Zastosowanie wybranych funkcji statystycznych w excelu.

Funkcja Rozkład Beta

Opis

Zwraca rozkład beta.

Rozkładu beta używa się zazwyczaj w badaniu zmian zawartości procentowych w próbkach, na przykład części doby spędzanej przez ludzi na oglądaniu telewizji.

Składnia funkcji i spostrzeżenia

Składnia

ROZKŁ.BETA(x;alfa;beta;skumulowany;[A];[B])

W składni funkcji ROZKŁ.BETA występują następujące argumenty:

 • X    Argument wymagany. Wartość między A a B, dla której określa się funkcję.

 • Alfa    Argument wymagany. Parametr rozkładu.

 • Beta    Argument wymagany. Parametr rozkładu.

 • Skumulowany    Argument wymagany. Wartość logiczna, która określa postać funkcji. Jeśli wartością argumentu „skumulowany” jest PRAWDA, funkcja ROZKŁ.BETA zwraca funkcję rozkładu skumulowanego, a jeśli FAŁSZ, funkcja zwraca funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

 • A    Argument opcjonalny. Dolne ograniczenie interwału wartości x.

 • B    Argument opcjonalny. Górne ograniczenie interwału wartości x.

Spostrzeżenia

 • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, funkcja ROZKŁ.BETA zwraca wartość błędu #ARG!.

 • Jeśli alfa ≤ 0 lub beta ≤ 0, funkcja ROZKŁ.BETA zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli x < A, x > B lub A = B, funkcja ROZKŁ.BETA zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli wartości argumentów A i B zostały pominięte, w funkcji ROZKŁ.BETA stosowany jest standardowy skumulowany rozkład beta, tzn. A = 0 i B = 1.

Przykład

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane                                                              Opis

2                                                                       Wartość, dla której ta funkcja ma być obliczona

8                                                                       Parametr rozkładu

10                                                                     Parametr rozkładu

1                                                                        Granica dolna

3                                                                         Granica górna

=ROZKŁ.BETA(A2;A3;A4;PRAWDA;A5;A6)

Skumulowana funkcja gęstości prawdopodobieństwa beta dla powyższych parametrów

0,6854706

=ROZKŁ.BETA(A2;A3;A4;FAŁSZ;A5;A6)

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa beta dla powyższych parametrów

1,4837646

Funkcja Średnia

Opis

Zwraca średnią (arytmetyczną) argumentów. Jeśli na przykład zakres A1:A20 zawiera liczby, formuła =ŚREDNIA(A1:A20) zwraca średnią tych liczb.

Składnia funkcji i spostrzeżenia

Składnia

ŚREDNIA(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ŚREDNIA występują następujące argumenty:

 • Liczba1    Argument wymagany. Pierwsza liczba, odwołanie do komórki lub zakres, dla którego ma zostać obliczona średnia.

 • Liczba2; ...    Argument opcjonalny. Dodatkowe liczby, odwołania do komórek lub zakresy (maksymalnie 255), dla których ma zostać wyznaczona średnia.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, zakresy lub odwołania do komórek, które zawierają liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument zakresu lub odwołania do komórki zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak uwzględniane w obliczeniach.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w cyfry, powodują błędy.

 • Aby uwzględnić wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb w odwołaniu jako część obliczeń, należy użyć funkcji ŚREDNIA.A.

 • Aby obliczyć średnią tylko dla wartości spełniających określone kryteria, należy użyć funkcji ŚREDNIA.JEŻELI lub funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW.

UWAGA : Funkcja ŚREDNIA sprawdza tendencję centralną, którą jest lokalizacja środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

PORADA : Podczas obliczania średniej komórek należy pamiętać o różnicy między komórkami pustymi a komórkami zawierającymi wartości zerowe, szczególnie jeśli zostało wyczyszczone pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości w oknie dialogowym Opcje programu Excel w aplikacji komputerowej programu Excel. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w obliczeniach są uwzględniane wartości zerowe, ale nie są uwzględniane puste komórki.

Aby znaleźć pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości:

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie w kategorii Zaawansowane zlokalizuj obszar Opcje wyświetlania dla tego arkusza.

Przykład

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.


Funkcja ODCH.ŚREDNIE

Opis

Opis

Zwraca wartość średnią odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich wartości średniej. Funkcja ODCH.ŚREDNIE jest miarą zmienności zbioru danych.


Składnia funkcji i spostrzeżenia

Składnia

ODCH.ŚREDNIE(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ODCH.ŚREDNIE występują następujące argumenty.

 • Liczba1; liczba2;...    Argument Liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których należy wyznaczyć średnią odchyleń bezwzględnych. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można zastosować pojedynczą tablicę lub odwołanie do tablicy.

Spostrzeżenia

 • Funkcja ODCH.ŚREDNIE zależy od przyjętego systemu jednostek danych wejściowych.

 • Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami zawierającymi liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.


Przykład

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

opis Średnia odchyleń bezwzględnych liczb w komórkach A2:A8 od ich średniej (1,020408)

Dane

4

5

6

7

5

4

3

Formuła

Wynik

=ODCH.ŚREDNIE(A2:A8)

1,020408

Pytanie ??

Czy funkcja ufności to funkcja statystyczna?