเสนอในแง่บวก เพื่อมุมมองในทางบวกเสมอ 5.การจัดการควบคุมการสนทนา 6.สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า 7.การใช้ภาษาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า 8.การใช้คำที่สุภาพ 9.มั่นใจในการนำเสนอ 10.แนะนำทางเลือกให้ลูกค้า

กฎการขายทางโทรศัพท์มีกี่ข้อ

Untitled open question