lernu.net

Kio estas tio?

Kio estas tio?

Filipo sidas en ĉambro. En la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, vesto-ŝranko kaj libro-breto. Gitaro kuŝas sur la lito. Sur la muro estas bela afiŝo pri koncerto.         

La ĉambro estas en studenta loĝejo. Ĝi estas bela kaj moderna, sed malgranda kaj ne tre pura. 

Sur la tablo estas komputilo. La komputilo estas tre granda. 

La jaro estas 1982 (mil naŭcent okdek du).            

En la ĉambro estas stranga bruo. Stranga bruo kaj stranga lumo. Kio okazas?            

Aperas en la ĉambro granda ŝranko. Kio okazas?  Kio estas tio?        

פיליפ יושב בחדר. בחדר יש שולחן, כיסא, מיטה, ארון-בגדים ומדף-ספרים. גיטרה מונחת על המיטה. על הקיר יש פוסטר יפה בנוגע לקונצרט.
החדר נמצא במגורי סטודנטים. הוא יפה ומודרני, אבל קטן ולא מאד נקי.
על השולחן יש מחשב. המחשב מאד גדול.
השנה היא 1982.
בחדר יש רעש מוזר. רעש מוזר ואור מוזר. מה קורה?
בחדר מופיע ארון גדול. מה קורה? מה זה?

אלף-בית

הסרט מציג את האלף-בית המלא של אספרנטו. לכל אות שתי צורות, גדולה וקטנה, וצליל קבוע ויחודי.

מבטא

במילים עם שתי תנועות או יותר, ההטעמה תמיד תבוא על התנועה הלפני האחרונה. כאשר יש דו-תנועה (דיפתונג) נקרא כל תנועה מהדו-תנועה בנפרד. למשל במילה bo-a-to נקרא את ה-a כהברה בפני עצמה.

ĉAmbro

lIto

sEĝo

lIbro

mUro

tAblo

שמות עצם

שמות של דברים חומריים ו/או מופשטים, שמות של אנשים, שמות בעלי חיים, תופעות, פעולות, איכויות, מינים,  וכו'

שמות עצם באספרנטו תמיד מסתיימים באות o.

En la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, vesto-ŝranko kaj libro-breto.

בחדר יש שולחן, כיסא, מיטה, ארון בגדים ומדף ספרים

Gitaro kuŝas sur la lito.

גיטרה מונחת על המיטה

Sur la muro estas bela afiŝo pri koncerto.

על הקיר יש פוסטר יפה של קונצרט

התאם את המילים לתרגום

 • tablo
  שולחן
 • lito
  מיטה
 • ŝranko
  ארון
 • seĝo
  כסא

התאם את המילים לתרגום

 • libro-breto
  מדף ספרים
 • gitaro
  גיטרה
 • afisho
  פוסטר
 • komputilo
  מחשב

תארים

מציינים תכונות, איכויות, נטיות, קשרים וכדומה. שמות תואר באספרנטו תמיד מסתיימים באות a.

Ĝi estas bela kaj moderna, sed malgranda kaj ne tre pura

 זה (החדר) יפה ומודרני, אבל קטן ולא מאוד נקי

Sur la muro estas bela afiŝo pri koncerto

 על הקיר יש פוסטר יפה של קונצרט 

Stranga bruo kaj stranga lumo 

רעש מוזר ואור מוזר 

La komputilo estas tre granda 

המחשב גדול מאוד

הווה

פועל בזמן הווה מציין כי הפעולה או המצב אמיתי, עובדתי, כי הפעולה החלה אבל אינה מסתיימת. משמעות דבר היא כי הפעולה או המצב מתרחשת עכשיו, או שזה קורה בדרך כלל, או שהפעולה או המצב תמיד נכונים. פעלים בהווה תמיד יסתיימו באספרנטו בסיומת as. 

Filipo sidas en ĉambro

פיליפ יושב בחדר

Gitaro kuŝas sur la lito

גיטרה מונחת על המיטה

Surla tablo estas komputilo

על השולחן יש מחשב

שלילה

כדי להכחיש/לשלול משפט נשתמש במילה ne . "לא " מכחיש/שולל , את המשפט שהוא מופיע בו. בדרך כלל ne יעמוד מול הנשוא, ואם מכחישים/שוללים את הנשוא, אז נשלל המשפט השלם.

