Студентот и образованието на далечина

Целта на овој курс е да се опишат одговорностите на инструкторот за сигурна вклученост на ученикот, како и карактеристиките и одговорностите на ученикот на далечина

Клучен член во системот за учење на далечина

Според вас, при учење на далечина, кој има поголем приоритет?

 • Технологијата
 • Студентите

Образовен систем на далечина

Често, во ситуација на учење на далечина, многу акцент е ставен на технологијата.

Учениците (студентите) често се разгледуваат по планирањето и организирањето на содржината и наставниот план.

Но, ученикот е клучниот член на системот за учење на далечина. Колку повеќе инструктор ги разбира студентите, толку подобро ќе биде учеството во учење на далечина за сите вклучени.

Дали постојат ограничувања ?

Ученикот на далечина може да биде од било која возраст, со различно ниво на образованиe и да има различни потреби за учење. Најчесто тие живеат во рурални средини, но секако учењето на далечина ги вклучува и оние кои што живеат во големи градови. Учењето на далечина може да се одвива по група па така треба соодветно да бидат поделени според различни критериуми (ученици од село или град, економски..)

Предности од системот

Еден од начините е да се соберат група студенти од различни локации за да се формира клас со доволна големина за да се обезбеди нејзината економска способност.

Изгледа дека образованието на далечина обезбедува критична флексибилност која студентите ја идентификуваат во нивната желба да се запишат во наставата

Заклучок:

Еднакво важно е да се разбере намерата на оние ученици при планирањето на процесот на испорака. Во било која наставна ситуација, важно е инструкторот да знае што е можно повеќе за учениците од класот. Познавањето на учениците во класот му дава на инструкторот разбирање за тоа како најдобро да им се приближи на наставата за да се обезбеди оптимално учење за сите. Во онлајн поставување, уште потешко е запознавање на учениците. Познавањето на учениците може да му помогне на едукаторот на далечина во надминувањето на одвоеноста на наставникот и ученикот и може да обезбеди дека учењето ќе биде позитивно за сите.

Начин на комуникација

За почеток, наставникот мора да стекне некои основни информации за класот како целина. Во синхронизирано време на испорака, знаејќи го бројот на сајтови и бројот на ученици на секоја веб-локација му дава на наставникот "голема слика". Еднакво важна е и информацијата за подгрупи како урбани или рурални ученици, како и студенти од различни културни или социјални средини застапени во класата. Економијата исто така игра улога. Заедно, овие фактори му даваат на наставникот преглед на класот, што може да доведе до учење за поединци во класот.

Дури и во режим на асинхрона испорака, познавањето на членовите на класот, иако тие не се среќаваат заедно, е од клучно значење за дизајнирање и испорака. Секој член е индивидуа, иако секој поединец може да припаѓа на различни подгрупи . Секој поединец има културен идентитет, како и социо-економска "положба" во заедницата. Сепак, секој поединец е уникатен и треба да се препознае за тие уникатни карактеристики. Кога ќе се разгледа поединецот, карактеристиките како став или интерес, претходни искуства, когнитивности и стилови на учење ќе имаат влијание. Преземањето на време да се запознае со индивидуата ќе го подобри искуството за учење за тој поединец и за класот како целина.

Особини на ученикот на далечина

Категории

Ученици од секакви возрасти учествуваат во учењето на далечина. Додека повеќе технолошки ресурси стануваат достапни за образовните поставувања, повеќе ученици стануваат се повеќе вклучени во учењето на далечина. Има сличности меѓу учениците, но разликите постојат и тие разлики треба да се решат при планирањето на наставата..

 • Возрасни ученици (Adult Learners)
 • Млади ученици до 12 год (P–12 Learners)

Adult Learners


Возрасните носат уникатна карактеристика за учење на далечина. Тие се свет на искуства поврзани со учењето, животот и нивната професија.

