วิชาวิทยาศาสตร์ของเรา

สวัสดีค่ะ..พบกับครูจอย สุดสวย..แสนสนุกพาเพลินกับวิทย์สนุก..กันนะคะ ลุยยยยยยยย

บทที่1 เรื่อง พืช

ความหมายของพืช

พืช

          หมายถึง สิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่ง อยู่ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantea) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังเซลล์ ห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว ช่วยในการสังเคราะห์แสง

ส่วนประกอบของพืช

พืช  มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้      

1. ราก   เป็นส่วนประกอบของพืช ซึ่งส่วนมากอยู่ในดินมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชและตามประเภทของราก  รากพืชแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รากแก้ว  รากแขนง และรากฝอย          

ราก มีหน้าที่  ยึดลำต้น  ดูดน้ำ  ดูดสารอาหาร  ส่งไปยังลำต้นปลายสุดของรากจะมีหมวกราก  พืชใบเลี้ยงคู่จะมีรากแก้วจึงทำให้หาอาหารและน้ำได้มากทำให้พืชสูงใหญ่และมีอายุยืน เช่น  มะม่วง ขนุน  กระท้อน  ฯลฯ ส่วนพืช  ใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีรากแก้ว  แต่จะมี  รากฝอย พืชใบเล้ยงเดี่ยวจึงหาอาหารและดูดน้ำได้น้อย  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีต้นเล็กและอายุไม่ยืน เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  หญ้าต่างๆ           

2. ลำต้น  เป็นส่วนประกอบของพืช  สูงต่อจาก ราก ขึ้นมาลำต้นประกอบด้วย เปลือก  ท่อน้ำและท่ออาหาร หากเป้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีส่วนที่แข็งแกร่งเรียกว่าแก่น               

ลำต้น  ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ  อาหาร ชูกิ่งก้านของพืชให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง  พืชบางชนิดจะมีลำต้นสูงใหญ่  บางชนิดมีลำต้นเล็ก        

3.กิ่ง  เป็นส่วนประกอบของพืชที่งอกออกมาจากลำต้น  มีลักษณะคล้ายกับลำต้นทุกประการ              

กิ่ง    มีหน้าที่ชูก้านใบของพืชให้ได้รับอากาศ และแสงแดดให้ ได้มากที่สุด              

 4. ใบ เป็นส่วนประกอบของพืช ที่งอกออกจากกิ่ง ใบเป็นส่วนประกอบที่มีจำนวนมากที่สุดในพืชที่มีใบ ใบประกอบด้วยส่วนที่เป็นสีเขียว เรียกว่า คลอโลฟีล                   

ใบ มีหน้าที่ปรุงอาหาร โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง  นอกจากนี้ใบยังทำหน้าที่หายใจในเวลากลางคืนโดยการดูดอ๊อกซิเจนแล้วคายก๊าซคาร์บอน          ไดออกไซด์             

 5. ดอก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชมีดอกที่มีลักษณะและสีที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช ประกอบไปด้วย  ก้านดอกกลีบดอก  กลีบเลี้ยง  เกสรตัวผู้  เกสรตัวเมีย                   ดอก มีหน้าที่สืบพันธุ์ โดยการถ่ายละอองเรณูจากเกสรตัวผู้ไปยังเกสรตัวเมีย  ทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ กับ เซล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย            

 6. ผลและเมล็ด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช  ผลไม้เจริญมาจากรังไข่  ด้านในของผลจะมีเมล็ดซึ่งพืชใช้ขยายพันธุ์

หน้าที่ของราก1. ยึดลำต้นให้ตั้งตรงอยู่บนดินไม่ให้โค่นล้มง่ายๆ2. ดูดน้ำและแร่ธาตุในดินส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช

หน้ที่ของลำต้น1. ชู กิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดดในการปรุงอาหาร2. เป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่างๆของพืช3.ทำหน้าที่พิเศษ เช่นสะสมอาหาร ขยายพันธุ์

ดอกไม้

ใบความรู้

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

ภาพดอกไม้

แบบฝึกหัดข้อที่1

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

แบบฝึกหัดข้อที่2

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้าง

ก.ดอก

ข.ผล

ค.เมล็ด

ง.ใบ

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here