ตัวฉันและสิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน

เรื่อง  ตัวฉันและสิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน

หน่วยที่ 1 เรื่อง ตัวฉันและสิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน

เรื่อง ความหมายของข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนบอกความหมายของข้อมูลได้

สาระการเรียนรู้

 1.ครูถามนักเรียนว่า “ขณะที่นักเรียนกำลังอ่านหนังสืออยู่ นักเรียนใช้ส่วนใดในการอ่านหนังสือ”.

2.ครูถามนักเรียนว่า “ทำไมนักเรียนจึงรู้ว่าลูกกวาดมีรสหวาน”

3.ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าครูปิดตาไว้ แล้วให้นักเรียนจับแก้วที่ใส่น้ำแข็งไว้ นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเย็น”

 4.ครูสรุปข้อมูลคำตอบจากคำถามทั้งหมดให้นักเรียนทราบ คือ “ขณะที่นักเรียนกำลังอ่านหนังสืออยู่ นักเรียนใช้ส่วนใดในการอ่านหนังสือ” เพราะการมองเห็นครูถามนักเรียนว่า “ทำไมนักเรียนจึงรู้ว่าลูกกวาดมีรสหวาน” เพราะการรู้รส    และ“ถ้าครูปิดตาไว้ แล้วให้นักเรียนจับแก้วที่ใส่น้ำแข็งไว้ นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเย็น” เพราะการสัมผัส

5.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาอีกครั้งว่าข้อมูลหมายถึงอะไร ข้อมูลคือการ  ได้ยินเสียง การสัมผัส การมองเห็น ได้กลิ่น และการรู้รส

6.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด


สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.แบบฝึกหัด

การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัด

1.1 สังเกตการ

1.1.1    การฟัง

1.1.2 การตอบคำถาม

1.2  ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องการวัดผลประเมินผล

แบบฝึกหัด เรื่อง ความหมายของข้อมูล

-     แบบสังเกตพฤติกรรม

3.เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

ความหมายของข้อมูล 

ความหมายของข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจแบบฝึกหัดเรื่อง ความหมายของข้อมูล

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามว่าภาพไหนสื่อถึงการได้กลิ่นในความหมายของข้อมูล

เรื่อง แหล่งข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.นักเรียนบอกแหล่งข้อมูลได้

2.นักเรียนแยกชนิดของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้

สาระการเรียนรู้

            แหล่งข้อมูลและชนิดของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูยกตัวอย่าง เมื่อเราอ่านหนังสือเราใช้ตาในการมอง หรือดู การมองเห็นต้นไม้ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ คือการรับข้อมูลจากการมองเห็น   

2.ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนได้ยินเสียงที่ครูพูดหรือเปล่า และถามนักเรียนว่า นักเรียนฟังวิทยุ หรือรับโทรศัพท์ แล้วได้ยินเสียงหรือไม่ เมื่อนักเรียนตอบ ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า นักเรียนใช้หูในการรับข้อมูลเสียง

3.และครูถามนักเรียนต่อว่า นักเรียน เมื่อนักเรียนดูโทรทัศน์ นักเรียนมองเห็นภาพหรือไม่ และได้ยินเสียงพร้อมกับภาพใช่หรือไม่ แล้วครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า ข้อมูลที่นักเรียนได้รับพร้อมกับทั้งภาพและเสียง คือ ข้อมูลภาพและเสียง

4.ครูให้นักเรียนดูภาพประกอบ แล้วถามนักเรียนว่าภาพนี้คือแหล่งข้อมูลอะไร

5.ครูสรุปและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งว่า แหล่งที่มาของข้อมูลนั้น มาได้จากหลายแหล่งคือ 1. ข้อมูลจากการมองเห็น 2. ข้อมูลจากการฟัง 3. ข้อมูลภาพและเสียง