Benson

Според Benson, постојат 2 категории на зафатени возрасни ученици: “white-collar” и “blue-collar”;

 • “white-collar” е лице кое врши стручни, менаџерски или административни работи. Работата се врши во канцеларија или други административни поставки.
 • “blue-collar”  е личност од работничката класа која врши не-земјоделски рачен труд. “blue-collar” работа може да вклучи квалификувано или неквалификувано производство, рударство, зачувување, работа на нафта, градежништво, механичар, одржување, складирање, противпожарна заштита, техничка инсталација и многу други видови на физичка работа. Често нешто физички се гради или се одржува

Таа понатаму ги дефинира двата вида возрасни ученици во смисла на олеснување на пристапот до ситуации на учење на далечина. За “white-collar” работници, Бенсон предлага пристапот да биде полесен и пофлексибилен. Додека за “blue-collar” работници, таа вели дека пристапот до учењето на далечина е покомплицирано, и од работните распореди и преку ограничен пристап до ресурсите неопходни за учество во учењето на далечина. Се залага за тоа дека еден инструктор треба да биде свесен за овие разлики при дизајнирање на далечни искуства во учењето.


Sullivan

Sullivan понатаму сугерира дека иако постои мала разлика помеѓу возрасни мажи и жени, постои една област во која разликата е значајна.Тој сугерира дека двата пола идентификуваат флексибилност, академски постигнувања и можност за срамежливи ученици да учествуваат.Повеќе жени ги споменаа семејството и децата како примарен повод за избор на поставување на далечинско образование отколку лице-в-лице. Од ова сугерира дека нетрадиционалниот женски студент често комбинира истовремено работа, училиште и семејни одговорности. Приликата за учење на далечина овозможува оваа група да ги оствари своите академски цели.

Претпоставка

Стандардна претпоставка е дека возрасните се позаинтересирани да учествуваат во ситуацијата кога е во прашање учење на далечина поради нивната мотивација да го применат учењето во нивната работа.И, иако ова е распространето во повеќето ситуации за учење на далечина, сеуште е потребно да се разгледа како да се мотивираат возрасните да останат активни во учењето.

P–12 Learners

Помладите ученици обезбедуваат уште поинтересен предизвик за наставникот за образование на далечина. Така, тие често се ставаат во ситуации на учење на далечина без да се разгледаат нивната мотивација или самодоверба како ученици;


Brown

Според Brown, помладите ученици доведуваат до изобилие на писменост во врска со "информациската навигација". Учениците од сите возрасти имаат повеќе искуства преку користење на Интернет за барање информации. Тие се со помала веројатност да бидат трпеливи со наставни поставки каде што не се мотивирани или ангажирани.

Dabbagh & Bannan-Ritland

Со доаѓањето на виртуелната реалност во средното училиште, групи ученици од целиот свет можат да се соберат во еднен клас. Оваа промена во природата на помлад студент на далечина претставува уникатен наставен дизајн за инструктор.

Benson

Дигиталниот јаз идентификуван од Бенсон кај возрасната популација има слична карактеристика кај популацијата P-12. За некои ученици, пристап до ресурси надвор од училишна зграда е ограничен.За да се бара од учениците да учествуваат во образовно искуство надвор од нормалниот училишен ден, може да им наштети на оние ученици за кои пристапот е ограничен.Од суштинско значење е инструкторот да го разбере пристапот до ресурсите на поединците во рамките на групата за учење на далечина при подготовка на задачите и очекувањата надвор од класот.

Cavanaugh

Кавано дискутира за постигањата на учениците во основните и средните училишта и заклучува дека не постои значајна разлика во академските постигнувања помеѓу програмите за оддалеченост и училница.

Фактори во учењето на далечина

Култура во училница

Предности и предвидувања

 • Pallot и Pratt посветиле голем дел од нивната стипендија за развојот на "заедници за учење". Тие се залагаат дека без да се воспостави заедница на ученици во далечинско, потенцијалот за успех е ограничен. Претставуваат силен аргумент за одвојување на време да се создаде култура во училница која промовира заеднички искуства за учење и тимска работа.Тие сугерираат дека одговорноста за креирање на оваа култура во училницата е одговорност на сите учесници, а не само на инструкторот.Присуството на други лица може да придонесе на искуството во учење на членови од класот со примена на социјални и информациски интеракции.Со соработка, сите студенти го шират своето знаење, вештини и можност самите да си го проценат напредокот.
 • Канука, Рурк и Лафлам сугерираат дека ангажирањето на ученикот бара настава која е добро структурирана, со јасни одговорности за учениците и ги провоцира учениците да се приклучат на подлабоки нивоа на дискусија. Во поглед на студентските интеракции во неколку видови активни следувања на наставни стратегии, откриле дека ученикот кој бил вклучен во дебатите е поверојатно да биде оспорен од активноста за учење и со поголема веројатност да докаже повисоки нивоа на соработка или придонес во дискусиите. Другите стратегии за обука што ги идентификувале, како номинална група, поканетиот експерт и рефлектирачкото размислување, не изгледаа како да ги поттикнуваат истите нивоа на ангажирање