La ĉambro estas bela kaj moderna, sed malgranda kaj ne tre pura

החדר יפה ומודרני, אבל קטן ולא מאוד נקי

Ĝi

זה (הדבר שדיברו עליו), בעל חיים או תינוק.

Ĝi estas bela kaj moderna, sed malgranda kaj ne tre pura.

זה (החדר) יפה ומודרני,אבל קטן ולא מאדנקי

השלם את הטקסט

 • Gitar   kuŝas sur la lit. 
 • Sur la mur  estas bel  afiŝ   pri koncerto..

השלם את הטקסט

 • La ĉambr   estas en student   loĝej. 
 • Ĝi estas bel kaj moderna , sed malgrand kaj ne tre pura.

השלם את הטקסט

 • Sur la tabl  estas komputil. 
 • La komputil   estas tre grand  .

השלם את הטקסט

 • La jar   estas 1982 (mil naŭcent okdek du).
 • En la ĉambr estas stranga  bru.

השלם את הטקסט

 • Aperas en la ĉambr   grand   ŝrank  .
 • Kio okazas? Kio estas ti? 

נסה להבין עצמאית

La ĉambro ne estas pura, ĝi estas tre malpura. 

Tio estas bela afiŝo, ĝi estas surla muro. 

Kio kuŝas sur la granda lito? Sur ĝi kuŝas gitaro.  

בחר את המילה הנכונה

Kio estas tio?

 • Tio estas gitaro
 • Tio estas komputilo

בחר את המילה הנכונה

Kio estas ĝi?

 • Ĝi estas komputilo
 • Ĝi estas gitaro.

בחר את המילה הנכונה

Kio estas ĝi?

 • Ĝi estas ŝranko.
 • Ĝi estas libro.

בחר את המילה הנכונה

Kio estas tio?

 • Tio estas ŝranko.
 • Tio estas lito.

בחר את המילה הנכונה

Kio estas tio?

 • Tio estas tablo.
 • Tio estas lito.

בחר את המילה הנכונה

Kio estas tio?

 • Tio estas afiŝo.
 • Tio estas ĉambro.

בחר את המילה הנכונה

Kio estas ĝi?

 • Ĝi estas afiŝo.
 • Ĝi estas ĉambro.

-ej-

סופית שמציינת מקום, מרחב, בית, חדר וכו’. שם העצם שעומד לפני הסיומת יציין מה קורה או נמצא במקום.

lerni = ללמוד, lernejo = בית ספר

mono = כסף, monejo = ארנק

loĝi = לגור, loĝejo = דירה

mal-

תחילית שמציינת את ההיפוך הישיר של המילה שאחריה. ניתן להוסיף mal רק למילים שעבורן קיים היפך גמור.

alta = גבוה, malalta = נמוך

bela = יפה, malbela = מכוער

נסה להבין עצמאית

La ĉambro ne estas moderna kaj pura, ĝi estas malmoderna kaj tre malpura.

La komputilo ne estas malgranda kaj moderna. Ĝi estastre granda, brua kaj malmoderna. 

Kio estas ĝi? Ĝi estas malgranda ĉambro. Ĝi estas komputilejo. 

השלם את הטקסט

 • Filipo sidas   ĉambro.
 • la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, vesto-ŝranko kaj libro-breto.

השלם את הטקסט

 • Gitaro kuŝas la lito.
 • la muro estas bela afiŝo koncerto.

השלם את הטקסט

 • La ĉambro estas studenta loĝejo.
 • Ĝi estas bela kaj moderna, sed malgranda kaj ne tre pura.
 • la tablo estas komputilo. La komputilo estas tre granda.

השלם את הטקסט

 • la ĉambro estas stranga bruo.
 • Aperas la ĉambro granda ŝranko.
 • Kio okazas? Kio estas tio?

מספרים

 • nul  = 0
 • unu = 1
 • du = 2
 • tri = 3
 • kvar = 4
 • kvin = 5
 • ses = 6
 • sep = 7
 • ok = 8
 • naŭ = 9
 • dek = 10
 • cent = 100
 • mil = 1000

התאם בין המילה למספר

 • nul
  0
 • unu
  1
 • du
  2
 • tri
  3
 • kvar
  4

התאם בין המילה למספר

 • 5
  kvin
 • 6
  ses
 • 7
  sep
 • 8
  ok
 • 9
  naŭ

התאם בין המילה למספר

 • dek
  10
 • cent
  100
 • mil
  1000