คณิตการบวก

คณิตศาสตร์ การบวกเป็นเรื่องของการนับรวมกันหรือการนับเพิ่มขึ

ตอนที่ 1 การบวกจำนวนlสองจำนวนที่มีผลลัพธืไม่เกิน9

ความหมายของการบวกและการใช้เครื่องหมาย

1.การบวกคือการนำจำนวน 2 จำนวน(หรือมากกว่า) มารวมกัน ผลที่ได้เรียกว่า ผลบวก ผลรวม ผลลัพธ์ หรือคำตอบ

2." + " เป็นสัญลักษณ์แสดงการรวมกันหรือการบวกการบวกหมายถึง การนำเลขสองจำนวนมารวมกัน

การบวกจำนวนสองจำนวน โดยใช้วิธีการนับรวมกัน

การนับรวมกัน

เพลงการบวก

ศึกษาจากใบความรู้

1433494359

การลบ

แบบฝึกหัดข้อที่1   7+2 =

  • 8
  • 9
  • 10