Бонтон

Инструкторот(учителот) е задолжен да ги утврди начините за комуникација во рамките на курсот. Студентите може да се сметаат за одговорни за своите постапки само ако знаат што се очекува од нив. Таквите работи како хумор треба да се решат на почетокот на курсот. Тонот на одговори значи дека е важно членовите на класот да се воздржат од употреба на несоодветен или неприфатлив јазик.

Хуморот е една од оние области кои создаваат најголем предизвик. Без сите знаци поврзани со хумор, како фацијални и телесни гестови, шегата често ја губи својата мисла.

Ако учениците сакаат да користат хумор, можеби би требало да почнат да наведат нешто да ги предупредат другите за намерата, на пример, "ЗАБЕЛЕШКА ЗА ХУМОР". Може да биде неопходно да се земе "студентот" настрана и да има приватна комуникација поврзана со несоодветна употреба на јазикот или хумор.

Кога се работи со различни студенти кои често учествуваат во учењето на далечина, инструкторот треба да биде свесен за било какви чувствителности и размислувања што е можно порано за да се обезбеди перцепција на почит кон сите учесници.

Искуства од учење

Искуства во училница

Сите ученици донесуваат искуство со учење во класот. Особено кај возрасните, важно е да се разгледа како претходното искуство ќе влијае на моменталната ситуација во учењето.

Со тоа што ќе се знае повеќе за учениците (т.е. нивното познавање, нивните интереси, нивните цели), ќе биде можно да се дизајнира настава за да се олесни успешното учење. Ако намерата е да се олеснат заедничките искуства во учењето, знаењето за претходно искуство со овој вид на учење е од суштинско значење.

Често, возрасните ученици сметаат дека не е продуктивна работата во групи од нивна перспектива. Овој став може да создаде тешкотии за другите ученици и за инструкторот ако не се јасно артикулирани на почетокот на курсот.Овој став може да создаде тешкотии за другите ученици и за инструкторот ако не се јасно артикулирани на почетокот на курсот. 

Пример:

Во онлајн курс, ставајќи ги учениците во група кои соработуваат, да направат некоја активност што не е научна во природата, ќе им помогне на учениците да ја градат својата доверба во заедничкото искуство во групата. Со други зборови, активност, како онаа што ги тера студентите да дизајнираат нов компјутерски влезен интерфејс (на пример, подобра тастатура), ќе им обезбеди заедничко искуство, без да мора да влијаат врз личната цел на ученикот за академски успех.

Конечно, искуството донесено во класот во однос на користените технологии е од важност.

Искуства од учењето на далечина

Многу од учениците во училницата донесуваат искуства за неформално учење преку Интернет. Овој неформален тип на искуство може да биде од вредност во ситуација на учење на далечина, но инструкторот треба да определи како да ги води учениците за да ги надградат своите искуства за истражување, насочувајќи ги во повеќе структурирани ситуации на учење. За некои, учењето на далечина може да биде непотребен товар. Сево ова мора да биде познато при подготовката на класот

Ефективен едукатор кој ги користи технолошките алатки на ненаметлив начин може да ги смири стравовите и да ги охрабри учениците да ги искористат предностите на уникатно и динамично учење. 

Но, за ова е потребно време и трпеливост од страна на едукаторот. Исто така, се претпоставува многу во начинот на одговорност од страна на студентот да ги прилагодуваат личните карактеристики на учење наспроти начинот на учење на далечина.

Елементи за успех

Општа способност

Правила за успех на ученикот:

 • студентите да бидат во правилна образовна средина;
 • когнитивните способности;
 • способност правилно да ги разберат своите задачи во учењето;
 • превземање одговорност за учење;

Претходно знаење

Кога инструкторот знае дека учениците имаат некое претходно знаење, тој може да се наслони на нив, па тогаш и учењето е по успешно.

Студентите од сите возрасти доаѓаат во образовниот амбиент со некои знаења и вештини во теми и области поврзани со темата на студирање.За да се спречи здодевност или фрустрација за учениците, неопходно е инструкторот да разбере што знаат учениците и како тоа се одразува на предвидената настава.

Понекогаш инструкторот има високи очекувања за претходно знаење на студентите што може да доведе до тешкотии во поставувањето на учењето. Често, поради природата на образованието на далечина, студентите влегуваат во часови со различни искуства во учењето. Понекогаш е несоодветно да се претпостави дека сите ученици имаат еднакво претходно учење.

Без оглед на средствата за учење за претходното знаење на учениците, јасно е дека ова е важен чекор во подготовката на квалитетно учење.Стилови на учење

Уште еден показател за успешно учење на далечина е стилот на учење.

За некои ученици, уникатните карактеристики на алатките за учење на далечина овозможуваат подобра настава од образовните алатки кои обично се користат во традиционалната училница.

Пример: Во училницата за далечина инструкторот треба да стави поголем акцент на обезбедување визуелни знаци, без разлика дали технологијата е:

 • синхрона - како што е само аудио или видео;
 • асинхрона - како што е комплетен веб-курс;


Со додавање на нови технологии, аудио стриминг е опција отворена за аудиторни ученици во веб-базирани средини - се додека учениците имаат пристап до тие технологии. Студентите кои покажуваат неподготвеност да зборуваат или да се приклучат на дискусиите во текот на класот, можат да користат комуникации базирани на текст преку компјутерски конференции.

Сето ова зборува за потребата инструкторот да ги разбере карактеристиките на членовите на класот.

Одговорности на ученикот

Општо

Како што треба да бидат одговорни предавачите за учениците, така и учениците треба да бидат одговорни во учењето на далечина.  

Има повеќе инструкции како треба да се однесуваат учениците, и тоа:

 • правиолно да одговорат на час или да постираат во точен формат;
 • коректно поставување на прашања;
 • соодветно презентирање на решенија од задачи;
 • правилно користење на алатки;

 

Поврзете ги алатките за помош при учење со нивни карактеристики

 • Телевизиски и аудио поставувања
  користење на микрофон/камера
 • онлајн поставувања
  зачувување на докумет во одреден формат читлив за сите (RTF)
 • време за час
  синхроно/асинхроно
 • завршувањето на задачи
  справување со фактори/адресирање на проблеми со оценувањето
 • опрема и нејзино користење
  знаење и користење на некои технологии/проблеми со техника

Прашања за вежбање

Дали има некои образовни предуслови за следење на учење на далечина ?

Клучот тука се на далечина е слично со

Што е just-in-time учење?

 • фраза која се користи кога ни треба некоја информација и можеме во моментот да ја добиеме
 • фраза која се користи кога ни треба некоја информација и можеме да ја добиеме во ограничен период

Што да направам за моите слаби компјутерски способности?

 • со читање на различни книги
 • следење на некој курс
 • со играње игри

Што е виртуелна училница?

Виртуелна училница е најчесто која се обидува да биде приближно како. Најчесто има компјутери на кои се напишани имињата на учесниците на курсот, има ѕид за допишување исто така има можност за споделување на презентации од страна на предавачот

Во виртуелна училница, како ќе го слушам пропуштениот час?

 • ќе ти биде сниман доколку тоа го дозволат остатокот од учесниците на курсот
 • ќе ти биде сниман без разлика на условите
 • ќе го најдам на Интернет

Што треба да содржи за да функционира учењето на далечина?

 • репортирање
 • оценување
 • систем за регистрација
 • инструкции
 • задачи
 • извештај
 • осигурување

Како да следам курс доколку немам компјутер?

 • во некоја библиотека во која има компјутери со интернет
 • во некои лаборатории
 • на телевизор
 • на радио

Каква структура најчесто користат онлајн курсевите (како се поделени) ?

Каков вид задачи може да содржат курсевите?

 • квиз
 • репорт
 • презентација
 • дискусии
 • игри

Што е со real-time учењето?

Постојат real-time чатови помеѓу учениците и инструктурот и во овие ситуации си има време за работа кога е овозможен самиот чат. Исто така се снимат со што самите го имаат материјалот доколку имаат некој проблем

Дали постојат некои програми за учење на далечина во кои може да се плаќа месечно?

 • Се си зависи од институциите
 • Да
 • Не