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.ภาพประกอบแหล่งข้อมูล

2.แบบฝึกพัฒนาตนเอง

การวัดผลประเมินผล

1. วิธีการวัด

1.1 สังเกตการ

1.1.1    การฟัง

1.1.2   การตอบคำถาม

1.2  ตรวจแบบฝึกหัด

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล

แบบฝึกหัด เรื่อง แหล่งข้อมูล

-    แบบสังเกตพฤติกรรม

3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

เนื้อหา

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล หมายถึง สถานที่หรือแหล่งที่เกิดข้อมูล แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น บ้านเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยบันทึก ข้อมูลไว้ในทะเบียนบ้าน ห้องสมุด เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลบางอย่างเราอาจจะนำมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้ เช่นราคาของเล่นชนิดเดียวกัน เราอาจจะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซึ่งได้แก่ร้านค้าหลายร้านได้ และข้อมูลหรือราคาที่ได้อาจจะแตกต่างกันไป หนังสือพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ     โดยปกติแล้ว ข้อมูลสำหรับการนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะได้มาจากแหล่งที่มา 2 ประเภทด้วยกัน คือ         1. แหล่งข้อมูลภายใน เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรทั่วไป ข้อมูลที่ได้นั้นอาจมาจากพนักงานหรือมีอยู่แล้วในองค์กร เช่น ยอดขายประจำปี ข้อมูลผู้ถือหุ้น รายงานกำไรขาดทุน ข้อมูลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่างๆภายในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็นข้อมูลที่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบหรือไม่ก็ได้ หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักขององค์กรและมีความสำคัญมาก เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาดใหม่ ข้อมูลการทดลองการแปรรูปสินค้า หน่วยงานนั้นอาจมีการปกปิดไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้         

2. แหล่งข้อมูลภายนอก เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยทั่วไปแล้วสามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในองค์กรหรือนำมาใช้กับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ขึ้นได้ เช่น ข้อมูลลูกค้า เจ้าหนี้ อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน กฎหมายและอัตราภาษีของรัฐบาล หรืออาจรวมถึงข้อมูลบริษัทคู่แข่งด้วย สามารถหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้จากบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลหรือจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆได้  
                                                                          ภาพเเหล่งข้อมูล

แบบฝึกหัดเรื่อง แหล่งข้อมูล

ภาพใดคือแหล่งข้อมูลจากการมองเห็น

เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            ประโยชน์ของข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนบอกประโยชน์ของข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้

สาระการเรียนรู้

            ประโยชน์ของข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1.  ครู ถามนักเรียนว่า นักเรียนชื่ออะไร พ่อชื่ออะไร แม่ชื่ออะไร แล้วจดใส่กระดาษไว้

      ให้ครูถามนักเรียนประมาณ 5 คน ใช้กระดาษทั้งหมด 5 ใบ โดยจดบันทึก 1 คน ต่อแผ่น

2. เมื่อจดบันทึกครบทั้ง 5 คน แล้ว ครูให้นักเรียนถามว่า นักเรียนต้องการรู้ชื่อและ

    ข้อมูลของใคร โดยครูจะค้นหาจากกระดาษที่บันทึกไว้ และครูบอกปัญหาให้กับ

    นักเรียนทราบว่า เพราะอะไรจึงค้นหาข้อมูลได้ยาก ใช้เวลานาน จึงจำเป็นต้องนำ

    คอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลประวัตินักเรียนได้

3. ครูยกตัวอย่างว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น เก็บข้อมูลประวัติ

    เก็บคะแนนสอบ มีโปรแกรมช่วยสอน เก็บข้อมูลการฝากเงินธนาคาร และที่

   สำคัญคือ สามารถต่อไปหาคนอื่น ๆ ที่มีคอมพิวเตอร์โดยการต่อระบบอินเตอร์เน็ต


สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

            1. ภาพเคลื่อนไหวประกอบตัวอย่างการเก็บข้อมูล

            2. แบบทดสอบ

การวัดผลประเมินผล

1. วิธีการวัด

-   ตรวจแบบทดสอบ

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล

แบบทดสอบ

3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

เนื้อหา


ประโยชน์ของข้อมูล

ประโยชน์ของข้อมูล มีมากมายดังนี้

1.  ด้านการเรียน เช่น ข้อมูลที่ได้จาก โทรทัศน์   วิทยุ หนังสือพิมพ์  มาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้  เป็นข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติม

2. ด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น  ถ้าเรามีข้อมูล  เราสามารถที่จะสนทนาพูดคุย  หรือบอกเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้ 

3. ด้านการตัดสินใจ   เป็นการใช้ช่วยให้เราตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  เช่น  การเลือกซื้อของเล่น  ถ้าเราทราบราคาของเล่น  ในแต่ละร้าน  จะทำให้เราเลือกซื้อของเล่นที่เหมือนกันได้ในราคาที่ถูกที่สุดSource: ข้อมูล หมายถึง , ข้อมูลคืออะไร, ประโยชน์ของข้อมูล  ข้อมูลคืออะไร หรือ ข้อมูล หมายถึง อะไร และประโยชน์ของข้อมูลเนื่องจากการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ จะถูกต้องแม่นยำเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละครั้ง เช่น ข้อมูลด้านการวางแผน การบริหาร ฯลฯ ถ้าผู้บริหารมีข้อมูลจำนวนมาก ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ย่อมทำให้การตัดสินใจนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายไปในทางที่ดี

แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล

  • ก. ภาพ
  • ข. กลิ่น
  • ค. รสชาติ

1. คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลอะไรได้